OD JEDNĚCH PRO DRUHÉ2020-04-15T15:57:36+02:00

OD JEDNĚCH PRO DRUHÉ

Tato část stránek je určena jako prostor pro příspěvky, pozvánky a celkově tvořivé působení těch, kteří souzní s hlavním tématem stránek, jímž je pojem Grál, ve svém inspirování ušlechtilosti v člověku.

Administrátor stránek poskytuje zde prostor rozličné lidské zralosti a moudrosti, a z nich vyplývajícího snažení se, pomáhat druhým.

Články a příspěvky uveřejňované v této části, mohou pocházet od různorodých přispěvatelů a tudíž se nemusí bezpodmínečně shodovat ve všech ohledech se základními – úvodními texty stránek. …číst celý text

Boj o energiu

Nepriateľ dobre vie, že jeho možnosti sa stále viac obmedzujú a znižujú sa jeho príležitosti, ako získať energiu a silu. Čím je človek vnútorne silnejší a dokáže sa prúdom síl lepšie otvoriť, jestvuje pre neho zároveň aj väčšie nebezpečenstvo, že dokáže hoci nechcene, alebo neuvedomene presmerovať veľký tok sily protistrane.

Jedna Vzácná Esence

Bytostní, pracující na bezprostředním dění, které k nám neustále přichází, dotýká se našich niter a umožňuje nám v prožívání toho všeho vnitřně růst.

Prienik k podstate vecí

Človek sa stane len prívržencom, prípadne cíti nejaký neurčitý záchvev pravdy a ostane pri istej náuke len zo zotrvačnosti. Nerozumie slovám zakladateľa, ani tých, ktorí niekedy požívali dužinu jablka, ale načúva ich slovám o sladkosti, lahodnosti plodu a nasýtení, ktoré dodáva silu a povznáša.

Prívrženci náuk a neporozumenie

Koľko majstrov, pripravovateľov cesty a zvestovateľov už kráčalo po tejto Zemi! Spolu s uzatvorením kruhu všetkého diania prináša Svetlo v súde príležitosť spoznať všetko to, čo pre ľudstvo doteraz ...

Sme tie najmenšie kolieska veľkého súkolesia

Vedz však, človeče, že bez toho najmenšieho kolieska sa správne nepohne ani ten najväčší stroj. Hoci sa môžeš nazdávať, že všetko riadia tí vyššie postavení a je to ich zlovestný a stáročia pripravovaný plán, zabúdaš na jednu dôležitú maličkosť.

Zlý zámer vytvára spätný účinok

Medzi niektorými ľuďmi vládne mylná predstava, že si môžu voči svojím spolublížnym dovoliť všetko, hoci aj tie najhoršie zverstvá, pokiaľ tento svoj zámer vopred zverejnia. Nechajme aj do týchto myšlienkových svetov a pevných ľudských presvedčení preniknúť Svetlo Pravdy.

Pre Ženy

Každá žena je zodpovedná sama za seba, za svoj život, za svoje naplnenie a splnenie toho po čom túži.

Posolstvo z Tibetu XII

V období, keď sa Božia Láska rozlieva nad našou malou Zemou a celým stvorením a všetok bežný hluk ustáva v sviatočných tónoch, je zreteľnejšie vnímať duchovné prúdy smerujúce od bratov a ich lámu z ďalekého Tibetu, ktorí prehovárajú k duchom vnútorne otvorených ľudí.

Nástup nového svetového poriadku

Nová doba nastáva, neprichádza však s radosťou a vítaním, ale ako zlodej sa prikráda v noci neistoty a klope na brány ľudských duší. Čoraz viac sa ukazuje to, čo bolo nesprávne a rúca sa doposiaľ zaužívaný spôsob života.

Príbeh ako z rozprávky

Všetci sme tvorcami týchto rôznych druhov svetov a zároveň sme aj ich malými kráľmi a kráľovnami. Ako si však počíname s kráľovstvom, ktoré nám bolo zverené? Veľakrát sme ako ten pyšný kráľ, ktorý mal viacero dcér a pýtal sa ich, ako veľmi ho majú radi.

Objavili sa nové spisy z Hory

Vedzte, že nestačí texty len čítať, ale pokiaľ ich správne čítate, budú vás priam pudiť k nejakej aktivite. Tá najdôležitejšia je práve tá vnútorná, hľadajúca cesty spojenia do výšin, nasledujúc cesty tých pisateľov textov, ktorí týmito cestami kráčali.

Staré Časy Prehovárajú

Nič neostane skryté v pieskoch času, lež príde čas keď zaveje mocný vietor, aby odhrnul nánosy a ukázal stopy, ktoré sa vryli do dejinného sledu tejto zeme.

Posolstvo z Tibetu XI.

Len tomu bude ukázaná cesta a budú mu otvorené brány do kláštora vo fyzickej rovine, koho jemné nitky privedú do kláštora v duchu. Kým sa tak nenastane, zostávajú hrubohmotné brány kláštora človeku uzatvorené. Vítajú však všetkých tých, ktorí sa k nim blížia v duchu.