DÍK

Dík, stoupající ze srdce člověka, majíce v sobě čistou sílu ke vzletu vzhůru do výšin, vždy nejprve vystoupá k duchovním úrovním Světla , z nichž je vynesen do síní hradu Grálu, odkud prozářen žehnající silou tam přebývajících služebníků dostane se mu povznesení, aby dosáhl až místa před stupni Tvůrce Všehomíra, Svatého Boha

Těmito cestami putuje každá vroucí, čistá modlitba, každá niterná prosba, stoupající ze srdce člověka

Podobna záblesku, během okamžiku proputuje modlitba, zformovaná z radosti, či bolesti, naplněná vznešeným cítěním, tyto vzdálenosti nepředstavitelné lidskému chápání, aby nesena vzhůru směla se dostati k Božským stupňům

Odtud plyne pak zpětně požehnání, které nachází spravedlivé, moudré pomoci na cestě tomu, kdo modlitbu vyslal, nebo k tomu, komu patřila jako přímluva

Ale jen ryzí čistota srdce člověka to je, co umožňuje stoupati vzhůru modlitbám, které dospějí do blažených síní Grálu

Pamatujte si to a držte si provždy ve svém nitru dobro a čistotu

Parsifal jako král Grálu zůstane daleko vzdáleným se svými požehnanými pomocemi pro vaši cestu, pokud váš duch nejdříve nevybělí své roucho úsilím o to, být dobrým a nenaplní své srdce vroucností a jasností

Pamatujte, nemůže být pomoženo tomu, kdo sám odvrací svůj pohled od Světla

Jen tomu, kdo se ze všech svých sil snaží změnit k lepšímu, jen tomu může být ze Světla seslána pomoc na jeho cestě

Takový je Zákon Stvoření, podporující pohyb a živou účast všech tvorů

Jen stejnorodé může ve stejnorodém nacházet podporu ve svém úsilí

Tak úsilí o dobro a světlo, v životě člověka přivádí jej ke Světlu a zprostředkovává láskyplnost pomocí vyslaných z výšin Stvoření, z Grálu, na jeho cestu tímto pozemským životem i dále, v úrovních čekajících na něho po odložení zdejší pozemskosti těla

Trvalé usilování k dobru propojuje každého z lidí s viditelnými a pochopitelnými pomocemi, potvrzujícími, že jedině vřelý dík, tryskající z duchovního nitra, je vystihujícím vztah člověka ke Světlu, ke Grálu, k Bohu

Děkujte Bohu Otci, že vám vyslal část Své VůleParsifala, Toho,  jenž v Grálu na nejvyšším místě Stvoření trvale působí jako prodloužená paže – meč Všemoudrosti a Spravedlivé Lásky Boha Otce

Děkujte Parsifalu, že Jest vykonavatelem Svaté Boží Vůle, že je Nejspravedlivějším Správcem vašich cest, neboť on drží Spravedlnost pro všechno, co vzniklo, a vše vede k naplnění, aby se nakonec vždy navrátilo to, co bylo zaseto, stejné ke stejnému

Děkujte Lásce Boží, která způsobuje, že vše je vedeno vyšší moudrostí, než jaké dosahuje lidská spravedlnost, neboť i to nejmenší z nejmenšího v životě člověka je Parsifalem započítáno pro milostiplnost v jeho Svatém Soudu

Spravedlnost Parsifalova jest Svatou Spravedlností soudící vše, soudící každého tvora od počátku jeho cesty až do naplnění jeho blahoslavenství nebo jeho zániku dle toho, kam směřuje dlouhodobě jeho nejsilnější chtění

Děkujte, že smíte žít v Díle stvoření jako jeho duchovní děti, vyvíjející se k moudrosti a ušlechtilosti, majíce před sebou výhled návratu do svého pravého duchovního domova v průzračném nádherném Světle, vysoko nad těmito světy hmotností

Děkujte, že smíte žít ve svém bytí více pozemských životů, v nichž se naplňuje zákon návratu toho, co vámi bylo zaseto v minulosti

Děkujte za pásku, jež máte přes svůj zrak a která vám znemožňuje hledět do minulosti, neboť vědění o vašem jednání v minulých životech setřelo by ryzost nynějšího zápasu o lepší a čistší život, který má vycházet jako pramen opravdového chtění z vašeho nitra a nemá být následkem kalkulovaného, rozumového vyrovnávání minulého

Děkujte, že opravdové chtění k dobru a světlo, které se ve vás rodí v následování čistého cítění vašeho ducha, je tím nejcennějším, co můžete dávat jako důkaz opravdového pochopení Vůle Stvořitele

Děkujte, že stále je před vámi otevřena cesta dobra vedoucí ke Světlu, zabývejte se touto cestou a nepromarněte příležitost vykročit na ni, dokud má váš duch sílu odložit vše, co jej doposud zatěžuje a znemožňuje mu ještě volný vzlet vzhůru k duchovnímu domovu

Tato cesta v poznání zákonitostí působících v Díle Stvoření je Cestou Grálu