MEZINÁRODNÍ CESTA GRÁLU

Mezinárodní Cesta Grálu je cestou, po níž mohou kráčet všichni lidé, neboť v sobě zahrnuje vše potřebné pro vzestup člověka, ať již je kdekoliv a na jakémkoliv stupni duchovní zralosti

Mezinárodní Cesta Grálu napomáhá bezprostředně ke zlepšení podmínek v jakémkoliv národě, při zachování jeho tradic a zvyklostí, odlišujících ho od ostatních, pokud bude sledovat ve svém uspořádání moudré Zákony Stvoření a bude podporovat jednotlivce na jejich duchovní cestě ke vzestupu

Mezinárodní Cesta Grálu nabízí dosažení cíle vysokého stupně lidství, ke kterému se pozvedá skrze jednotlivé stupně zlepšování, snadno zvládnutelné  pro každého člověka opravdově usilujícího o svůj duchovní pokrok

Mezinárodní Cesta Grálu svým věděním o účincích Zákonů Stvoření poskytuje silnou podporu pro jednotlivce v jejich přístupu k životu a  tím vytváří půdu, z níž skrze osobní vzestup každého z lidí vyrůstá předpoklad míru a tvořivé spolupráce, nakonec také  i mezi všemi národy na Zemi

V poznání cesty k naplnění smyslu života jednotlivců spočívá posun k lepšímu na všech rovinách společnosti a tím i celého lidstva

K tomuto pokroku v proměně vědomí jednotlivého člověka vybízí Cesta Grálu a také  i Mezinárodní Cesta Grálu působící jako zprostředkovatel nového vědění přes hranice zemí a světadílů

Vzestup, který přináší Mezinárodní Cesta Grálu, je nabízen jako možné východisko z dnešního zmatku a chaosu

Nikdo nemá však být nucen a s naléháním přesvědčován

 Parsifal působící z Grálu do Stvoření vyžaduje od lidských duchů vždy jen vnitřní svobodné rozhodnutí

Každý z lidí má  mít proto v tomto vážném kroku ponechánu svobodnou volbou, která nastaví další jeho cesty úrovněmi Stvoření buď ke vzestupu, nebo ke stále většímu bloudění, směřujícího jej nakonec k možnému úplnému zániku – ztrátě příslibu provždy nekonečného bytí v harmonii a blaženosti duchovního domova

Rozhodnutí je v rukou každého člověka, je jeho plně zodpovědnou volbou

Volání z Grálu může mu být však v tomto rozhodování velkým pomocníkem v připomenutí  okamžiku prvotního procitnutí vědomí jeho duchovní jiskry na počátku cesty ve Světlem zalitých úrovních Stvoření

K Mezinárodní Cestě Grálu může se přihlásit každá země, každý národ tím, že začne usilovat o poznávání a uskutečňování vědění o Grálu v životě svých obyvatel

K účasti na Mezinárodní Cestě Grálu vede jako první stupeň opravdová snaha o spravedlivé, zdravé, moudře nastavené podmínky života pro jednotlivce i celou společnost