AUTORSTVÍ STRÁNEK

Stránky jsou sepsány a sestaveny s nejvnitřnějším přáním, aby vedly co nejpřímější cestou k odstranění všech nánosů a závojů ležících na nejcennějším poznání, které se lidstvu dostává v pojmu Grál.

Z tohoto důvodu nezáleží na autorovi stránek ani na všech těch, kdo pomáhají tyto stránky udržovat a rozvíjet, nýbrž vždy a jen záleží především na vlastním pochopení pojmu Grál

Ve vší prostotě a přímosti je na prvním místě  těchto stránek vznešený výhled poznání Grálu jakožto místa, z něhož vše další v tomto Stvoření teprve povstalo a odkud trvale proudí síla, obsahující v sobě vše potřebné pro veškerý život

Souvisí-li něco z obsahu stránek Cesta Grálu s jinými texty a díly hovořícími o Grálu, které snad čtenáři znají, pak je-li původ těchto děl čistý, nezkreslený, měla by se taková díla se zdejšími texty shodovat a vzájemně podporovat

Není přitom důležité, zda jedno dílo stojí svým poznáním výše než druhé, (přičemž si stránky Cesta Grálu nikterak nenárokují prvenství nejvyššího druhu), důležitá je shodnost vědění a podporující výhled, který dává čtenářům možnost věcně poznávat cestu, pozvedající se před nimi k výšinám zářícího domova, k blažené úrovni lidských duchů ve Stvoření -Ráji

Pro všechny, kdo mají vážný zájem, je vždy moudře připravena cesta dalšího výhledu ve vědění, aby směli stále kráčet kupředu a trvale si rozšiřovat obzor svého poznání

Grál v časech velikých převratů na Zemi vysílá ty, kdo mohou přinésti bližší poznání nebo přímé Poselství  Grálu o všelikém dění a Zákonech Stvoření, jež se pak mohou znovu člověku nově ozřejmit pod paprskem zachvívajícím se Ve Světle Pravdy