SEMINÁŘE ŠKOLY SVOBODY

Každý z nás kdysi dávno vykročil na cestu poznávání a prožívání našeho ducha

Vnější i vnitřní prožívání jako přirozený následek našeho chtění formuje okolo nás vždy přesně to prostředí, které potřebujeme ke zrání a zesilování citové jiskry našeho nitra.

Cesta, po níž kráčíme ať již nevědomě nebo vědomě, žádá  po nás projevit naše postoje a pozvedá nás buď k hodnotám Světla, anebo nás tato cesta skrze naši neznalost a bloudění vede k prožívání stále hrubšího, drsnějšího účinku Zákonů Stvoření.

Zákony Stvoření jsou trvale tkající, vše kupředu vedoucí projevy Boží Vůle .

Zákony stvoření jsou těmi Zákony, které nás odevždy měly pozvedat vzhůru ke Světlu, k duchovnímu domovu, z něhož jsme vyšli a máme se do něho jednou jako zralí a moudrostí planoucí duchové vrátit.

Žel, až příliš často právě ty samé Zákony musí účinkovat vůči člověku nepříjemně v tom, co mu předkládají, neboť v nejvyšší spravedlnosti formují následky jednání, které bylo utkáno z našeho kráčení životem ovlivněného povrchností, nebo přímo úmyslným ignorováním přítomnosti neúplatné a navýsost přísně Láskyplné Boží Vůle ve Stvoření, z níž jsou Zákony Stvoření zformovány

Škola Svobody hovoří o těchto velikých Zákonech a našem vztahu k nim, nabízí poznání toho, proč se to, či ono v životě člověka děje, a naznačuje  jasné a srozumitelné východisko, jakými cestami se máme ubírat, aby v nás natrvalo procitla vnitřní síla a naděje

Škola Svobody nově navazuje na předchozí Školu duchovního rozhledu, která v rozčlenění na 36 samostatných seminárních dnů obsahovala témata, podporující a rozvíjející  na prvním místě osvojení si schopnosti vlastního úsudku účastníků na základě cítění a spoluprožívání účinků Zákonů Stvoření působících v životě člověka.

Školu  Svobody je možno jinými slovy nazvat “Osvětlujícími stupni”, po nichž může každý účastník kráčet vstříc rozvoji svých vnitřních schopností a sil, které jej ve spojení s poznanou zodpovědností za své jednání a myšlení vedou ke stále vědomějšímu prožívání skutečné svobody ducha

Škola Svobody se skládá z 12-ti  celodenních seminářů uskutečňovaných  vždy jednou za měsíc nebo jednou za dva měsíce dle toho, jaké jsou možnosti přednášejících a posluchačů

Tato škola je tedy rozložena do jednoročního, respektive dvouletého sledu na sebe postupně navazujících témat

Pokud vznikl zájem některého z čtenářů těchto řádků popisujících semináře, jež podporují srozumitelně vědění pro člověka, který může jich ihned používat ve svém životě, pak může se doptat na místo a termíny, v nichž se semináře uskutečňují

Každý, kdo přichází s opravdovým, vážným zájmem o účast, je na seminářích Školy Svobody vítán