GRÁL A LIDÉ

Nikdo z lidí nemůže existovat bez síly proudící z Grálu!

Vědomí o tom je pro člověka posvátným darem

Jest to blažené, vrcholné poznání Díla Stvoření a Stvořitele, Boha Otce, samého

Neznalost anebo oponování některých lidí tím, že oni sami mohou existovat bez Boží Síly, proudící do Stvoření skrze Grál, má pro tento trvale se naplňující milostiplný děj jen nicotnou roli

 Ve skutečnosti, bez síly z Grálu, by člověk přestal ihned existovat

Bůh posílá svou Sílu pro každého, nedbaje dočasné nezralosti a nechápavosti části pozemských lidí

Boha Otce proudí skrze Grál pro celé Stvoření Životodárná síla, zahrnující samočinně také každého lidského ducha- člověka, jako jednu jiskru z nedohlédnutelných zástupů živoucích obyvatel díla Stvoření

Pokud se člověk sám nevyloučí svým tvrdošíjným přikloněním se ke zlu, kdy tou samou silou, jež mu je posílaná k tomu, aby se pozvedal ke zušlechtění sebe sama, musel by pak být nakonec odhozen, bylo by mu odňato vědomí jeho osobního já – byl by vyškrtnut z Knihy Života, aby více neškodil druhým, pokud tedy svojí existencí vstřebává tuto sílu a je schopen ji užívat alespoň částečně k dobrému, tu pak ona k němu přitéká, aby jej posílila a dávala mu výhled jeho dalšího bytí, aniž by on sám o tom snad cokoliv tušil

 V láskyplném darování Božského druhu trpělivě tato síla života čeká, až on dozraje k oné hranici duchovní velikosti, kdy tuto sílu i její původ konečně objeví a v radostném díku spojí své vědomí s ostatními obyvateli Stvoření, kteří východisko Života v Grálu poznávají, velebí jej a spojují se trvale s pravěčným rytmem síly, přitékající z jeho síní ve výšinách Světla

Tato síla však vyžaduje pohyb, a proto každý člověk potřebuje dozrát k poznání Pravdy o Bohu a Grálu, aby zesílil a stal se duchovně dospělým, jinak jeho jiskra ztratí sílu a vybledne k nicotnosti

Nepromeškejme čas k dozrávání, jenž byl dán každému na cestě Stvořením, kdy máme se jednou vrátit jako vědoucí, zralí duchové do duchovního domova, úrovně Světla a trvalé, blažené harmonie ve výšinách Stvoření

Cesta k duchovnímu domovu vede skrze poznání Grálu

Každý z lidí měl by se tak pro svůj vlastní pokrok a povznesení sebe samého spojit a udržovat si vědomí nádhery spočívající v tušení Grálu jako posvátného místa – Východiska, v němž se proměňuje milostiplná Láska Boha Otce v Životadárnou sílu pro celé Dílo Stvoření

Požehnání, které je spojené s tímto vědomím, nebude lidský duch schopen nikdy vyčerpat, vždy bude zahrnován novým, přemáhajícím poznáním o velikosti Svatého Boha a cest Zákonů, vedoucích od Něho – Stvořitele skrze Grál ke každému jednotlivému tvoru

Vědění o Grálu je pro lidského ducha poznáním, které se pro něho ve zprostředkování vznešených poselství z výšin bude provždy rozšiřovat a nikdy nenadejde pro něho konec prožívání nádhery v tom spočívající

V tomto vědění spočívá i poznání provždy člověku osobně nedosažitelné zářící nádhery Grálu, k jehož předstupňům mohou se přiblížit jen nejprvostvořenější z prvostvořených, nejčistší z nejčistších duchů Díla Stvoření

Daleko vzdálen východisku Života v Grálu může však i přesto lidský duch v rozličných úrovních Stvoření pozvedat svůj pohled vzhůru ke Světlu a s blažeností v nitru může být účasten svým vědomím na velikém vědění o Grálu

Jeho rty mohou pak v šepotu s tajícím se dechem vyslovovat společně s velikým chórem všech Světlem naplněných služebníků jméno tohoto místa Prapočátku Života v Díle Stvoření

„GRÁL“

Opakování v úctě a radosti tohoto jména „GRÁL“, zformovaného pro Východisko Života v tomto Stvoření, utváří pro lidského ducha spojující vlákna s výšinami

Přestože zůstává v osobní nedosažitelnosti mnoha obyvatelům Stvoření, vysílá Grál trvale ze svých bran paprsky zářícího Života, které pronikají do dálav sfér a úrovní, aby posílily a pozvedly vzhůru každého, kdo hledá „GRÁL“

Omilostněn a v duchu pozvednut je ten, kdo správně poznává a do svého nitra přijímá znění velikého pojmu  „GRÁL“

Každý, kdo vážně a opravdově hledá ve Stvoření cestu ke Světlu, bude smět od určité chvíle plně prožít velikost a nádheru obsaženou ve vyslovení slova „GRÁL“