GRÁL A PRAVDA

Grál jest východiskem pravdivosti všeho existujícího v Díle Stvoření

Grálu se trvale rozlévá Vůle Boží do dálav Stvoření, kde jest působící jako živoucí proud síly pro všechny děje

V proudech snáší se tato Vůle Boží nesena perutěmi věrných služebníků a její přítomnost stává se úhelným kamenem – zákonem Pravdy pro všechen život v každé buňce, každé kapce vody, v každé rostlině, zvířeti, člověku…

Boží Vůle zářící z Grálu stvořila a drží klenby nebes všech duchovních světů a ve zdejším hmotném vesmíru stala se pramatricí přírodních, fyzikálních zákonů

Grálu působí počátek a konec všeho dle Zákona Boží Vůle

V síních Grálu nachází se Pravda – pravěčné vědění ryzí průzračnosti o všem, co jest ve Stvoření i nad Stvořením

Grálu přebývá minulost, přítomnost i budoucnost všeho, co existuje ve Stvoření, neboť vše je vepsáno do rámce Pravěčných Zákonů a nic nemůže vystoupit z jejich působnosti

Na nejvyšším stupni v hradu Grálu, držen ve Světlem požehnaných rukou Parsifalových, spočívá živoucí klíč Pravdy od všeho života všech tvorů a bytostí, všech obyvatel Stvoření

Pravda tryská z dokonalosti Parsifala a působí v Zákonech Stvoření, neboť Parsifal jest provždy určen jako první služebník naplňující Boží Vůli v Grálu

Zákony Stvoření v každý okamžik tkají a spřádají všechny děje i toho nejmenšího hnutí každého z tvorů do koberce jeho života, jenž nachází podporu anebo spěje k nárazu na souzvuk posvátné harmonie Boží Vůle, proudící do Stvoření skrze Grál

Parsifal je správcem a strážcem této posvátné harmonie, Pravda je Jeho podstatou, stejně jako je od počátku Stvoření částí Jeho samého paprsek Boží VůleDucha Svatého – Imanulele

Parsifal jest prvním v Grálu a Grál trvá jedině skrze jsoucnost Parsifala

Parsifal jest živoucí formou PravdyBoží Vůle, dávající Život tomuto Stvoření

Kdo hledá vroucně Pravdu, ten nalezne spolu s ní také  Parsifala jako Syna Člověka, krále a nejčistšího, prvního kněze v Grálu, jako Toho, jenž je darovaným z milostiplnosti Boha Otce pro toto Stvoření a jenž nese v sobě paprsek Boží Vůle pro veškerý život v tomto Stvoření