GRÁL A SVOBODA

Grál napomáhá každému, kdo usiluje o poznání a naplňování pravé svobody

Boží Vůle dává poznat skrze neúplatně pracující Zákony ve Stvoření všem tvorům jejich prostor pro naplněnost bytí – v tom spočívá velikost opravdové svobody darované Stvořitelem každému, kdo touží po vlastním vědomém bytí

Souznění s principy Boží Vůle otevírá každému výhled pro trvalé tvořivé působení v Díle Stvoření

Grálu, v Parsifalových rukou spočívá klíč ke všemu životu a tím i ke svobodě všech obyvatel Stvoření, toužících po tvořivém působení v harmonii s ostatními

Vše, co plyne v záchvěvech dobra a harmonie, může růst ve svém druhu trvale, nekonečně, přibližujíc se tím k novému a novému, stále více přemáhajícímu poznání neohraničitelné Boží Všemoudrosti, která dala Lásku a Sílu ke vzniku Díla Stvoření

Nekonečnost bytí lidského ducha  ve svobodě je podmíněna souzněním se záchvěvy vznešenosti a ušlechtilosti v každém jednání

V tomto souznění spočívá cesta k naplňování svobody lidského ducha v duchovním domově v úrovních Světla a blaženého tvoření

Inspirací ke vznešenosti, velikosti a harmonické kráse jsou úrovně Světla, na jejichž vrcholku zvedá se v dokonalosti a Světlem zalité nádheře hrad Grálu

Rytíři, ctnostné služebnice Čistoty a Růže v síních a kvetoucích zahradách Grálu, obyvatelé nejvýše povstalých Světlých úrovní a světů jsou způsobem svého naplňujícího, radostného bytí trvale vybízejícími lidského ducha, aby i on, jimi z výšin podporován, následoval svým životem jejich velikost a zralost a vyvíjel se k jejich obrazu

Vykročením na cestu ke Světlu, v naplňování vznešenosti a velikosti svého života, objeví pak každý z lidí pravou svobodu bytí, neboť Boží Vůle a celé Stvoření bude jej podporovat v jeho působení v každý okamžik jeho života

Chtít žít svobodu znamená přijmout zodpovědnost zralého poznání, že jen dobré a pomáhající působení má otevřenou cestu k požehnání a zdaru

Svobodná vůle v rozhodování se darovaná lidskému duchu při jeho procitnutí k vědomí, je jen nejzákladnější počátek poznání pravé svobody

Grál vysílá paprsky Spravedlnosti, Lásky a Čistoty, které povzbuzují každé usilování lidského ducha o pravou, moudrostí naplněnou Svobodu

Kráčení touto cestou moudré svobody je kráčení po Cestě Grálu