SPOLEČNÉ TVOŘENÍ

Každý, kdo touží být nápomocen na utváření podporujících proudů k rozšiřování Cesty Grálu, může si být jist, že počátek takového pomáhání a podporování začíná se v jeho čestném, spravedlivém jednání vůči druhým lidem, k čemuž má být připojován zjasňující se svit jeho vědoucího ducha, jenž kráčí stále jistěji a jistěji v poznání cesty směřující k duchovnímu domovu

Tak má být každým z nás kráčeno životem

Držení si v sobě živě trvalého vědomí vysokého smyslu bytí, ve všech chvílích dne, je již samo o sobě nastoupení Cesty Grálu a tím spoluvytváření podporujících cest k pomáhání druhým

Právě v tom spočívá, ve velikosti a zároveň jednoduchosti duchovního působení, prvotní, samočinné zprostředkovávání občerstvujícího a posilujícího druhu pro všechny bližní okolo nás

Platí také to, že bez tohoto základu čistého, radostného, tvořivostí naplněného jednání vůči spolubližním, v důvěrném duchovním propojení se Světlem a Grálem, nemůže být ničeho dalšího ve výstavbě

Cokoliv budované bez tohoto výchozího základu, musí se nakonec zřítit, jakkoliv by snad na počátku mohlo takové budování působit jako samo o sobě pevné, základ nepotřebující, nahrazujíc jej silou své vůle, disciplínou, nebo učeností

Žádná výstavba, která usiluje o to být ve spojení se Světlem, s Grálem, nemůže vynechat tento základní článek, jenž spočívá v živoucím, čistém zachvívání lidského ducha

Pořádek, kázeň, plnění úkolů, respektování hierarchie společenského nastavení, přesvědčivost, dovednost řešit i ty nesložitější technické záležitosti, to vše, jakkoliv se jedná o velmi cenné vlastnosti, nemůže nikdy v dlouhodobosti obstát, pokud není zároveň ve všem jednání vždy účasten zmiňovaný základ – čisté záření ducha usilujícího ke Světlu, a z tohoto usilování vyplývající trvale čestné, spravedlivé, harmonické jednání vůči spolubližním

Teprve k tomuto základu je možné připojit vyšší poznání a sílu z něho plynoucí pro hledání způsobu jak zlepšovat nastavení života zde na Zemi

Teprve při takovém vnitřním vyladění mohou se také spojovat s člověkem vznešené pomoci duchovního druhu vysílané vznešenými služebníky z výšin Grálu

A také právě  ve splnění tohoto základu – zjasnění, vybělení  duchovního roucha, každého jednotlivého člověka spočívá ono vytouženě, mnohými po tisíciletí hledané Království Boží na Zemi

Současně platí, že skutečně moudrý, vědoucí  člověk, nese si v sobě nastavení chápavosti, že Země i přes velké snažení mnohých, je stále vzdálena od ideálnosti a dokonalosti, které by snad měly již být viditelné na tom či onom duchovně usilujícím bližním

Moudrý a zralý duch zde na Zemi, bude si vždy ve svém nitru držet nadhled a pochopení při posuzování jednání druhých lidí

Bude u nich chtít vždy nejprve hledat jen čisté a čestné pohnutky

A i kdyby měl snad znovu a znovu zažít zklamání, přesto ponese si jeho duch víru v to lepší, které může  u druhých přijít přece jen k probuzení

Není na nás abychom soudili, zda ten či onen  spolubližní má být Světlem zatracen

Soud, odplata, vyrovnání všeho vzniklého, to náleží vždy a jedině Tomu, jenž jest z Vůle Boha Otce králem v síních hradu Grálu

Parsifal jest ten, kdo má Moc nad všemi vlákny všeho živého

Jako duchovní bytosti jsme a vždy zůstaneme jen obyvatelé Díla Stvoření – tkalci, v našich rukou je síla schopnosti tkát čistou vznešenost a harmonii v každém okamžiku našeho bytí a tím souznít s velikým chórem harmonie celku Stvoření

S tímto vnitřním vnímáním a požíváním každodennosti, nechť tedy hledají lidé oslovení Cestou Grálu způsoby a výhledy, přinášející podporu této Cesty

Podpora čehokoliv, co má nést v sobě příslib spojení se Světlem, s Grálem a tím příslib skutečných hodnost, potřebuje se zachvívat v plném prožití Ježíšových slov o Blahoslavenství