DOPLŇKOVÉ TEXTY2021-08-05T18:52:27+02:00

DOPLŇKOVÉ TEXTY

Uzdravení všeho Života v Proudění Světla

Svým životadárným účinkem přináší všemu životu očištění, zhojení a občerstvení všech míst, které se pod tlakem předchozího nesprávného zachvívání uzavřely Světlu a musely tím dospět ke sražení, zhutnění a k poškození předchozích forem v jejich spoluzachvívání s ostatními částmi, které si ještě zachovávají možnost větší prostupnosti světlým částečkám

Všeobsáhlé Chtění k Dobru

Podmínkou pro to, aby se všeobsáhlé chtění dobra mohlo projevovat jako skutečně jediná správná cesta životem, je tedy také potřebné získání si jistého stupně ušlechtilosti při jednání a vystupování v pozemských podmínkách života

Nenahraditelná Cennost toho Nejmenšího

A tato všeobsáhlost se projevuje jako souzvuk harmonie, která v sobě obsahuje vše jako celek, který můžeme dělit a štěpit stále jemněji, až dojdeme na základní veličinu Ducha Božího, tedy jednotlivou vyzářenou částečku Boží Lásky, která se od počátku stala stavebním dílkem pro Dílo Stvoření

Nejdůležitější Osudová Vlákna Člověka pro Stvrzení jeho Cesty Vzhůru ke Světlu

Tak je to zařízeno v moudrém uspořádání Díla Stvoření pro každého tvora, pro každou bytost a lidské duchy nevyjímaje, že ve všem, kdy na důležitém uzlovém bodě vláken, ten který obyvatel Díla Stvoření obstojí, nebo lépe řečeno splní Světlem očekávaný předpoklad, tu ihned plyne mu z toho požehnání, které jej zmnohonásobenou silou žene vpřed k dalšímu vzestupu a pokroku

Proměna všeho Dosavadního v Nový Počátek Života

Kdo má proto v sobě vůli k dobru a jeho duch vroucně prosí o pomoc ke vzestupu ze všeho zmatku a bezvýchodnosti stávajícího, může se nyní v plné důvěře otevřít pomáhajícím proudům Světla, které přitékají k této Zemi v nynějším tak požehnaném čase velikých proměn