NAPLNĚNÍ NEKONEČNOSTI

Příslib nekonečnosti bytí spočívající v nitru člověka je skutečností

Tento příslib, aby však došel naplnění, je podmíněn následováním moudrých zákonitostí velikého Díla Stvoření

Podmínkou k tomu je také vlastní svobodná samostatnost nastoupení této cesty

Nikdo nemá být také přesvědčován, neboť je nedůstojným přesvědčovat člověka o něčem, co je tak vlastní jeho nitru

Dospěl-li snad v sobě člověk k rozhodnutí, že chce předpoklad možnosti nekonečného trvání odmítnout, či nemá-li v sobě chtění k probuzení poznání této cesty, nebo pokud netouží splnit k tomu potřebné podmínky pohybu v rozvíjení svých duchovních sil – citu, aby mohl stavu nekonečnosti bytí ve výšinách pravého domova jednou opravdu dosáhnout, takový má být ponechán na své cestě

Vše je prosté, nadmíru průzračně poznatelné a pochopitelné

Nekonečnosti lze dosáhnout každému člověku, avšak on sám za sebe potřebuje k tomu vyvinout pohyb vlastního chtění, aby se u něho zesílily veliké předpoklady k tomu v něm Stvořitelem darované

Druzí mohou jej k tomuto úsilí inspirovat, podporovat, ale nikdo nemůže bližního nutit, postrkovat jej kupředu proti jeho vůli

Vždy platí v Zákonech Stvoření jediné: hodnota a cennost spočívá  ve vlastním samostatném svobodném rozhodnutí a ve vytrvalosti pohybu, s nímž je cesta naplňována

Není to těžkým, avšak ti, kteří jsou opravdu lenoši a slaboši, vyřazují se sami stranou a bytí v nádheře duchovního domova nakonec nedosáhnou

Bez účasti vnitřní vůle, námahy vyvinuté ze sebe sama zůstává nádhera nekončícího trvání pro člověka nabídnutým předpokladem, avšak předpokladem, který jím není naplněn

Tím stává se poté životní cesta takového člověka cestou, která sama si stanovila svůj konec s důsledkem nemožnosti následné změny, pokud je snad jednou ukončení existence člověka v Zákonech Stvoření dosaženo

Konec bytí v duchovním rozměru odnímá člověku provždy možnost opětovné změny pro rozhodnutí se pokračovat snad dále ve svém bytí

Konec duchovního bytí je tedy ve svém naplnění skutečným koncem, a to bez možnosti vrácení tohoto stavu zpět

Jest to vyškrtnutí z Živoucího koloběhu bytí v nádherném Díle Stvoření

Stojí za to usilovat o směřování k výhledu života, jenž se stále může rozvíjet a sílit bez hranic, stanovujících vyčerpání nádhery a blaženosti, které jsou s nekonečností trvání duchovní podstaty člověka neoddělitelně spojené

Stav nekonečnosti trvání, který je přislíbeným výhledem pro každého, je spojen vždy s plně vědomým, vrcholným rozvinutím sil člověka na stupních jeho niterné existence a s tímto rozvinutím duchovního druhu je spojeno prožívání radosti, štěstí, naplněnosti, harmonie

Není to nekonečné bytí v utrpení, bolesti, strádání, v němž nikdo netouží přebývat

Prožitky často bezútěšného zápasu a marnosti jsou vázány vždy jen na stupně žití v materiálně hmotných částech pozdějšího Stvoření

Z těchto úrovní těžkosti, bolesti a stárnutí, pozemské smrti a rozpadu má se však nitro člověka ve spravedlivém účinku Zákonů Stvoření, které sledují jeho zušlechťování, čistotu a zralost, povznést k branám pravého duchovního domova, do blažené úrovně Světla a průzračnosti

Vzestup, pokrok, vyzískávání si zralosti a moudrosti je schopností duchovní podstaty člověka, která je naplněna v souladu s harmonií Díla Stvoření

Osvobození k trvalému bytí v radostném tvoření je tedy v rukou každého z lidí

Je nanejvýš důležité správně pochopit, že pozemský život je jen jednou z dílčích částí veliké cesty ducha, ale že toto místo může být pro každého z nás velikým bodem obratu, pokud vynaložíme nejvyšší úsilí již zde na Zemi k poznání a naplnění skutečného smyslu našeho bytí

Na tuto cestu ducha jsme také všichni kdysi dávno vykročili v touze po naplnění své zralosti a plnocenné účasti na harmonii blažených úrovní duchovního domova

Uvědomit si toto a s novým odhodláním pokračovat odvážně vpřed je tedy to nejpřirozenější, nejsprávnější, co je možné právě v tuto chvíli učinit

Neváhejme a vynaložme své síly dobrého chtění k přiblížení se příslibu nekonečnosti bytí, jenž spočívá v čistém rozvinutí schopností našeho duchovního nitra

Zákony Stvoření, účinkující jako velké, spravedlivé pomoci, Grálem pro člověka předchystané, upravují cestu každému v tom vážně usilujícímu