JAK ČÍST STRÁNKY

Stránky jsou sepsány především pro všechny vážné zájemce o poznání Grálu

Jsou uceleny do oddílů, v nichž se vždy nachází dané téma v propojení s pojmem Grál

Vážný zájem má vést k pečlivému uvažování a prociťování živých obrazů, k nimž směřují průplavy nacházející se za jednotlivými pojmy a větami

Stránky čtěme pozvolna, postupně, denně třeba jen jeden nebo dva odstavce

Snažme se obrazy působící za slovy procítit, ponechejme jim, aby směly v živosti vstoupit do našeho nitra

Zabývejme se přečtenými pojmy do hloubky ve snaze pochopit jejich smysl a přínos pro nás

Skutečné přijetí a pochopení psaného vyvolá vždy vnitřní radost a následně samovolné velebení Stvořitele

K místům, která promlouvají k našemu nitru nejsilněji, se vracejme a po správném naladění pozvolna postupujme k větám a odstavcům, které následují za tímto pro nás „rezonujícím“ místem

Nespěchejme, mnohá místa přijdou k vnitřnímu, celistvějšímu uchopení možná až za nějakou dobu, nikoliv hned při prvním přečtení

Prožití něčeho (záblesku okamžiku – situace,události) v každodennosti našeho života, které jsme potřebovali ještě prožít, uvolní znenáhla některou z překážek v našem myšlenkovém nastavení a uchopení dlouho nezpracovaných vět a odstavců pak přijde samo, s lehkostí vklouzne v obrazech do našeho duchovního nitra

Je dobré také vědět, že zde na Zemi žijeme z největší části v myšlenkových schématech, která vytvořili jiní lidé, ne my.

My jsme mnohé okolo nás přijali (ve výchově v rodině, škole, společnosti) a žel příliš často se překroucenými názorovými schématy bez dalšího přemýšlení řídíme, aniž bychom vlastně věděli proč

Vážné pročítání a zejména prociťování vět a odstavců na stránkách může snad právě některým čtenářům pomoci oprostit se od převzatých názorů a nalézt nový vztah k pojmům, které se jevily dnešnímu světu již jako vzdálené, přežité, neexistující

Pročtení a pochopení stránek může podpořit nastoupení cesty vlastního svobodného kráčení kupředu životem

Postupujme ve všem volněji a sebevědoměji a mnohé se změní k lepšímu

Jsme si vědomi, že stránky nejsou pro všechny lidi, neboť duchovní zralost zde na Zemi je rozdílná a není možné obsáhnout naladění všech, kdo  jsou vtěleni do hmotnosti zdejšího světa

Pro ty, kdo se budou domnívat, že zde nabízené nesouzní s jejich vlastním přesvědčením, nejsou pak stránky zřejmě určeny

Pokud tomu tak je ve Vašem případě, ponechte pak stránky pro druhé, kterým, k jejich radosti, zdejší texty přináší povzbuzení a respektujte, že jim právě mohou dávat velmi mnoho

Přejeme všem, aby každý kráčel životem opíraje se ve vlastním svobodném přesvědčení o vnitřní hodnoty, které jemu i jeho bližním přinášejí trvale radost, tvořivou sílu a životodárnou harmonii

Svým vlastním příkladem, svou dobrotivostí, ušlechtilostí a moudrostí předávejme druhým v životních situacích to, o čem jsme my sami přesvědčeni, že je to základem veliké harmonie Díla Stvoření

Vyhýbejme se zlu, neboť zlo nikdy nepochází z moudrosti Světla a nikdy nemůže sloužit Stvořiteli

Zlo jako takové se samo v sobě odsuzuje a svědčí o jeho působiteli, že se odchýlil od veškeré nádhery tryskající ze síní Grálu, v nichž nachází se nádoba se Životodárnou silou, darovanou z Láskyplnosti Pravěčným Bohem tomuto Stvoření

Jednejme vždy v naladění čisté harmonie, neboť ona vede člověka k záchvěvům, které otevírají duchovní nitro, a tím se k němu mohou přidávat pomoci, mající své východisko a inspirace vysoko ve Světle, v Grálu

Přejeme všem čtenářům mnoho pomáhajících myšlenek, které k nim snad připlynou při čtení stránek