Bratrství ve Slově
Cesta společného soustředění na Poselství Grálu

Mnoho jest zvěstování, vzpomínek a svědků velikého postupu Světla.
Mnohem více je názorů, které z nich vzešly! Nejen o pozemském uspořádání duchovních sil, otázkách povolanosti, ale také o Božích zaslíbeních a dějích ležících ještě před námi.
Kolik tu jen bolestných nárazů a rozchodů způsobila naše vůle.
Ke škodě celého lidstva!
Zasluhujeme si dnes vědět, jak jsou vedeny nitky výstavby? Co se od nás žádá shůry?

Odpověď zní: “Modli se a pracuj!”
Věrný a srdečný duch stoupá vzhůru a tak povznáší tento i onen svět.
V bdělé činnosti se odpoutává od zažitých chyb a může projít zdejším bludištěm. Je umožněno nalézt cestu ke Světlu, ne už toliko k pozemskému vítězství, spravedlnosti a míru.

Ptáme se: Proč nestojí kolem Pyramidy Světla jednotná duchovní stráž,
která, nehledě na druhé, ve své prostotě, ukazuje jediným směrem?
Může roztříštěná nádoba zachytit dostatek životadárné síly?

Je přáním a požadavkem Světla, aby lidé opět spolu žili ve svornosti, míru a bratrství.
Aby životem naplnili určení svého druhu, v touze po domově ve světlých výšinách.
Touha po Světle, která se stala činem, je přeci duchovní podmínkou účasti jednotlivce
na Tisícileté říše Míru.
Kdo má jít v tomto lidstvu příkladem?
Pouze dva lidské směry znají cestu!

Abychom směli poznat Boží Lásku, musel přijít nejvyšší Učitel Lásky.
Abychom se naučili neoddělovat lásku od spravedlnosti, vidět ve spravedlnosti lásku,
musel přijít nejvyšší Učitel Spravedlnosti.

Stoupenci Boží Lásky, učení Syna Božího – praví křesťané, nemohou postoupit dále bez poznání Boží Vůle ve Stvoření,
a stoupenci Boží Vůle – učení Syna Člověka, nemohou postoupit výše, bez žití opravdové lásky, zjevené Synem Božím.

Nyní jsme vlastní vinou opět osaměli. Zůstalo nám však posvátné vědění k naší záchraně.
Cesta Poselství Grálu není cestou boje s okolím, nýbrž zápas s vlastní leností ducha, s vlastním zatemněním. a nevěděním. Je to úsilí o zjasnění vlastního plamene.

Každý, kdo v sobě prožil Poselství Grálu, pohlíží již na své bytí mnohem opravdověji.
Ví, že s životem získal příležitost, proměnit sobě svěřený prostor v panství Světla. 

Rychlost proměny forem požaduje velké, a neméně pokorné a moudré úsilí.
Láska však zůstává jediným měřítkem úspěchu.
Všeobsáhlá, připravená pomáhat, na sebe nehledící.
Nechť opět zavládne v řadách omilostněných.
Je to jediný základ pro přijetí milosti.
Zrnko za zrnkem padá dolů ve velikých světových hodinách.
Na každém zvlášť závisí, jak využije svou pozemskou chvíli.

Pro podporu světlého úsilí v nás, se s letošním jarem otevírá:

Společné duchovní soustředění (Škola Poselství Grálu)
Pravidelné, anonymní čtení díla
Poselství Grálu – Ve Světle Pravdy od Abdrushina,
od první po poslední přednášku.
Vždy v jeden čas, dle společného kalendáře, každý ze svého místa.

pastedGraphic.png
Cíl:
○ Radostná práce na vytváření a zušlechťování duchovního mostu mezi Světlem a Zemí.
○ Upevňování Slova Pravdy v našich životech i napříč úrovněmi Pozdějšího Stvoření.
○ Překlenutí nepochopení a odplavování překážek velikého a svobodného postupu.
○ Duchovní svoboda díky daru Poselství Grálu, který smíme šířit až za hranice Země.
○Příležitost k přizvání začátečníků k pravidelnému čtení.

Výstavba této jemnohmotné školy Poselství GRÁLU

Je nám známo, že vše co vyrůstá ze chtění, tvoří ihned skrze ruce bytostných formu.
Připojí-li se však k myšlence zesílené věděním vroucí cit lásky k Bohu a bližním,
tedy vítězoslavné chtění ducha, pak se toto chtění promění v nebeské  tvoření.

Toto soustředění neboli škola jemných úrovní připojuje se s novou silou k již zažitému druhu působení vážných stoupenců Poselství Grálu, jejichž snahy pomáhají budovat světlé mosty od počátku velikého zjevení do dnes. Staví se nezávisle po bok, všem hnutím Grálu, aby je podpořila v hlavním úkolu: šíření Pravdy, a také v potřebě hledat cesty k bratrství v odlišnosti.
Toto volání oslovuje každého jednotlivce, nehledě k jakému uskupení kolem Pánova Slova náleží, s nabídkou nové spolupráce na jemnohmotné úrovni.
Obrození a nový postup na této Zemi. Krátce : Bratrství ve Slově.

Spojením se ve výstavbě této duchovní školy vybudujeme Světlu nový průplav.
Nebojme se odvážných úkolů, které mohou přinést lidstvu na Zemi i nad ní svobodu ducha.
Pokud chcete posílit tento společný proud a sami čerpat z jeho požehnání, napište si
o společný kalendář a podrobnosti do schránky: jakozpohadky@seznam.cz

Závěrem budiž řečeno, že tato snaha má býti, i při všem požehnání, které může zprostředkovat, jen dočasným doplňkem osobní cesty každého z nás.
Jak jistě víme, nemáme vystupovat ze stran a spolků, kterých jsme součástí, pokud nejsou zcela materiální, a tak v přímém nepřátelství Světlu.
Máme se stát kvasem v těchto rozdílných  těstech pro chléb nové doby.
Dobrý chléb bude třeba vždy.
Naše žití a působení podle Slova v okolí, do kterého jsme vsazeni, je nenahraditelné, a nemělo by nikdy být bráno na lehkou váhu, byť by oproti jinému snažení působilo sebevšedněji.

Kéž spojí se nás (nejméně) 144000.

SVĚTLO NÁS VEĎ!