Tie tibetské zvony pekne vyzváňajú.

Všetci sa čudujú, čo to znamenajú…

Ku knihe za zvuku zvonov prichádza vrchný láma a zmocňuje sa ho veľká bázeň vyvolaná niečím, čo sám nedokáže pomenovať. Otvára knihu a cíti veľkú zmenu. Mení sa vnímanie prítomnosti a zároveň zachytáva prúdy spojené s budúcnosťou od pomocníkov a služobníkov, ktorí sa nachádzajú mimo Zeme. Ešte nie je dobojované, ale napriek tomu cíti zmenu a novosť záchvevov vznášajúcich sa naokolo. Vníma enormnú posilu ostatných služobníkov na Zemi, ako aj mimo nej, akoby bol niekam priťahovaný, akoby čerpal odtiaľ silu. Ako po náročnom duchovnom boji sa cíti vysilený a zároveň šťastný ako nikdy predtým. Láma tuší, že odpoveď na to všetko nájde práve v knihe.

 Pristupuje bližšie a číta: 

„Tieto riadky budeš čítať v čase vyzváňania zvonov. Bude to v dobe, keď si temno a jeho služobníci budú myslieť, že majú víťazstvo na dosah ruky. Zvony svojím vyzváňaním budú zvestovať blízky príchod Novej doby a budú volať ku všetkým sestrám a bratom v pozemskom šate, aby sa duchovne prepojili v jednote a vernej službe Tomu, ktorému sľubovali vernosť. Je to Ten, o ktorom bolo už dávno zvestované, že príde z oblakov. Ako mocná stena bude pôsobiť Jeho Lúč a bude tlačiť na všetko, čo sa doposiaľ ešte nepodrobilo Jeho Vôli. Služobníci Ho budú vyciťovať radostne, pokiaľ v nich bude dostatočná túžba po splnení svojej úlohy. Bude ich to k Nemu magneticky priťahovať a zároveň pôsobenie Sily ich bude zjednocovať do jednej línie s ostatnými služobníkmi. Všetci utvoria v čistote a láske jeden šík, ktorým budú prúdiť nové a nové vlny Požehnania určené všetkým na tejto Zemi, ako aj v jej okolí. 

A nastane samočinné triedenie podľa toho, čo v tom-ktorom preváži a ako sa sám rozhodol. Tlak bude silnieť, všetko k dobru usilujúce v jednej línii s pozemskými služobníkmi bude posilňovať, temné bude ustupovať a narážať, až raz… Nebude už mať kam ustúpiť, narazí a bude zvrhnuté tam, kam vlastnou tiažou patrí. Dovtedy sa však všetci, ktorí patríte Dobru, alebo mu patriť túžite, majte na pozore. Aj na vašom plášti sa nachádza mnoho háčikov a škvŕn, na ktorých sa temno môže zachytiť. Nedívajte sa na tento boj skrze rozprávky, ktoré čítavate deťom, viďte príležitosti temna reálne na sebe a vo vlastnom živote. Hľadajte na sebe zlé vlastnosti, neprimerané reakcie, bdejte a buďte ostražití v ťažkých situáciách, ktoré vám budú núkať ľahké a rýchle riešenia, obzvlášť bdelí a opatrní buďte v dobe, keď sa vám bude dariť a budete chválení. Práve vtedy sa ľahko a nebadane otvára priepasť, do ktorej sa môžete zrútiť. Buďte bdelí a ostražití predovšetkým vtedy, keď budete cítiť, že kráčate cestou Svetla a všímajte si vlastnú samoľúbosť a z nej vychádzajúci dojem, že vy sami ste niečím viac. Majte na pamäti, že všetky tie dary a schopnosti sú len veľkou pôžičkou za možnosť duchovnej služby na Zemi a že pre niektorých takto omilostených je táto jedinou cestou, ako sa oslobodiť od veľkej karmy, ktorú si na seba počas putovania životmi naviazali. Verte, že sa temno bude snažiť využiť i tú najmenšiu príležitosť, aby vás mohlo strhnúť do priepastí zničenia a zatratenia.

I prepuknú choroby a ukazovať sa bude neschopnosť rozumu vládnuť. Jedna absurdita bude nahrádzať druhú, až budete mať dojem, že žijete v inej realite a že to všetko ani nie je možné. To, čo budete vnímať okolo seba, budete konfrontovať so zdravým rozumom a nebudete veriť, že to môže byť pravda. V každom jednom to bude kypieť a kvasiť ako v sude. Uchopte tú dobu však správne, nedajte priestor zbytočným emóciám, na ktorých sa zachytia útvary strachu, alebo zúfalstva. Snažte sa byť ostrovmi mieru, pokoja, ale aj spravodlivého rozhorčenia a kárania, pokiaľ to bude potrebné. Všetko, čo budete konať, konajte s láskou k veci. 

Vždy majte na mysli a na pamäti, nech sa čokoľvek bude diať, že máte zostať v spojení so Vznešeným, ktorého Múdrosť zďaleka prevyšuje tú vašu a zosiela vám svoju Lásku a Pomoc. On vidí konečné účinky každého diania a nikdy nezabúda na tých, ktorí k Nemu smerujú a ktorí Ho velebia. 

Vedzte, že ešte na poslednú chvíľu sa budú môcť zachrániť mnohí, ktorí smerovali k temnotám, a  takisto budú strhnutí mnohí, ktorí už vykročili správnou cestou. Vašou úlohou sa odteraz stáva vytvárať svetlé mosty, prepájajúce Svetlé Výšiny s vašou časnosťou a vytvárať takisto duchovné prepojenie medzi vami navzájom, ako aj medzi služobníkmi, ktorí nie sú v pozemskom šate. Nezabúdajte ani na prepojenie s bytostnými služobníkmi, ktorí na isté špecifické činnosti budú potrebovať vami pretvorenú silu. Otvárajú sa nádherné možnosti prepojení v službe. Ďakujte za túto možnosť Vznešenému a ostávajte bdelí v modlitbe.“ 

Tak ako dozneli zvony, doznelo aj dnešné posolstvo, ktorého obsah je nateraz vyčerpaný. 

Nech sú jeho slová mnohým ku spáse, nech nájdu v nich to, čo hľadali. Láma zatvára knihu, jemne znie jeho hlas, perami prúdi modlitba, smerujúca k malému národu, s ktorým láma cíti duchovné spojenie. Pred jeho očami vyvstávajú obrazy ťažkého duchovného boja.