Už po niekoľko dní vnímal láma blížiacu sa možnosť otvorenia knihy a čakal len na znamenie, kedy bude smieť poodhaliť ďalšie z jej tajomstiev. Tušil, že tentokrát budú tam zapísané riadky mimoriadne dôležité, no taký závažný obsah neočakával. Poukazoval na to už samotný nadpis:

Určené pre tých, ktorí čerpajú zo Slova Pravdy 

Nenápadne, ale o to s väčšou zákernosťou smerujú nečisté prúdy k tým, ktorí prosili, aby sa smeli stať svetlou pochodňou pre zástupy hľadajúcich Svetlo a túžiacich po Ňom ako po najcennejšom poklade, ktorý si z tejto Zeme budú môcť s milostivým dovolením odniesť pri svojom odchode. Múdrym vedením boli títo budúci pomáhajúci duchovia privedení k Slovu, ich úlohou bolo spoznať Ho a začať čerpať Jeho hodnoty pre svoju službu. Súčasne Ho mali prežiť vo svojom vnútri a žiť podľa Neho tak, aby sa stali majákom pre hľadajúcich. Je ich úlohou rozšíriť Ho raz po celej Zemi, ako aj do svetov jemnejších, nachádzajúcich sa v jej blízkosti. Aj Tibet sa teší a očakáva tých, ktorým bola daná milosť zvestovať Slovo práve v tejto krajine. 

Kniha, v ktorej je Sväté Slovo spísané, obsahuje vo svojom úvode návod a pomoc z Výšin pre tých, ktorí smú čerpať z Jeho pokladov:

Osloboď sa od všetkého temna!

Tí, čo sa touto radou riadili a včas spoznali hodnotu Slova, sú práve teraz, v čase veľkého nebezpečia, volaní na stráž. Nečisté prúdy smerujúce k nim sa rozpustia v záplave svetla, ktoré ich obklopuje, alebo sa oslabia natoľko, že ich sotva spozorujú. U tých, čo túto pomoc zhora neprijali s plnou vážnosťou do svojho vnútra, možno uzrieť na ich duchovnom šate miesta, kde sa ešte môžu zachytávať temné prúdy a kaliť ostatnú čistotu. Zdajú sa byť podobní poháru s čistou vodou, do ktorej niekto po kvapkách pridáva atrament. Kráčajú ďalej, vedia o Slove, myslia si, že ho žijú, ale nevšímajú si, ako im je po kvapkách primiešavané do vody niečo, čo ju robí dlhodobo nepitnou. Sú to prímesy rôznych náuk, učení, duchovných smerov, ktoré ľudia vo svojom vnútri síce nestavajú na roveň Slova, ale nepozorovane odtiaľ čerpajú a dopĺňajú obrazy a duchovnú stavbu tak, ako to činia pri Slove. Slovom si následne potvrdia správnosť týchto smerov bez toho, aby sa tým hlbšie zaoberali. Celý dej prebieha v ich najhlbšom vnútri, nie je badateľný navonok. Tí, ktorí tvrdia, že práve na toto si oni dávajú pozor, nech sú dvojnásobne na stráži, lebo tieto slová sú určené práve im. V návale nadšenia z nových informácií nedokážu nahliadnuť, z akého zdroja tieto pochádzajú, pokladajú ich za čisté, keďže sa navonok zdá, že sú v súlade so Slovom a náukami z Neho vychádzajúcimi, aspoň podľa znenia slov. Keď už tomuto zdaniu uveria a prestanú byť bdelí, tu je do toho primiešavaný prášok nečistoty a znehodnotenia, ktorý nebadane prehadzuje výhybky inými smermi. 

Avšak vnútro tých, ktorí sú bdelí a duchovne otvorení, nie je po predošlom štúdiu a precítení k takýmto rôznym náukám priťahované. Pokiaľ ich skúmajú živo, vyvstane pred ich duchovným zrakom zmes pravdy, ktorá ich priťahuje, s nepravdami, ktoré ich odpudzujú, a pokiaľ týmito smermi vedie túžba po pomoci svojim spolubratom a spolusestrám, nech tieto formy aspoň na chvíľku nechajú pôsobiť pred svojím vnútorným zrakom, aby sa ukázala ich hodnota vo svetle Slova. Nech vyšlú prosbu nahor, aby sa do všetkých týchto učení a náuk smela naliať čistá Sila z Výšin a aby Svetlo osvetlilo ich blížnym tú pravú cestu vedúcu do duchovného domova. V lúči Svetla sa nepravé cesty stanú neschodnými, lebo kráčajúci budú oslnení, čo im napokon poskytne možnosť vrátiť sa späť na jedinú pravú cestu. Nech sú na stráži a udržujú Slovo čisté pre iných i pre generácie, ktoré prídu po nich. Ich úlohou je dbať a zachovávať čistotu prineseného Slova, Jeho pravého významu a chrániť Ho ako najväčší poklad. Nech nevedú spory a hádky o tom, ktorá verzia je pravá a ktorá falošná. Takéto konanie je od základných princípov Pravdy na míle vzdialené a škodí jej. Pravý ochranca sa riadi vedením ducha a neostáva v rozume.

Majte na pamäti, že poklady, ktoré vám boli darované v Slove, sú pre vás nevyčerpateľné, nemyslite si, že hoci ste ho prečítali už mnohokrát a čítate ho možno aj desiatky rokov, už v ňom nič nové nenájdete. Pri správnom napredovaní takýto dojem nikdy nemôže vzniknúť. Sú ľudia, ktorí sa domnievajú, že im Slovo už vydalo celý svoj poklad, ale keď zmenia hoci len máličko svoj pohľad na vec a na seba, alebo začnú vnútorne túžiť po Pravde, zrazu v Ňom objavia nové a nové poklady. Každý človek má v sebe dar cítenia, ktoré mu dovoľuje rozlíšiť, odkiaľ pochádza učenie alebo reč, ktoré k nemu smerujú. Tí, ktorí sa správne zachvievajú v Slove, sú zároveň aj pomocníkmi pre ostatných. Tomuto druhu spomínaného nebezpečenstva sú vystavení predovšetkým tí, ktorí sa odvážne púšťajú do všetkého nového a všetko skúmajú svojimi schopnosťami. Menej vystavení tomuto riziku sú ľudia, ktorí sa boja a radšej nespravia nič, aby zo strachu nezišli z cesty. U prvých zmieňovaných pôsobia tieto vlastnosti oboma smermi. V istých ohľadoch sú odvaha, horlivosť a nadšenie veľmi potrebné, ale vo vystupňovaní týchto cností do nemiernosti nesú v sebe nebezpečenstvo odchýlenia a pádu. Druhí zmieňovaní by sa nemali báť zdokonaľovať a získavať  stále nové zručnosti. Bola by škoda, aby sa k nim zo strachu nedostali informácie, ktoré by mohli pomôcť im, ako aj mnohých iným. 

Nech sa nachádzajte kdekoľvek, vždy kráčajte cestou Slova. Vaša presvedčivosť a žiarivosť sa stane pre mnohých majákom, ktorý ich privedie na dávno predurčenú cestu. 

Ešte jedno riziko prameniace z márnomyseľnosti na vás číha. Je omnoho nebezpečnejšie, pretože pochádza z vašich vlastných radov a tvári sa ako niečo veľké. Milosť Božia darovala pre službu niektorým z vás dar nahliadnuť do dejov pred ostatnými skrytých, aby dokázali druhých varovať a byť im nápomocní pri zvrátení dôsledkov istých rozhodnutí. Ich pôsobenie a druh činnosti je vyšším vedením chcené a podporované. Medzi nimi sú takí, ktorí v čistote a v skrytosti tieto dary používajú na rozvoj diela a s úmyslom a túžbou podporovať duchovný vzostup a pokrok svojich blížnych.  Sú aj ďalší, takisto omilostení, ktorí však začali svoje dary využívať iným spôsobom a s inou pohnútkou. Takýmto spôsobom pútajú k sebe jednotlivcov a vytvárajú okolo seba skupiny závislých ľudí, ktorí si väčšinou sami neveria. 

Informácia, že vo výške pása máte uvitý veniec z ruží, že v ruke duchovne držíte meč a štít, alebo že sa denne napájate do rajských záhrad, nikomu k duchovnému vzostupu nepomôže, ale pôsobí ako jed v rukách nezrelého. Správy tohto druhu môžu na ľudí zapôsobiť dvojakým spôsobom. Jedni budú uchvátení svojou duchovnou výzbrojou a duchovným napojením, ako aj svojou schopnosťou napájať sa do vysokých úrovní Svetla. Môžu byť vystavení veľkému nebezpečenstvu tým, že poľavia vo svojom duchovnom snažení a do ich duchov sa môže vkradnúť márnomyseľnosť a  pýcha. U druhých, ktorí podľa vnímania vidiaceho nie sú ešte schopní napájať sa do vyšších úrovní, môže takéto konštatovanie rozvinúť smútok, ľútosť, stud, pokles sebavedomia, obviňovanie sa a nakoniec aj odovzdanie sa bez boja. V dôsledku toho sa môžu nútiť do niečoho, čo pre nich vôbec nie je prirodzené, alebo chcené.

Je nutné podotknúť, že u takto pôsobiacich vidiacich a omilostených dochádza vyššie spomenutým spôsobom k zakaleniu a odchýleniu tohto pôvodne čistého daru, takže ani podané správy nemusia zodpovedať skutočnému stavu jednotlivcov a dejov, hoci ich vidiaci podáva vo svojom najlepšom chcení. 

Vedzte však, že tí, ktorí svoje duchovné dary zneužívajú takýmito spôsobmi, pocítia v blížiacej sa dobe výrazný úbytok sily! Sú aj takí, ktorí si nebodaj myslia, z akých nesmiernych výšin oni pochádzajú a do akých vysokých záhrad a úrovní sa napájajú. Nech sú teraz silou nárazu Svetla zo stupňa svojich výšok a predstáv zhodení práve tí! Je to ďalší jed pre ich ducha, ktorý im bráni rozvinúť svoje dary a silu! 

Kto skutočne čerpá z Výšin, nepotrebuje k tomu ďalšie dôkazy okrem Sily Pána, ktorá k nemu priteká a z ktorej vo svojej nesmiernej vďake a radosti čerpá a odovzdáva Ju ďalej celému Stvoreniu. Ten napriek tomu, že vidí chyby svojich blížnych, ale aj ich nesmierne duchovné danosti a dary, bude pôsobiť vždy len takým smerom, aby v nich podporil dobré chcenie, a krok za krokom ich bude privádzať na také cesty, aby svoje dary rozvinuli a priviedli do rozkvetu. Nie je vôbec dôležité, odkiaľ prišiel a na akom stupni sa práve nachádza, ale čo pre druhých a celé Stvorenie koná a či zverené mu dary správnym spôsobom využíva.   

Láma ďakuje za možnosť byť účastný toľkej Zhora prúdiacej Milosti, modlí sa za všetkých, ktorým sú určené zmienené vážne slová.

Milostivý a Dobrotivý Vznešený,

Tvoja Dobrota a Milosť nepozná hraníc.
Buď Ti za Ňu vzdaná úprimná vďaka.
Prosím, nech slová nájdu živnú pôdu u tých, ktorým sú určené.
Nech nie je potrebný silný zásah pre tých, čo nespoznali účel im daných darov.
Veď po svojich cestách tých, ktorým hrozí, že z nich skĺznu.
Obdaruj väčšou Silou a ochranou tých, ktorí im smú na tejto Zemi pomôcť.
Nech sa skrze Slovo smie vyliať Tvoja Milosť a bohaté dary po celej Zemi!
Amen

Ako mocným úderom vlny sa v celom kláštore zastavil na chvíľu život. Všetci bratia s lámom pocítili mocnú vlnu Sily, ktorá sa vyliala na túto Zem. Znamená nový začiatok, kedy nič už nebude také, aké bývalo predtým. Brieždi sa. 

Buď za to vďaka Vznešenému!