Je čas znovu otvoriť knihu, priatelia. Stáročia čakala, kým bude smieť byť odpečatená, a stalo sa. Čiastočne ešte v polovici minulého storočia, kedy musela byť znovu zatvorená, aby čakala na svoju chvíľu.

Mrazivý vietor predúva kláštorom, ako svieži závan Pravdy prechádza vašimi duchmi a oblažuje vaše osudové nitky. Niekomu ich pôsobenie prináša radosť, inému sa zrúti celý jeho doterajší svet, aby mohol začať odznovu a správne.

Vráťme sa však k počiatku. Naše spisy čerpajú z tvorivých slov „Buď svetlo“, ktorým zatiaľ len niekoľkí lámovia správne porozumeli. Naši žiaci si pod nimi predstavujú rozžiarenie svojho ducha, ale ich pravá podstata tkvie inde. Slovo tvorí. Ľudské slovo tvorí v malom, hoci aj také úrovne existujú. Slovo Vznešeného oddelilo Jeho Vôľu, aby sme my i naše svety smeli vzniknúť. To, čo  tvorilo dosiaľ jeden nerozlučný celok, oddelil Vznešený z Lásky k tomu, čo ešte nejestvovalo, a umožnil mu tým vzniknúť. Jeho Vôľa, tvoriaca nerozlučnú časť so Vznešeným, sa skrze Slovo oddelila a postupne začali vznikať nové svety, planéty, záhrady, svätyne, povstávať tvory a bytosti.

SLOVO. Nie slovo ľudské, ale Sväté Slovo Vznešeného, ktoré má tvorivú schopnosť. Slovo, ktoré sa ihneď stáva živou skutočnosťou. Čím je miesto splňovania bližšie k Jeho Záhradám, tým rýchlejšie dochádza k naplneniu. Mnohé z týchto slov majú pre nás charakter proroctiev. Zabúdame však, že aj na objavenie sa proroctiev na Zemi sú ako posledný článok reťazca služobníkov potrebné ruky tých, ktorým bolo zverené uskutočniť obsah daného proroctva tu na Zemi. Všetko Zhora bolo pripravené a múdro vedené k naplneniu, zavŕšením práce pozemskými služobníkmi Vznešeného.

Služobníci Vznešeného sa nachádzajú vo všetkých úrovniach a má tomu byť aj tu na Zemi. Mnohí z vás by sa iste radi prihlásili do nášho kláštora, aby sa nimi stali. Niektorí sa nazdávajú, že sa nimi stanú,  ak budú opakovať dostatočný počet modlitieb a mantier. Majú byť na Zemi a spočíva to vo Vôli Vznešeného, aby sa prebudili tí praví služobníci. Títo boli na svoju úlohu inkarnácie pripravovaní a vedení, aby splnili…

Oddávna obývali naše kláštory a zanechali tu mnoho pokladov svojich duchov. O príchode každého z nich nám bolo vopred zvestované, lebo ich príchod mával vždy zvláštny význam. Aj teraz sa ich niekoľko nachádza v našom národe, ale majú mnoho práce s množstvom neduhov a temnom, ktoré sa tu vôkol nás rozšírilo. Priam veľká armáda Služobníkov však spočíva v strede kontinentu Európy a mnohí z nich čítajú práve tieto riadky. Áno, možno práve vy ste to, ktorí ste určení Vznešeným byť tým posledným článkom, ktorí Jeho Svätú Vôľu pretavia do ľuďom viditeľných foriem a dokážu zmierniť mnoho dopadov s takými fatálnymi dôsledkami. Čo ak práve ty, môj brat! Čítaš tieto riadky a vravíš si, že to nie si ty. Tvoja plachosť a dobrota nepripustia ani prášok márnomyseľnosti. V hĺbke tvojej duše však znie súzvuk s mojimi slovami a tvoj duch sa objavuje v našom kláštore a pripája sa ku kruhom dobra. Vitaj, brat, aká preveliká radosť napĺňa môjho ducha, že si prišiel.

Tieto riadky sa dostanú aj k tým, ktorí pokladajú za samozrejmé, že oni sú tými Služobníkmi. Áno, majú nimi byť a je to tak chcené. Ich určenie je čistá služba a obdarovanie z nebies, ktoré dostali do vienka, je nesmierne.  Sú si toho vedomí a očakávajú pocty a posluhovanie od druhých za to, že ich prišli zachrániť. Očakávajú, že im budú slúžiť aj ostatní spolubratia a spolusestry, lebo sú výnimoční v daroch ducha, ktorých sa im dostalo, a nad ostatných vysoko vyčnievajú. Vážne slová sú pre nich zapísané v našej knihe: „Vysoké dary a schopnosti dostali ste k najčistejšej službe Vznešenému. Sú medzi vami aj takí, ktorí ich obdržali na odčinenie svojich predošlých zlyhaní a prešľapov, kde služba Vznešenému ako posledná možnosť im môže pomôcť oslobodiť sa. Ďakujte Vznešenému za toľkú milosť a čiňte pokánie!“ Pre vás ostatných, ktorí s pocitom zadosťučinenia za spôsobené príkorie čítate tieto riadky, aj pre vás platí výstraha: “modlite sa za nich a posielajte im nitky prajnosti a dobra aby splnili, lebo ich dary a schopnosti budete postrádať v splnení celku.”

Kniha sa zmieňuje aj o ďalších služobníkoch:

„Spoznali ste veľkú milosť, prihlásili ste sa, žiarili ste ako sviece, ale vaše plamene pohasli. Stali ste sa nástrojmi vládcu temnôt a obrátili ste zbrane proti Darcovi toľkých milostí a Jeho Služobníkom. Skončíte ako prach a vedenie o Vznešenom a Jeho Synoch bude páliť na vašej hrudi a bude vás spaľovať zvnútra. Milosť skončila! Zdanlivou službou a svojou zdanlivou nápravou si škodíte ešte viac. Strhávate tým do prachu ďalších a oberáte ich o pravú cestu. Skrze vás sa im nedostane možnosti zacítiť záchvevy z Výšin.“

Prísne a láskyplne znejú slová z Výšin. Spájajú, burcujú a rozochvievajú súkolesie Služobníkov Vznešeného.

Svetlý posol nám zvestoval aj o tých, čo neboli pripravovaní na Službu, ale čistota ich vnútra  vytvorila pôdu pre také vzplanutie ich ducha, ktorý vyšľahol nahor s jedinou prosbou: „Príjmi ma do svojich služieb, Vznešený!“ Odpoveďou na ich prosbu bola Zhora znesená záplava mocných prúdov tých najnádhernejších prúdov prúdiacich k zemi, zachvievajúc sa v zlatej a striebornej farbe,  záplava lupienkov okvetných lístkov sprevádzaná hučiacim hlasom: „Je vám povolené, vitajte medzi Služobníkmi!“ Tak vás aj my, bratia a sestry, vítame a vedzte, že brány nášho kláštora, či už v jemnej, alebo v pozemskej rovine sú vám vždy otvorené.

Nech sa prebudí čím najviac úst zvestujúcich o Vznešenom po celej Zemi. Kruhy Jeho Služobníkov nech sa začnú zachvievať v harmónii a Pravde.

Slová našej knihy nesené bytostnými služobníkmi nech prúdia svetmi a prebúdzajú tých, ktorým sú určené. Po ukončení ich kolobehu a ich návrate späť k nám bude dovolené znovu čerpať z jej nevýslovných pokladov.

Tibetský láma zatvára knihu, preciťuje vysoké stupne pozemskej blaženosti a v záplave vnútorného rozochvenia žehná celému svetu:

Milosť Vznešeného obklopuje Zem.
V nej nech každý deň slúžiť smiem.
Pomáhať, učiť, radostne vzývať
modliť sa, chváliť Božieho Syna.

Žehnám vám silou nášho Pána,
nech naplní sa zvesť dávna.
O Kráľovstve Božom na Zemi,
v naplnení dávnych zasľúbení.