Tibetský láma otvára knihu po stáročia čakajúcu za múrmi kláštora na dobu, ktorá nastala a vraví:

„Tieto riadky sú darom pre tých, ktorí ich nielen rýchlo prečítajú, ale prežijú ich hĺbku a dokážu sa do nich vcítiť. Lebo nie cieľ samotný je dôležitý, ale cesta, ktorá k cieľu vedie. Ak sa cestou nezrútite, prídete k bráne, od ktorej nebudete mať kľúč. Síce bez kľúča do tej správnej brány nevkročíte,  ale pokračovať môžete aj inými cestami, ktoré sa môžu neskôr ukázať ako bludné, slepé, alebo zdĺhavé. Budete strácať čas, ktorý je v tejto dobe taký vzácny. V našich starých spisoch ju nazývame dobou konečných rozhodnutí. Posledný čas, keď ešte budeme smieť prehodiť výhybku nášho doterajšieho života bez toho, aby sme prudko narazili. Potom už dôjde k zrýchleniu všetkého,  čo sa medzi nami odohráva. Staňte sa dobrými pozorovateľmi vecí vôkol seba, aby ste dokázali zachytiť znamenia s touto dobou spojené. Ste uprostred behu vecí, avšak nemusíte utekať s nimi, nikdy ich nedobehnete, len vyplytváte vlastné sily. Hľadajte zakotvenie hore, na Nebesiach, modlitba je tým najkrajším spojovacím prostriedkom s nebeskými záhradami. Jej silu a moc poznáme oddávna.

Vo veľkej milosti poznania k vám, ľudia, má byť ešte prehovorené nasledovné: aby vám smel byť odstránený závoj daný pred váš duchovný zrak, rozpomeňte sa na svoje dávne priania a sľuby. Tieto riadky sú prinášané k tým, ktorí s nimi nájdu súzvuk vo svojom vnútri. Nemusíte byť v kláštore, možno ste niekedy boli a spoločne sme prosili Vznešeného o milosť:

„Pane, viem že nie som toho hoden, ale ak je to Tvoja Vôľa, dovoľ mi slúžiť Ti v dobe, keď sa Tvoj Svätý Syn priblíži k tejto Zemi. Pane, poznáš ma a vieš, aký som, ak budem smieť byť nápomocný, prijmi ma do svojich služieb.“

Mnohým duchom bolo umožnené stať sa pomocníkmi Božieho Syna. Bolo nám zvestované, že znovu zaznelo volanie do služby pre všetkých týchto duchov a my tiež hľadáme spojenie s nimi. Sme bratia a sestry v duchu, spojme sa všetci v naladení a kruhoch tak, ako je tomu vo svetlých ríšach.

Tu sa nachádza to k dobru usilujúce bok po boku toho temného, preto je o to dôležitejšie zjednotiť spoločné sily a vytvoriť kruhy okolo nášho Pána, ako je tomu v ostatných úrovniach. Duchovní spolubratia, spolusestry, načúvajme spoločne tým tónom, ktoré zaznievajú tóny nebesami:

„Choďte služobníci, zvolávajte a spájajte to, čo bolo voľakedy rozdelené alebo sľubom Najvyššiemu patrí spolu. Nájdete mnoho spolubratov a otvorených sŕdc, nie všetci však budú schopní volanie nasledovať a otvoriť sa mu. Pocítite silu spojenia a čím viacerých nájdete, tým mocnejším sa stane vaše vnútorné šťastie a o to mocnejšie pocítite obdarovanie z Výšin.“

Silné, veľmi silné svetlé prúdy cítiť zo stredu európskeho kontinentu. Nachádzajú sa tam otvorené nádoby pre prúdy dobra a mnoho svetlých nitiek. Mocné požehnanie Vznešeného zaplavuje vaše krajiny . Tak rád by som zvolal mená svojich spolubratov, ktorí kedysi dávno žili tu v Tibete, vaše rúcha a misky tu na vás čakajú. Ešte však nie je ten pravý čas. Prísť máte, Li-weng, Mafu-taj, Lei-i, ale najprv sa učte, aby ste získané smeli zúžitkovať tu v Tibete a vyučovať nás. Bude to nádherná doba stretnutí. Naša kniha proroctiev nie je ničím v porovnaní s knihami, ktorými disponujete vy. Prosím vás, bádajte v nich, prežívajte ich a spomeňte si na kruhy verných obklopujúcich celú zemeguľu. Nesmierne tým posilníte celý kruh aj svojich vzdialených spolubratov v Tibete. Sila sa bude prelievať a pôsobiť. Prinesie veľa požehnania. Nedívajte sa na to, ak sa to bude boriť a rúcať, to sú predstupne vedúce k výstavbe. Posilňujte prúdy dobra prúdiace k Zemi a vedome z nich čerpajte.

Každé ráno zaznievajú z horského chrámu v Tibete chválospevy velebiace veľkosť Vznešeného. Pridajte sa aj vy k spoločnému vzývaniu a predstavte si tú nádheru, ako s postupom slnečného žiarenia a s postupným rozvidnievaním zaznievajú neustále po zemeguli nasledujúce chóry. Vo vašej reči by zneli podobne:

Tak ako záblesk rána
otvára sa Nebies brána.
Kruh služobníkov Pravdy
nech zachvieva sa navždy.
Okolo tejto malej Zeme,
na ktorej milosť Boha drieme.
Tu zakotvil svoje Sväté Slovo.

Je našou svätou povinnosťou
vzývať Ho ráno, vo dne, nocou.

Prúdia okolo zeme a napĺňajú jej okolie tou najväčšou vďakou a veľkou nádejou. Aj ďalšie zasľúbenia sa vznášajú vôkol, ale nateraz sa kniha uzatvára. Preciťujte hĺbku vysloveného, nech bude čím skôr odovzdaný príkaz, smieť ju znovu otvoriť.

Mier a milosť Vznešeného buď s vami. Nech je požehnaný naveky!“