Mnozí si zřejmě vzpomenou na pohádku, v níž měli mrtvou a živou vodu. Pokropili-li někoho mrtvou vodou, tak jakoby zemřel – šlo by to přirovnat k naprosté „narkóze“ – ale zároveň u něj pak mohli třeba spojit useknutou hlavu s tělem. Leč následně ho museli pokropit živou vodou, aby se opět probral a byl dále živý. Toto obrazné vyjádření v sobě ukrývá moudrost, a proto se nemálo lidí zamýšlí především nad tím, která voda je živá a kde ji získat. Chceme-li co nejlépe odpovědět na tuto otázku, je nutné se zaměřit na dva základní okruhy: jednak na chemické složení, ale mimoto i na její energetické aspekty. Nejprve se podívejme na to, jaký vliv má chemické složení vody.

O znečištění vody se lze dočíst ledaskde. Celkové složení a vlastnosti vody se liší dle toho, z jakého pochází zdroje i na způsobu jejího dalšího zpracování. Obecně se nejvíce zhoršuje kvalita povrchových vod, neboť se stále zvyšuje míra jejich znečištění. Již dlouho se do potoků a řek splachují umělá hnojiva i další látky spojené s intenzifikací zemědělství, jako jsou pesticidy a jiné postřiky. Též se do potoků a řek vypouští nedostatečně vyčištěné odpadní vody, v nichž bývají nemalá množství chemikálií, pocházejících zejména z pracích, čistících i dalších prostředků denní péče, jakož i četná rezidua léčiv.

Z hlediska rozebíraného tématu lze říci, že přítomnost většiny výše uváděných chemických škodlivin způsobuje, že takováto voda spíše „umrtvuje“. Vždyť třeba pesticidy mají zabíjet buď byliny, které lidi nazvali „plevel“, či hmyz, jež označili za „škůdce“ atd. Podíváte-li se na složení běžných čistících a dalších prostředků denní péče, tak ve většině z nich naleznete chemické konzervanty, které mají potlačit rozvoj „nebezpečných“ mikroorganismů, jež by mnozí nejraději všechny zničily. Asi mají strach z neviditelných bytůstek, které nemají pod kontrolou. Jelikož konzervanty bývají často dost jedovaté, „umrtvují“ nejen mikroorganismy, ale i vodu. Obdobně působí desinfekční prostředky a mnohá z léčiv, jež mají také za úkol ničit mikroorganismy.

Leč člověku se toto „ničení“ vrací. Zbytky výše uváděných i dalších škodlivin se totiž leckdy vyskytují v pitné vodě, která byla získána čištěním říční vody. A tyto nebezpečné látky se pak společně s touto vodou mohou dostávat i do lidského těla! Takže pít takto umrtvenou vodu, jež pochází z říční vody a přehrad, je dost riskantní. Mnohé ze škodlivin (jako jsou např. pesticidy) se ale mohou dostat i do podzemních pramenů, jež se nacházejí v blízkosti polí apod. Určité látky se sice odstraní převařením vody (kupř. se vypaří chlór a další těkavé sloučeniny), takže ji lze užít třeba k přípravě čajů. Leč smysluplnější je pořídit si kvalitní vícestupňový filtr, jenž by měl pohltit převážnou část škodlivin. Jelikož v „pitné vodě“ se ale často vyskytuje dost rozličných chemikálií, bylo by k jejich dokonalému odstranění nezbytné užít více selektivních čistících metod.

Takže nejbezpečnější a nejlevnější je nalézt si přírodní pramen a tam si chodit zdarma načerpat. Každý, kdo skutečně chce, ve svém okolí či někde v dojezdu nejspíš vhodnou studánku nalezne. Nemá-li někdo tuto možnost a chce-li nakupovat balenou pramenitou vodu, měla by být ve skleněné lahvi a jen v případě nejvyšší nouze v PET obalu. Jakoukoliv nakupovanou vodu či další tekutiny je ale potřeba energeticky očistit a oživit, neboť je nutno jít dále než jen sledovat chemické složení. Měli bychom brát na zřetel i energetické aspekty, jež mají na výsledné působení vody značný vliv.

Nedostatek poznání v této oblasti je často příčinou značných chyb, jež v konečném důsledku vedou k oslabení možností působení vody v její klíčové úloze zprostředkovatelky života. Už jen nesprávný způsob hospodaření člověka v krajině narušuje přirozený koloběh vody. Je-li voda vedena uměle vybudovanými rovnými koryty či zadržována v uzavřených nádržích, dochází též k poškození přirozeného řádu vody. Také rovná a kilometry dlouhá potrubí, rozličné chemické a fyzikální úpravy vody s nepříznivými vedlejšími důsledky, nesprávné materiály používané k rozvodům vody, nevhodné obaly u balených vod (např. PET) i další pochybení – to vše jsou příklady nesprávného zacházení s vodou, jež nepatřičně pozměňují její energii a vyzařování. Přitom trpí nejen voda, ale strádají i ti, jež jsou odkázáni na její dlouhodobé užívání. Nejhorší působení lze očekávat u chemicky znečištěné vody, která byla ještě k tomu nesprávně zpracovaná. Když se někdo takto „umrtvenou“ vodou třeba osprchuje, více ho to unaví, než občerství. A jestliže se jí napije, tak mu jednak zřejmě nebude chutnat a mimoto mu ani neudělá dobře. Nejvíce mu přitom uškodí na duševní rovině.

Je tedy více než smysluplné zlepšit u vody z kohoutku jednak její chemické složení, a zároveň i její energetické aspekty, a to např. revitalizací v místě její spotřeby. Revitalizace vody je bio-technický proces, při němž se jí předává část energie vodního toku (vysvětlení naleznete zde…). V přírodě dochází k tomuto „oživování“ v přirozeně proudících a člověkem neznehodnocených podzemních i nadzemních tocích. Energeticky nejsilnější vody mívají hlavně horské prameny, ale i mnohé studánky, jež se nacházejí v čisté přírodě. Kromě toho i léčivé minerální prameny, jejichž voda vytryskla z hlubin na zemský povrch působením tlaku, tepla a plynů. Všechny tyto prameny v důsledku svého čilého toku udržují vodu v neustálém pohybu. Proto je můžeme brát jako vzor živé vody, jež je tvárná a schopná se v každém okamžiku přizpůsobit potřebám života. Takovouto vodu lze popsat i jako něžně mateřsky pečující, s láskou dávající a nabádající ke smysluplné činnosti. Též zjemňuje a zušlechťuje.

Úmyslně zde popisujeme působení vody jako ženský princip. Vždyť vodu a její přírodní zdroje oživují bytostné ochránkyně rusalky. Přestože je většina lidí současnosti nevidí a často ani neuznává, tak dříve tyto půvabné bytosti lidé nejen běžně vídávali, ale též se s nimi radili, prosili je o pomoc, radu atd. Rusalky mívají nádherné ženské formy a starají se mimo jiné o neustálou regeneraci a oživování vody. Přitom jí zprostředkovávají osvěžující energetické proudy, jež přijímají z vyšších úrovní. Avšak přírodní bytosti mohou dokonale působit jen tam, kde probíhá správně vedený pohyb. Zamezí-li člověk svým lehkovážným chtěním možnosti jejich působení, tak začne rozklad s doprovodnými důsledky. Ve vodě se tento děj projevuje zahníváním dlouhodobě stojatých vod, zarůstáním lidmi uměle vytvořených (a též znečištěných) vodních nádrží řasami, sinicemi apod.

Naproti tomu voda, v níž probíhá správně vedený pohyb (tzn. ve formě rychle kroužících spirál), má schopnost neustále udržovat dokonalé spojení s posilujícími vyzařováními bytostných, kteří jí dle svého druhu předávají všechna potřebná záření, jež poté voda přináší těm, kteří ji užívají. Voda získává tímto oživením mimo jiné i sílu k rozrušení a odplavení nečistot z organismu. Proto má i větší očistné schopnosti. Kromě toho dochází přirozeným oživením vody k obnovení její vnitřní rovnováhy. Takováto voda tudíž po jejím příjmu napomáhá i k nastolení harmonie vnitřního prostředí organismu. Avšak energeticky oživená voda je nesmírně důležitá i z hlediska duchovního, neboť aby se náš duch mohl účinně spojit s hmotným tělem, potřebuje nutně spojovací článek, jímž je krev. Její převažující součástí je právě voda, která – jestliže je dostatečně prozářená bytostnými proudy – může mnohem lépe přijímat a dále předávat i duchovní proudy sil.

Chceme-li zachovat život, musíme udržovat čistotu a vitalitu vody, neboť bez ní zde na Zemi nemůžeme přežít. Voda je dar, jehož hodnotu dosud lidé plně nepoznali! Avšak v budoucnosti – po ukončení velké očisty této Země od všeho nepatřičného, co jsme zde do nynějška natropili – až lidé opět naleznou spojení a budou spolupracovat s bytostnými služebníky, nám budou dány i doposud nepoznané dary. K nim zřejmě bude patřit také Neptunova Životodárná Voda, jež zprostředkovává nesmírně silná vyzařování bytostného druhu. Tím bude jednak napomáhat k vyléčení mnoha neduhů, a mimo to přinášet i posilující občerstvení – a to nejen pro pozemské tělo, ale i pro duševní a bytostné záhaly ducha. Kéž bychom se již mohli takovouto vodou očistit vnějšně i vnitřně!

Autor: Vít Syrový

S vodou vládce Neptuna, spojila se nyní vznešená Herfeliné a přidala mnohým pramenům své požehnané, uzdravující záření, které může být nápomocným pro lidstvo.

Proto zde, na tomto místě otevíráme prostor, který je určen k zapojení se pro všechny, kdo chtějí být nápomocni v pomáhání druhým v jejich možném uzdravování.

Tento prostor na stránkách Cesty Grálu je zde nové otevřen k tomu, aby ti, kdo vědí o  čistém prameni, studánce, prastaré studni, v nichž stále přebývají správci vodního živlu, aby o těchto dali na vědomí spolubližním, kteří třeba právě v této chvíli hledají onu uzdravující sílu skrytou v maličkém pramínku, nacházejícím se v mechem porostlé kamenné puklině, kdesi hluboko v lesním stínu.

V této části Společného prostoru, můžete tedy přidávat své povědomí o vodě, která pramení v různých částech země.

Přestože snad dosud nebyl vámi poznávaný pramen všeobecně známým svými blahodárnými účinky, s požehnáním od služebnice Herfeliné a s čistým přístupem  vroucí modlitby k Bohu, ze strany lidí, může se toto nyní změnit.

K  dohledání takového vodního živlu, o kterém snad vy víte, prosíme v následujícím popisu cesty uvést správné nasměrování k prameni, aby i ostatní směli jej navštívit, pozdravit bytost spravující dané místo, poděkovat v modlitbě a poté vychutnat občerstvující záření vyvěrající vody.

Popis cesty uvádějte v níže zmíněné posloupnosti

Země: kupř. Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko, Rakusko, atd…
Kraj :
Oblast :
Přístupová cesta:
Popis kde se přímo v daném místě pramínek nachází  (možné je dodat souřadnice pro GPS):

Dále prosíme, popište účinky, zda je voda léčivá obecně ze zkušeností lidí, dlouhodobě  ji užívající pro dané onemocnění. Uveďte také vaši osobní zkušenost s vodou, jak na vás působí a čemu u vás prospívá.

Především však pro druhé lidi popište, zda a jak vnímáte bytostné služebníky, starající se d daném místě  o pramen nebo studánku

Pokud budete snad mít i z ryze hygienického důvodu, k dispozici, rozbor o složení vody (bakterie) a podílu rizikových prvků (dusík, těžké kovy) v jejím složení, bude to velmi uvítáno.

Také jistě bude přínosné poznamenat,  zda lze vodu čerpat do nádob s úzkým nebo širokým hrdlem.

Samozřejmě tím nejlepším co můžete nabídnout, je uvedení kontaktu na sebe s možností nabídky doprovodu na místo, pro případné zájemce.

Pokud nám zašlete fotografii (i více fotografií) místa, zařadíme je do seznamu, který následně vytvoříme pro samostatnou část na stránkách Cesta Grálu s názvem O léčivých účincích vod pramenů a studánek. Fotografie nám můžete zasílat emailem na korespondence@cesta-gralu.cz