Člověk, který ve vážném zápase o čistý a poctivý život volá po pomoci ze Světla, smí se nyní svým duchem v plné důvěře otevřít útěše Boží, která k němu přichází

Jeho duchu dostane se povzbuzení a pomoci Světla skrze vyslané duchovní pomocníky, kteří se v tomto čase velikých přeměn přiblížili k Zemi, aby při nadcházejícím hroucení stávajícího běhu věcí podávali své hojivé ruce prosícím lidem v pozemských tělech

Světlí pomocníci v duchovním přibližují se skrze jemné volání, aby každému, kdo jim otevře své srdce, směli pomáhat na cestě vzhůru k jeho niternému osvobození

Přibližují se a promlouvají k člověku v jeho svědomí, neboť duchovní občerstvení a osvobození je ještě před tím podmíněno dosáhnutím vnitřní míruplnosti a pokory

Pokora a míruplnost je spojena s odpuštěním

Kdo chce být shledán čistým, potřebuje se osvobodit od minulého

A jen nejčistší způsob života otevírá lidem cestu ke Světlu

Vyslaní pomocníci ostře rozeznávají, kde volání člověka po Světle tryská z jeho nejniternějšího chtění ducha a kde je jen slabým záchvěvem, který opět rychle překryje nepěknost a nízkost duše

Běda tam, kde propuká v nitru ještě zloba, úskočnost a vůle k ubližování druhým

Takové kolísavé a nečistotou proniklé nitro je označeno a ihned předáno k zúčtování bytostným silám působícím již v plném účinku v Paprsku Parsifalova záření

To není obraz, který teprve ještě nadejde, ale je to živoucí dění, které se již nyní naplňuje na lidstvu

Vše se již začíná naplňovat v okamžiku současného prožívaného dění

Očekávaný vrchol soudu se přiblížil a třídí lidstvo v jeho posledním rozhodnutí

S údery záření Parsifalova Paprsku proudí současně k Zemi také i nebývalé požehnání Láskyplnosti Světla

Taková je cesta Božího splňování, kdy Bůh Otec Sám vede své Spravedlivé Zákony ke Svatému naplnění

Tam, kde půda v člověku chvěje se v čistém a pokorném poklonění se před Světlem, tam smí se dít nádherné okamžiky v ovanutí míruplným záchvěvem ze světlého domova všech čistých duchů

Odtud, z míst trvalého světla a míru, přichází posila těm, kteří po ní volají

K Zemi snáší se pomoci nebývalého druhu, pomoci přinášející vyléčení z tisíciletí trvajícího ochromení lidského ducha

Vyslaným pomocníkům, kterých jsou zde nyní nedohledné zástupy a kteří se z dálky podobají bělostně zářícím girlandám sklánějícím se ve své svítivosti záchranně z blažených výšin k vesmíru, aby pronikaly hlubokou nocí myšlenkové temnoty, je nyní dáno obzvláštní požehnání, jež je činí uschopněnými pro spojení otevřeného člověka s Duchem Kristovým

Duch Kristův prostupuje dolů Stvořením k povzbuzení všech, kteří jsou v nitru ochotni nastoupit cestu pravého blahoslavenství lidství na Zemi

Co to je, co toto znamená, netuší ve skutečnosti ještě téměř nikdo z nynějších pozemšťanů

Duch Kristův přináší vykoupení pro ty, kdo se dokáží sklonit a odpustit svým bližním

Znamená to úplné očištění skrze oproštění se ode všech vláken minulosti

Toto oproštění je možné jedině úplnou proměnou vztahu ke všem bližním

Tato proměna potřebuje se také stát bezprostředně činem

Není již času, aby jedni vyčkávali na druhé, ale je poslední den k tomu, aby začal s tím každý sám ze sebe v nejlepším chtění dobra, které se projevuje vždy jen vlídností, mírností a ochotou k čisté nesobecké pomoci

Kde toto nemůže nastat, tam je nitro uzavřeno a Duch Kristův k člověku nevstoupí

Jeho záchvěv nejčistší láskyplnosti a uzdravení nemůže být uzavřenému člověku Světlem vyslanými pomocníky zprostředkován a takový člověk zůstane nyní osamocen vystavěn všem vnějším vlivům neklidu a tříštícího zoufání

Obraz Kristova Ducha zářící v záchvěvech Božské Lásky smí být přinesen pomocníky jen k takovému nitru člověka, kde přebývá pokora a umenšení se před Božími Zákony, které vybaví nyní všechny věci, jež se ještě včera zdály být nemožnými k vyřešení z pohledu lidského světa

Lidé mají se v nitru probudit k novému nastavení, které nese v sobě jen místo k dobru a pomoci druhým

Jak velmi k tomu v nitrech nás pozemšťanů chybí ochota a připravenost k takovému čistému chtění dobra, je nanejvýš patrné každému, kdo se tím chce jen trochu zabývat

Přitom jest to jediná cesta, skrze kterou nyní Boží Zákony umožňují kráčet vpřed do nového nastavení světa

Umenšení, trpělivost a vnitřní očištění sebe sama

To je tichá podmínka pomocníků, kteří se blíží k těm lidem, kteří ještě vůbec ve svém nitru hledají východisko v dnešní době

Vyslaní pomocníci nesou utišení a pohlazení každému, kdo se ukáže jako poctivě zápasící o své niterné očištění

Jejich blízkost je vanutí Světla a jemné znění hlasů nabádajících k proniknutí do nejhlubších míst svědomí

Není hrozící a odsuzující, nýbrž vyvolává slzy osvobození každému, kdo toto dokáže

Slzy osvobození a štěstí ducha jsou také přípravou pro přiblížení se Ducha Kristova k člověku

Nyní se s Ním smí setkat každý, neboť taková je Vůle Boží v čase Soudu Božího na Zemi

Ale považme, kdo jen to bude smět prožít, jestliže pozemská schrána, stejně jako i duše, potřebují být nejprve uklizeny a vyčištěny pro vstup záření Boží Lásky

Kde nalezneme takového člověka

Je nejvyšší čas to učinit, neboť to je to nejdůležitější pro všechno další bytí lidského ducha

Skrze vyslané pomocníky Duch Kristův klepe na bránu nitra lidského ducha a žádá si vpuštění

Nikoliv proto, aby soudil, ale proto, aby pomáhal všude tam, kde ještě přebývá záblesk dobra a čistého opravdového chtění v člověku

Duch Kristův není soudcem

Soudcem si je každý člověk sám skrze vlákna svého chtění ve chvíli, kdy chce ublížit druhým, kdy touží projevit svou vůli ovládat druhé a má neovladatelné chtění přiživovat se na jejich životech svou lstí a vypočítavostí rozumu

Duch Kristův je přiveden světlými pomocníky jako zachránce, jako vyrovnávající rameno Boží Pravěčné, Dokonalé Moudrosti a Velikosti

On je ve své Lásce protiváhou, která působí neoddělitelně společně s mečem neúprosné Boží Spravedlnosti, jež přivádí vše ke svému naplnění skrze paže bytostných služebníků

Vše se nakonec naplní i v této hutné a těžkopádné hrubé hmotnosti

Kdo toužíš nyní po vynesení svého ducha blíže ke Světlu, aby se směla pro Tebe otevřít jedinečná blízkost Zachránce, tu stačí v tuto chvíli v prosbě zavřít oči a nechat se nést svým nitrem výše

Ihned se v blízkosti toho, kdo je po Světle toužícím, objeví pomocníci a podpírají jeho pozemským zápasem znavenou duši, radujíce se přitom z toho, že on v nekončícím zápase usiluje stát čistě svým duchem ve všech záhalech hmoty

Jejich ruce ukazují směrem, odkud se přibližuje Světlo, v němž je obsaženo vše, co vyčerpaný lidský duch potřebuje

Je to oblažující vánek nesoucí v sobě možnost volného nadechnutí

Je to osvěžující, posilující proudění, které prostupuje duchem a bezprostředně mu dává sílu podobně, jako když se žíznící smí napít doušku živoucího nápoje

Když přivyknou oči probuzeného, tu smí spatřovat před sebou stupně, které se zvedají mírně do výše, z níž plyne nádhera osvobozujícího Světla

Opečováván a mírně povzbuzován světlými pomocníky smí vystoupat duch po stupních na místo tak vysoko, kam jen se mu v tuto chvíli dostává sil

I když zdá se mu to jen pár stupňů a trápí ho jeho vlastní nedostatečnost, která mu nedovoluje kráčet výše, tu přesto se mu točí hlava z té obklopující blaženosti, která se všude nachází jako příslib dalšího vzestupu

A právě v té chvíli se před ním zjevuje obraz Ducha Kristova, který se k němu sklání v nejvyšší důvěrnosti pro jeho povzbuzení ke znovuzrození jiskry ducha

Oči Kristovy hledí do nitra a spatřují všechno, co se skrývá v nejhlubších záhybech

Vidí slabosti a nedostatečnosti, spatřuje vše, co je důvodem k tomu, co právě dotyčný duch prožívá na Zemi

V láskyplném pohledu Kristových očí je přitom, jako to nejcennější, viděna přítomná ochota pro vážné vzchopení se k nové cestě, která se má odvíjet ve změně k dobru a odpuštění vůči všem bližním

Kde plane toto odhodlání v nitru, tam smí Duch Kristův nyní v tento čas zprostředkovat požehnání pomoci a uzdravení každému, přesně dle jeho chtění

Jeho laskavá Slova zní:

„Jak chceš, tak se ti staniž“

„Tvá vůle dobrotivosti to je, co tě uzdraví a povznese k novému životu“

Slova se vznáší a jsou spojena s Vůlí Boha Otce, aby jim bylo přidáno vše k naplnění

Pak smí se duch vrátit zpět do svého těla, aby svým životem dosvědčil to, co smělo se mu dostat v prožití

Není k tomuto prožití dnes potřeba množství slov modliteb ani zvláštní znalost vědění

Dnes postačuje k tomu zavřít v tichosti oči a nechat ve svém nitru vystoupit nejlepší chtění, které je v důvěře vloženo do správy vyššímu řádu věcí Boží Všemoudrosti

Tak málo dnes stačí k tomu, aby duch člověka směl se setkat s Duchem Kristovým v hodině nejvyšší duchovní nouze, která je u každého z lidí jiná

Vše se naplní, neboť vše je nyní pro to přichystáno

Zástupy světlých pomocníků ducha jsou v blízkosti těch mnohých lidí, kteří ještě nesou v sobě podmínky pro své znovuzrození k novému životu

Duch Kristův je zachráncem, který nyní v době nejvyšší nouze je zprostředkován Světlými pomocníky vyslanými k tomu z duchovních světů, aby všichni lidé směli se zachytit Jeho Světlého roucha a aby Jeho Božské záření Lásky mohlo přinést to, co nikdo z lidí ani z nejvyšších duchů ve Stvoření sám o sobě nemůže zprostředkovat

Není zde jiného východiska než jedině cesty dobra a čistého nastavení svého chtění

A protože je ze Světla viděno, jak každý je v tom slabým, obetkaným tisícerými vlákny svých minulých chyb a křivd, které způsobil, tu jsou proto nyní na Zemi také Světlé legie pomocníků ducha, kteří působí z jemných světů ku pomoci všem vroucně toužícím po změně k lepšímu

Měřítkem všeho vzestupu není rozumové poznání souvislostí o životě, ale jedině světlo vycházející z nitra člověka, které je těmito vyslanými Světlými pomocníky spatřováno a je ho nanejvýše dbáno v té nejlaskavější pomoci, ať vychází z lidí nejrůznější víry, nebo i z vnějšího bezvěrectví, které však také někdy nemusí znamenat duchovní prázdnotu člověka

Prázdnota se jeví jako ztráta lidskosti ve chvílích, kdy se má právě projevit soucítění a nadšení pomáhat, namísto rozumové vůle k vyniknutí a přemožení druhých

„Jak chceš, tak se ti staniž“

To jsou slova, která v sobě nesou každému člověku příležitost záchrany i soudu zároveň

Jen v jeho vlastních rukou je osvobození anebo pád

Ó, jak v tom ještě můžeme my lidé tak tápat, vždyť není jasnějšího Světla, než toho, které trvale a neúchylně tká osud každému přesně dle jeho chtění a jeho činů

Není v tom vůbec žádného tajemství ani žádných zvláštností, nevyžaduje to vzdělanost ani žádného zasvěcení, není třeba ničeho více, než mít otevřené oči pro správné vidění všech věcí okolo nás

Dobro je dobrem ve své vnitřní podstatě, nikoliv jen tak jak se halí navenek do rozumem propočítaných činů, a zlo zůstane také vždy zlem, jakkoliv jej budeme ve svém nitru pojmenovávat sebelépe, aby nám znělo jako obhajoba vlastní malosti

Zákony Stvoření jsou obsaženy ve všem, a tak zatímco jeden se sám soudí, ten druhý, který ve svém nitru nese místo pro čistotu dobra a usiluje o to nikdy si tuto čistotu nezkalit, bude jistou cestou veden pomocníky ducha k tomu, aby mohl stanout před Duchem Kristovým

Zasluhuje-li si toho, pak se tato blízkost naplní a jeho duchovní nitro bude dotčeno láskyplným povzbuzením k dobrému a čistému životu blízkostí Ducha Kristova

To jest příslib a jistota, ke které se může obrátit každý člověk, jestliže v něm procitne vůle již jen k čistému a dobrému životu

Postačuje mu k tomu zavřít své oči a v nitru pro další svůj čas bytí rozzářit plamen nejčistšího chtění ducha