Tak ako medzi štátmi a mnohými inými zoskupeniami prebieha boj o druhy energií a surovín – či už je to elektrická, jadrová energia, ropa, zemný plyn, zlato alebo striebro, prebieha omnoho ostrejší a tvrdší boj o energie jemnejšieho druhu, ktoré sú nášmu oku skryté. Pretože za všetkým konaním a kalkulom sa skrýva práve energia, alebo sila, ktorá všetko poháňa.

Mnoho ľudí si uvedomuje, že žijeme prelomovú dobu. Tomu starému už postupne dochádza dych a nové ešte nie je navonok badať, lebo ho ešte nikto nevybudoval. Zatiaľ nám to staré ešte dáva priehrštím svoje plody, odhaľuje nám základy a princípy na ktorých stálo, ktoré sme roky nevediac a podvedome podporovali. Mnohí to spoznali už dávno a tak radi by sa toho zriekli. Nie je to však možné, lebo ono vydáva svoje plody ďalej a ďalej. Niektorému na poznanie toho postačujú tie prvé plody, sú však aj takí, ktorí ešte na svoje prebudenie čakajú. Zisťujeme, že tie isté staré ľstivétriky na ľudí sa využívajú dookola, či už je to vyhrážka násilím, vynútený dobrovoľný súhlas, alebo zdanie jedinej správnej možnosti.

Ľudia, ktorí vykročili na duchovnú cestu vidia neudržateľnosť doterajšieho a snažia sa hľadať nové cesty, ako smieť byť prospešní tomu novému, ktoré sa ešte navonok neukázalo a spočíva zatiaľ v tom vnútornom a jemnejšom. Hoci sa to nové ešte neukázalo viditeľne, vedia, že sa tvorí v tých jemnejších svetoch a sami by radi prispeli k jeho pretaveniu do hmoty. Snažia sa vnútorne ladiť a otvárať sa čistej sile, prijímať nové myšlienky a pracovať na tvorbe toho nového. Domnievajú sa, ako sú všetkým svojím pôsobením vzdialení konfliktom, vojne, ako aj iným prejavom toho nedobrého princípu. Nevidia však za roh, kde práve na nich ten pokrivený princíp pripravuje tú najväčšiu pascu, do ktorej stále znovu a znovu vkĺznu.

Nepriateľ dobre vie, že jeho možnosti sa stále viac obmedzujú a znižujú sa jeho príležitosti, ako získať energiu a silu. Tá je sama o sebe je neutrálna a dá sa použiť na dobré, ako aj na to pokrivené. Tá jemnejšia je určená pre tých, ktorí sa jej dokážu otvoriť a zúžitkovať ju pre niečo pekné a svetlé. Hoci jestvuje jedna sila pochádzajúca z jedného zdroja, má táto v svete v ktorom žijeme svoje odstupňovania. Je sila určená na nevyhnutný chod nášho tela, iná jej časť na to, čo v hmotnosti tvoríme a potom je tu aj jemná sila určená na tkanie mnohých krásnych inšpirácii a ešte je tu aj celé spektrum iných energií a síl. Čím je človek vnútorne silnejší a dokáže sa prúdom síl lepšie otvoriť, jestvuje pre neho zároveň aj väčšie nebezpečenstvo, že dokáže hoci nechcene, alebo neuvedomene presmerovať veľký tok sily protistrane. Tu nachádzame kameň úrazu. Práve tá jemnejšia sila je tou, ktorú nedokážu slabé a skazené nástroje pokriveného princípu prijať, keďže na jej prijatie je potrebný istý stupeň vnútornej čistoty a vnútornej sily. Pod pokriveným princípom, ktorý sa snaží človeku ulúpiť prijatú silu si však nepredstavujme samotného Lucifera, Satana či rôznych prisluhovačov, sú tú väčšinou výtvory bez vlastného života vzniknuté nesprávnym chcením, alebo ochotné nástroje v podobe väčšinou nevedomých ľudí, či entít. Preto boj s nimi nemusí byť tak náročný, hoci počítajme s ich húževnatosťou.

Predstavme si človeka svetlej podstaty, ktorý je svojím vnútorným zameraním nastavený smerom k výšinám. Tento príjme inšpiráciu, akým spôsobom pomôcť svojmu okoliu a zapáliť v mnohých ďalších ľuďoch túžbu po dobre. Vo svojej čistej radosti o tom porozpráva ďalším, ktorí myšlienku podporia a vôkol nich sa vznáša jemná sila hľadajúca ďalších ľudí, ochotných pridať ruku k dielu. Sila je určená na použitie a ďalšie pôsobenie medzi ľuďmi. Čím viac ľudí sa do reťaze zapojí, tým viac sila narastie.

Tu však čaká nepriateľ. Silu priam cíti a táto ho magicky priťahuje. Kým nie je použitá na svetlý účel, je k dispozícii aj na účel obrátený. Po tejto sile priam prahne a túži, veď je to ona, ktorú sám nemôže získať a musí ju čerpať od druhých. Zadívajme sa teraz práve z tohto uhla pohľadu na všetok útlak okolo ľudstva: je to vlastne zdroj získavanie sily z druhých ľudí prostredníctvom ich strachu, starostí, hnevu, alebo iných negatívnych emócii, vyživovaním temného. Preto pokrivený princíp považuje za dôležité dodávať ľuďom neustále informácie, aby žili v strachu, obávali sa o svoju budúcnosť a neustále sa báli o vlastný život a existenciu. Týmto spôsobom vyživujú ľudia tento nesprávny princíp.

Vráťme sa však späť k človeku, ktorý prijal tak mnoho sily, že by dokázal pomôcť mnohých ľuďom vôkol. Vôkol neho sa vznáša jemná sila, ktorá dokáže skutočne pomôcť mnohému človeku na jeho ceste nahor, ale takisto sa môže stať živnou pôdou pre temnú bažinu. Tu temný princíp zošle náhle človeku do cesty nepríjemnú situáciu prostredníctvom svojich posluhovačov, ktorú je potrebné ihneď riešiť a ktorá sama o sebe nie je človeku príjemná. Snaží sa o to, aby sa človek do nej čím viac ponoril spôsobom keď si začne robiť starosti, alebo dostane strach, čo práve umožníprostredníctvom takejto situácie z neho vysať maximum tej sily, ktorú on prijal pre rozšírenie svetlého plánu vo svojom okolí.

Temný princíp čaká. Nielen u tohto človeka, ale aj u iných ľudí. Dá im ich vlastnú „slobodu“, nech sa vznášajú smerom do výšin, nech hľadajú zdroj a naučia sa, ako prijať čím najviac. Naschvál im nebude brať ten druh hutnejšej energie, ktorú čerpá z tak mnohých ľudí, ktorí ho vyživujú. Človek na duchovnej ceste si myslí, že sa oprosťuje od nízkeho a cíti z toho radosť. Prežíva slová o vnútornom oslobodení a otvára sa stále viac. Zároveň stráca vnútornú bdelosť, lebo si myslí že temný princíp už prekonal. Je ním dokonca ponechaný precítiť tie najkrajšie chvíle otvorenia sa vysokým prúdom, príjme nejakú svetlú inšpiráciu ktorú by rád priviedol k rozkvetu… A práve tu sa nachádza moment, kedy je najviac zraniteľný a temný hospodár prichádza na zber. Pokúsi sa vložiť človeku do cesty situáciu, alebo myšlienky, kedy tento zabudne na svetlú inšpiráciu a v negatívnej situácii sa vlastnou premierou angažovanosti nechá vysať o všetku tú silu. Práve takýto človek je pre temný princíp omnoho dôležitejší než ten, ktorý sa strhne do nenávisti, závisti, bojuje za jednu stranu a podobne. Prečo? Kvôli jemnosti a množstvu prijatej sily. Je to niečo, čo pokrivený princíp nemôže žiadnym spôsobom získať priamo, len prostredníctvom vysávania a ulúpenia iným. Zasiahnutý človek sa následne cíti úplne vysatý a obratý o silu, k pôvodnej svetlej myšlienke sa už nedokáže vrátiť a ťažko už uskutoční tie vnemy, ktoré vtedy naplnený silou vnímal.

Pre človeka usilujúceho sa nahor je preto dôležité tento princíp poznať a snažiť sa takto prijatú svetlú silu smerovať len k tomu účelu, za akým táto bola prijatá. Spočiatku to možno bude náročné, ale časom v tom získa takú istotu, ako keď sa dieťa naučí kráčať. Neskôr keď zosilnie, prestane byť pre odvrátený princíp tak zaujímavý a čo i len najmenšie náznaky pochádzajúce z tohto pokrivenia bude rovno odrážať a nedodá im sily. Nie je to vôbec náročné naučiť sa tomu vzdorovať. Spočiatku postačí len uvedomenie si, ako odvrátený princíp pôsobí. Človek s pomocou bdelého ducha obracajúci svoj zrak nahor k duchovným pomociam, keď sa potrebuje rozhodnúť alebo odolať strachu, takúto situáciu ľahko zvládne.

Pokúsme sa na tomto princípe porozumieť tomu, aká veľká je naša duchovná zodpovednosť a kam až siaha. Nedívajme sa len na vonkajší boj s puškami a tankami, na boj o holé prežitie človeka a boj o zdroje a palivá, upriamme našu pozornosť práve tými smermi, ktoré ostávajú nášmu oku ukryté. Dostane sa nám vysvetlenia a porozumenia, ako máme aj my sami stáť a čo skutočne je to dôležité.