Mnozí lidé, jež vnímají stále se stupňující okolní dění, očekávají příchod vesmírného posla, který má v nastávajícím dění hrát klíčovou úlohu při duchovním probouzení, očistě i celkové přeměně Země. Avšak názory na to, jaké těleso to má být a kdy přijetí, se různí. Lze se setkat i z odlišnými názvy – může být označováno jako „Velká kometa, Betlémská nebo Zářící Hvězda“ apod. Souhrnně lidé označují všechna vesmírná tělesa, jež svítí na noční obloze, jako hvězdy, ať se již jedná o četná Slunce naší galaxie, planety, meteory (nazývané též „padající hvězdy“) či jiné viditelné objekty na nebi.

Přesné rozlišení přitom není nikterak jednoduché, neboť kdyby tzv. hvězda přilétla ze vzdálených chladných oblastí, byl by na ní nabalen ledový obal. Až by se dostala do vnitřních částí sluneční soustavy, způsobilo by zahřívání obalu Sluncem vypařovování vnější ledové vrstvy. Takto uvolněné proudy plynu by vytvářely viditelný ohon, nazývaný koma, v důsledku čehož by se nazvala kometou. Pokud by byla dost velká (tzn. měla-li by průměr několik desítek kilometrů nebo dlouhý pouhým zrakem viditelný ohon), označila by se jako „velká kometa“. Přestože jsou i tyto fyzikální aspekty důležité, nelze pouze dle nich určit, zda jde o očekávanou kometu. Kolem Země již přece v minulosti prolétlo více objektů, jež vykazovaly tyto parametry (např. Kreutzova obří kometa nebo velká kometa z roku 1577) a nic tak mimořádného se tenkrát nestalo.

Aby daný vesmírný objekt vyvolal očekávané změny, musí být vybaven zcela výjímečnými vlastnostmi „nadpozemského druhu”. Rozhodující je přitom jeho síla vyzařování a svítivost. Záření by mělo vykazovat tak silný tlak, že ho na sobě budeme citelně vnímat, a to už dlouho před tím, než se z dálav přilétající objekt viditelně objeví na obloze. Nejprve budou paprsky působit jen jako urychlující a burcující činitel, pak jako očišťující a teprve posléze jako budující. Bude působit jak na hmotnost, tak na hlubší duševní i duchovní urovně. Takto pronikavé působení ovšem nemůže vykazovat jen vnější hmotný obal, ale musí vycházet z jeho žhnoucího vysoce aktivního jádra. Bude-li z něj navenek vystupovat velmi silná záře – může dokonce svítit více než naše Slunce – nazveme ho „Zářící Hvězdou“. Zároveň však může mít i dlouhý ohon a poté ho též budeme moci pojmenovat „Velkou kometou“.

Podívejme se ještě na to, které objekty lze nazvat Hvězdou Betlémskou. Někoho může napadnout, že toto pojmenování má plné oprávnění jen u oné jasné hvězdy, jež byla pozorována nad betlémským chlévem, když se tam tehdy narodil Ježíš, Syn Boží. Skutečný význam této hvězdy, jakožto splnění zaslíbení o příchodu Mesiáše, poznala ovšem jen Maria, Josef, pastýři a několik dalších omilostněných. Tuto hvězdu uviděli také lidé z Betléma a okolí, ale jen nemnozí pochopili, co její objevení se znamenalo. Také tři králové z dalekých zemí mohli dorazit k novorozenému Ježíšovi v důsledku toho, že viděli Zářící Hvězdu a byli jí vedení.

Tuto Hvězdu tehdy ovšem neviděli naprosto všichni lidé. Ježíšovo narození bylo očekáváno, neboť ho zvěstovali nejen židovští proroci, ale předpovídali i Římané. O tom se lze dočíst třeba v knize Jeho království od Waltariho, kde hlavní hrdina tohoto románu dle astrologických výpočtů přesně věděl, kdy se narodil Ten, jehož označovali jako Krále Země. Proto se ho obával i sám císař, který nechtěl přijít o svou pozemskou moc. Z těchto důvodů vyslal své posly, aby Krále Země nalezli. Jenže ne kvůli tomu, aby se mu poklonili, ale zřejmě ho měli zavraždit. Jeho služebníkům se ho ale naštěstí nepodařilo nalézt, neboť nebyli schopni uzřít zářící Hvězdu. Ani historické či astronomické záznamy nepopisují, že by v té době na obloze byla nějaká obzvláštní hvězda.

Takže tato Hvězda byla zjevně jiného druhu, než jsou běžná hrubohmotná tělesa. To je zákonité, neboť měla působit pomocně při narození a pobytu Ježíše na Zemi. Jelikož Jeho příchod byl spěšným aktem pomoci v nouzi, tak i Betlémská Hvězda byla „urychleným dějem vyzařování”. Z těchto důvodů se její čistě duchovní jádro, pocházející z tzv. praduchovní říše, nejspíš obalilo jen jemnějšími druhy hmotností, a proto nebyla viditelná všem pozemským lidem. Její jádro bylo ovšem v důsledku svého původu naplněno mocnou silou, tudíž působila na veškeré lidstvo na Zemi, ale především duchovně.

Nicméně se tento akt neudál jen jedenkrát v době příchodu Ježíše na naší Zemi. Každý Vyslanec z Grálu měl jako doprovod kometu, jež měla obdobný původ a praduchovní jádro jako Betlémská kometa. Tento druh komet byl v blízkosti Země za dobu jejího trvání už čtyřikrát, a to vždy v té době, když zde dlel Vyslanec Grálu. Vyzařování těchto komet bylo pomocné a zachvívalo se v čisté lásce. Leč pro naši dobu je předpovězena ještě další kometa, tzv. Zářící Hvězda. Ta je sice stejného druhu, jako předchozí, jenže lidem nepřinese jen míruplné poselství, ale bude mít odlišný a zcela nepřehlédnutelný účinek. Obdobně, jako Hvězda Betlémská, vyšla i ona z věčné praduchovní říše, aby mohla na tuto Zemi zapůsobit, jakmile pro lidstvo nadejdou léta duchovního osvícení. Avšak kromě jejího pronikavého působení na ducha a duši každého člověka bude působit a očišťovat i všechny druhy hmotností.

Tento pátý příchod vesmírného posla z věčných světlých výšin má být pro všechny hledající znamením, aby se již doopravdy vzchopili k dobru a ušlechtilosti, neboť ohlašuje poslední soud! Uskuteční a dokončí závěrečný soud jak v duchovnu, tak i veškeré hmotnosti. Každý člověk přitom bude souzen dle svých děl i jeho opravdového vnitřního chtění. Z věčných světlých říší přicházející Zářící Hvězda sebou přinese pronikavé převraty, jež se postupně projeví po celé Zemi. Je klíčem, který jakoby otevře brány, v důsledku čehož se rozpoutá hrubohmotné dění, jež je dokonale předpřipraveno bytostnými pomocníky.

Její praduchovní jádro se obalí hmotností, a proto bude viditelná i pozemským lidem. Jelikož její zevní obal bude tvořit hrubohmotné těleso, dokáže uvést do pohybu i předpovídané pozemské dění. Má v naší soustavě vyvolat obrovské změny a otřesy, v důsledku čehož se též potopí některé části současných kontinentů a vynoří se nové. To by sami o sobě nedokázali provést ani Velcí bytostní. Ti jsou sice nesmírně mocní a mohou se projevovat všemožnými způsoby, ale jsou vázáni fyzikálními zákonitostmi. Aby bylo možné uvést do viditelného pohybu zemské masy, je k tomu zapotřebí i spoluúčast jiných velkých hmotných těles. Obdobně jak tomu bylo při potopení Atlantidy. I tehdy před tím muselo dojít k vychýlení Měsíce ze své předurčené dráhy (o mnoho tisíc kilometrů), aby se natolik přiblížil k Zemi, že to dokázalo vyvolat takové fyzikální jevy, jako jsou změny v zemské kůře apod.

Mnohem silnější hrubohmotné působení a dopady bude vykazovat Velká kometa neboli Zářící Hvězda. Proto též přinese nebývalé povětrností i další živelné katastrofy. Mimo jiné bude její nesmírná gravitační síla vysávat vodu vysoko vzhůru, a to hlavně u oceánů a moří. Je známo, že Měsíc dokáže v nejvyšším bodě přílivu zvednout hladinu o více než deset metrů (na některých místech na Zemi dosahuje při tomto ději rozdíl hladin až šestnáct metrů). Lze očekávat, že Zářící Hvězda bude „vysávat vodu” oceánů a moří stovky metrů nad dnešní stav. A představme si, co vyvolá třeba dvou set metrová vlna, řítící se k pobřežím kontinentů! Voda z oceánů se bude doslova přelévat na pevninu kontinentů, přičemž se i v důsledku tohoto živelného dění změní jejich dosavadní tvar.

Nepozvednou se přitom jen vodní masy, ale po celé Zemi nastanou i nebývalá zemětřesení a sopečná činnost. Zemské jádro bude totiž v důsledku silného záření Hvězdy vykazovat mimořádnou aktivitu, což vyvolá i neobvyklé pohyby tektonických desek (oceánských i pevninských). Již nyní se žhavé magma tlačí na zemský povrch, v důsledku čehož stále stoupá četnost a intenzita zemětřesení. K těmto otřesům se přidají i další světová tělesa, jež se budou na obloze viditelně přemísťovat. Budou z nich též vycházet zcela nezvyklé vibrace a na obloze se budou křížit proudy barevných paprsků. Nastanou obrovské Sluneční erupce, jež nejen vyřadí z provozu všechny technické prostředky, ale mohou způsobit i takové závratě, že se jen těžko udržíme na nohou. Tyto hrozné katastrofy by však nepřišly v takové intenzitě a rozsahu, kdyby lidstvo věrně plnilo zákony svého Boha. Protože se však většina z lidí zcela odvrátila od pravé víry v Boha, budou změny tak dalekosáhlé. Vždyť Země se již skutečně musí dokonale očistit a setřást ze sebe všechno otrávené a zkažené!

Tato očista od všeho nesprávného a temného bude mít nesmírný význam. Země totiž už dávno nekrouží na své původní dráze a v té výši, jež jí byla předurčena. Poněvadž většina lidstva nesměřovala vzhůru ke Světlu, ale přikláněla se naopak k temnu, stávalo se jemnohmotné okolí Země postupně stále hutnějším a temnějším, v důsledku čehož bylo i těžší. Tím se dokonce vychýlila dráha naší hrubohmotné Země. Jelikož Zářící Hvězda vyvolá a dokončí velkou očistu, přičemž do rozkladu násilně zatlačí a „odhodí“ vše temné, povznese se díky tomu takto „odlehčená“ část do výše. Země poté opět vystoupá na svou původní dráhu, resp. na úroveň, která je jí předurčena po očistě. Mimoto přispěje k pozvednutí Země ke světlým úrovním i silná přitažlivost praduchovního jádra komety, jež se bude po splnění své mise navracet zpět k věčným říším!

Bude to ovšem trvat léta, než se zcela dokončí očista a Země se opět povznese vzhůru. Další roky bude trvat, než se dostane z přímého vlivu Zářící Hvězdy. Ale pak bude očistěna a osvěžena v každém směru. Všem lidem, kteří zde na Zemi poté budou smět žíti, bude skýtat jen požehnání a radost! Proto má každý správně věřící pohlížet do budoucnosti s klidnou důvěrou a nelekat se ničeho, ať již přijde cokoli. Bude-li pokorně vzhlížet vzůru a plně důvěřovat Bohu, dokáže projít i nastávajícím nelehkým děním.

Autor: Vít Syrový