Jelikož se všude možně, zejména v bulvárních médiích, objevují nevěrohodné a leckdy až šokující astrologické předpovědi, otřáslo to u mnoha lidí důvěrou v tento prastarý obor. Tato nedůvěra až odpor ovšem má své opodstatnění. V dnešní době, kdy se vše mění, není možné ani při nejlepší vůli s pomocí běžných mechanických výpočtů předpovědět, co se v budoucnosti v konkrétní době stane. Rozhodují přitom totiž i mnohé další důležité okolnosti, které činí běžné astrologické výpočty nedostatečné. Mimo jiné nepostačí brát v úvahu jen několik málo nebeských těles, které dnes astrologové k výpočtům používají. Nesčetné jiné hvězdy či vesmírná tělesa, která astrologové prozatím ještě ani neznají, mohou zcela změnit průběh, čas a intenzitu nadcházejících dějů.

Kromě toho probíhají velké změny i v naší Sluneční soustavě. V článku Hathmésův kruh je popisováno, že skrze Hathmésovu planetu Saturn k nám nyní proudí nesmírně zesílené záření, jež vyvolává zkrácení koloběhu, jinak řečeno zrychluje běh času navracející se sklizně dřívějšího chtění a činů člověka. Z toho vyplývá, že návratnost zpětných účinků nyní nebude probíhat dle astrologických výpočtů. Při nich se vychází z toho, že záření hvězd vytváří průplavy, jimiž může k lidské duši proudit vše, co je pro ni v běžně neviditelném jemnohmotném okolí připraveno, aby to na člověka v určité době zesíleně zapůsobilo. Dle konkrétního postavení daných hvězd na obloze se tedy v určité době více či méně projevovaly karmické vlivy, ať již byly dobré či špatné. Jelikož se ale nyní naše karma musí rozuzlovat mnohem rychleji, nebudou toto nové nastavení stíhat pohyby daných planet, jež se stále stejnou rychlostí mechanicky pohybují po svých drahách.

Neměli bychom ovšem kvůli tomu zcela zavrhnout astrologii, neboť byla oprávněně nazývána královským uměním. Aby si ovšem vydobyla své dávné a shůry chtěné postavení, bude nutné zcela změnit v současnosti užívané principy i náhled na působení hvězd a planet. Ty leckdy bývají nesprávně označovány i negativisticky, např. Saturn jako „stařec“ nebo „velké zlo“. Lidé žel chtějí své nedostatečnosti či nepříjemnosti, jež je v životě potkávají, svádět na někoho jiného, byť by to byly planety. Tento nesprávný materialistický způsob vnímání musí být nahrazen pochopením skutečného živého dění, v němž hraje nesmírně důležitou roli bytostné tkaní i další proudy, jež trvale protékají vesmírným prostorem.

Abychom pochopili základy nového pohledu na astrologii, představme si následující obraz: z určité oblasti na obloze, kde se nachází tzv. znamení zvěrokruhu, jako je třeba Lev, Beran či další z dvanácti znamení, k nám přicházejí paprsky určitého druhu, jež lze vnímat jako rozličné barevné odstíny, tóny, vůně či další podněty. Tato proudění jsou v podstatě důsledky vyzařování praduchovních služebníků, působících v nepředstavitelně vzdálených oblastech, tj. čistě duchovní části prvotního stvoření. Proto jsou tato záření nesmírně silná.

Všechny planety naší Sluneční soustavy spravují konkrétní služebníci. K těmto planetám se také v určité době sklání vysocí bytostní služebníci Vallhaly, neboť skrze tyto průplavy mohou účinněji působit na Zemi, jakož i na lidi zde žijící. Kromě toho mohou skrze záření daných planet působit i určití prastvoření, kupř. Astarté k tomuto účelu využívá Venuši. Vznešení služebníci Vallhaly i prastvoření mohou na naši Zemi intenzivněji působit zejména v určitém údobí, které se vztahuje i k tomu, kde se planety nacházejí a jakým znamením právě procházejí.

Někteří omilostnění lidé dávné minulosti směli tyto služebníky spatřovat, a proto je mohli i pojmenovat a popsat, jak vypadají, co vyzařují, v jaké oblasti působí apod. Ve starověkém Řecku považovali nádherné postavy velkých bytostných za bohy a prosili je o pomoc, posilu nebo darování určité ctnosti, jako je třeba odvaha. Jak říká sám název velcí bytostní, jde o dle lidských měřítek nesmírně veliké postavy. Proto je jasnovidní lidé mohli vidět mnohem zřetelněji než od Země miliardy kilometrů vzdálené planety. Tím se vysvětluje i skutečnost, že osvícení astrologové dob minulých brali v úvahu i vliv planet, nacházejících se až na okraji našeho planetárního systému, které byly údajně objeveny teprve v nedávné minulosti až po vyvinutí výkonných moderních dalekohledů, anebo dokonce dodnes nebyly oficiálně potvrzeny.

Vraťme se však k základům nové astrologie. Jestliže se určitá planeta vlivem svého oběhu po eliptické dráze dostane do oblasti, kde se na obloze vyskytuje dané znamení, např. Mars přejde do znamení Lva, přijímá na této planetě působící služebník paprsky, vycházející od v nejvyšších oblastech působící zářivé bytosti Lva a pozměněné je předává dále, z našeho pohledu k nám na Zemi. Narodí-li se v této době dítě, budou na něj tyto přetransformované druhy záření významně působit. Tento děj lze popsat i tak, že na něj ve zvýšené míře zapůsobily určité paprsky. V dřívějších dobách se říkalo: „spočinulo na něm požehnání bohů“. A proč mají tak výrazný vliv na právě narozené dítě?

Protože narození člověka na tuto Zemi je nesmírně významný okamžik. Lidský duch tím vstupuje do hrubohmotného světa, aby v něm mohl přímo působit, tzn. cosi zde vykonat, naučit se či pochopit, anebo též odčinit. Protože bytostní plně vnímají značný význam této jedinečné chvíle, přijdou někteří novorozeného človíčka přivítat a pomoci mu překonat první okamžiky v této pozemské hutnosti i jeho další životní kroky. V minulosti byly leckdy spatřovány tzv. sudičky, které dítěti předávaly různé dary, jako jsou určité přednosti, schopnosti, vlohy a další. Toto dění je ovšem zákonité, neboť dané duši přinášejí přesně to, co si v minulých životech osvojila a zasloužila. Přitom se z daných oblastí k nově zrozenému človíčku snáší odpovídající záchvěvy či formy jako připomínka jeho minulého bytí, aby byly zpracovány, využity a pokud možno dále rozvíjeny. Až dospěje a zapojí-li se vědomě do proudění světla, umožní mu tyto vlohy širší uplatnění, pomáhají mu zvládat životní úlohy atd.

Tyto sudičky působí jako poslední a nám nejbližší prostřednice řetězce záření, skrze nějž k nám přicházejí rozličné pomocné proudy sil. Ty vychází od praduchovních vůdců a následně je zprostředkovávají vysocí bytostní služebníci i další pomocníci. Sudičky lze též nazvat dobrotivými vílami, neboť právě narozenému dítěti předávají dary z výšin. Tyto děje je možné popsat i tak, že do odpovídajících duševních záhalů zabudují určitý druh záření, jinými slovy v něm symbolicky ukotví z něj vyplývající vlastnosti. Kdyby někdo směl uzřít a pochopit toto světelné dění, mohl by poté předpovídat, co daného člověka v životě potká, jaký osud je mu předurčen, které úkoly zde má splnit apod. To bylo znázorněno i v mnoha moudrých pohádkách.

Protože většina z dnešních lidí tyto přenádherné děje a bytosti už vidět nemůže – mimo jiné je to ztíženo i oslepením reflektory, které očekává většinu novorozenců našeho věku na porodním sále ihned, jakmile maličký človíček vystoupí z matčina lůna – byly nám dány i další prostředky. Pomocí nich můžeme zjistit, jaké přednosti a základní vlohy obdržel při zrození, aby je na své pouti životem mohl rozvíjet a využívat. Milostivý Bůh nám totiž daroval k naší pomoci i potěšení přenádherně zářící hvězdy, které můžeme v noci spatřovat na obloze. Jejich význam je však mnohem větší. Několik desítek důležitých hvězd, vybraných z miliard vesmírných těles, se využívá v astrologii, neboť jejich uskupení vnímavější jedinci v dávné minulosti pojmenovali jako určitá souhvězdí zvěrokruhu. Kromě toho můžeme při bedlivém pozorování oblohy zjistit, že určité planety putují z jednoho souhvězdí do druhého. Jde o dnes běžně známé planety našeho slunečního systému, které byly kdysi původně pojmenovány dle jejich správců či vůdců.

Protože ve stvoření vše podléhá naprosto přesným zákonitostem, které můžeme vyjádřit i čísly, lze matematickými postupy vypočítat, kde se v danou dobu vyskytovala určitá planeta. Tímto způsobem je tedy možno astrologickými výpočty zjistit, že v danou minutu, hodinu a den narození se z pohledu určitého místa na Zemi nalézalo třeba v ohnivém znamení Lva Slunce a rovněž ohnivá planeta Mars. Právě narozenému človíčku bylo přitom do určitých duševních záhalů „vypáleno“ hodně ohnivé energie. To pak v dalším životě společně se stupněm zralosti daného ducha předurčuje mimo jiné i výsledný projev jeho temperamentu. Ten však závisí i na postavení ostatních hvězd. Proto je třeba brát v úvahu v jakých znameních a vzájemných postaveních se nacházely další planety, skrze níž působí konkrétní bytostní služebníci, jejichž působení si v budoucnosti ještě více přiblížíme.

Prakticky se tedy provede astrologický výpočet, přičemž se zjistí, v jakých znameních se v okamžiku zrození vyskytovaly známé planety slunečního systému a zároveň se bere v úvahu i jejich vzájemné postavení. Každé z těchto planet je přiřazeno určité bodové ohodnocení, vyplývající z její velikosti, významu a dalších činitelů. Běžně se jako nejdůležitější planeta bere Slunce, leč jak je zjevné z článku Hermétesův Dóm, tak mnohem závažnější vliv – alespoň na pozemské fyzické a astrální tělo – má planeta Jupiter. Skrze ni totiž působí vysoký služebník Valhally Hermétes, jež je ve svém tvořivém účinku nejpodstatnější pro hmotnou výstavbu. Proto bude potřebné přiřazovat Jupiteru vyšší bodové hodnocení než Slunci.

Protože znamení zvěrokruhu lze přiřadit k jednomu ze čtyř základních živlů, tzn. k ohni, vzduchu, vodě či zemi, lze součtem bodových hodnocení spočítat, které živly na daného člověka při narození nejvíce působily, které byly zastoupeny jen slabě atd. Z toho si pak můžeme udělat úsudek o jeho převažujícím způsobu jednání, vnímání a dalších vlastnostech. Jako příklad si uveďme člověka s naprostou převahou ohnivých znamení, jemuž mohou tyto předpoklady přinášet dostatek aktivity, činorodosti a další vlastnosti, jež jsou běžně přiřazovány k cholerickému temperamentu. Nakolik výrazně a jak se projeví, má vliv i poměrné zastoupení ostatních živlů, neboť jejich vzájemné působení se může buď umocňovat – např. vzduch živí oheň, anebo naopak utlumovat – třeba voda hasí oheň.

Význam těchto výpočtů může být obohacující zejména u malých dětí, neboť rodiče poté mohou vědoměji směřovat jejich výchovu potřebným směrem a cíleně rozvíjet jejich vlohy. Zcela obecně totiž platí, že bychom se v každém měli snažit rozpoznat jeho dobré vlastnosti, které v něm dřímají, ty probudit a na tom dále stavět. Také při hledání nejlepšího uplatnění a výběru pro daného člověka nejvhodnějšího zaměstnání může napomoci rozpoznání jeho vloh, schopností apod. Správné sebepoznání nám též napomůže pochopit, proč se třeba tolik odlišujeme od ostatních, a nebudeme je již pak chtít napodobovat či se s nimi srovnávat.

Z hlediska v úvodu uváděných omezení astrologických předpovědí budoucích dějů rovnou dodejme, že se netýkají horoskopu zrození. Samozřejmě za předpokladu jeho správného vypracování a bereme-li v úvahu bytostné i další tkaní, jež odpovídá Boží vůli. V tomto ohledu bude nutné u klasické doposud užívané astrologie provést četné změny. Jednak bude potřeba uvést do souladu znamení zvěrokruhu s odpovídajícím působením daných praduchovních. Rovněž názvy více planet se dnes odlišují od prapůvodních patřičných jmen. Jako příklad si uveďme planetu, kterou dnes lidé ještě nazývají Merkur. Správný název této planety je ale Phermos, neboť poskytuje ukotvení záření tohoto Vysokého bytostného služebníka Valhally. Nejde však jen o název, ale o pochopení konkrétního druhu jeho působení, jež je popsáno v článku Phermos.

Zejména bude ovšem nezbytné od základu změnit z přebujelého rozumu vyplývající nepatřičná očekávání. V důsledku lenosti a nedostatečného zachvívání ducha totiž mnozí lidé cíleně vyhledávají někoho, kdo by jim sdělil „co je čeká a nemine“. Toho ve více ohledech využívají „chytřejší“ jedinci, kteří často volí taktiku nejprve „strašení“ a posléze nabídnou „řešení“. Za to samozřejmě vyžadují nemalou finanční či jinou odměnu. Avšak již jen neklid nesmírně škodí duši, protože otřásá zdí, která je přirozenou ochranou, a otvírá tak dveře zlu, jež by jinak nemělo přístup. Proto se též leckdy může vyplnit to, co vystrašenému člověku kdosi vnukl či předpovídal, neboť si to takto ovlivněný jedinec přitáhl svým nepatřičným nastavením. Chceme-li se takovýchto nepříjemností vyvarovat, musíme nejprve probudit schopnosti vlastního ducha, který by měl po dokonalém poznání Božích zákonů dokázat sám vyciťovat, co ho čeká na jeho další pouti tímto Stvořením!