Viera vo víťazstvo Svetla. Všetko strhujúce presvedčenie o víťazstve Svetla.

Dve vety so zdanlivo rovnakým obsahom. No skutočne len zdanlivo. Bez toho, že by to malo vzbudiť dojem, že viera v takéto víťazstvo je málom a je takmer bezvýznamná,  je tu veľký rozdiel. Taký veľký, aký je rozdiel medzi teóriou a praxou, medzi naučeným a prežitým, medzi čakaním, aké bude to, čo príde a konaním, aby to prídené bolo požehnaním.

Z čitateľov článkov na stránke Cesta Grálu už zrejme nikto nepochybuje, že zo situácie, ktorá je dnes na Zemi a ktorá prináša mnohým ťažké prežitia, vyjde víťazne Svetlo a to aj napriek tomu, že sa to ešte nejakú dobu bude navonok javiť opačne, že ťažké prežívania sa budú množiť a stupňovať.

No víťazstvo Svetla nepríde cez odhalenia a potrestania vinníkov rôznych káuz, či cez odhalenie príčiny vzniku COVID 19 a ani cez žiadne iné prejavy a spoločenské udalosti, ktorým venuje v súčasnosti dennodenne nemalú pozornosť množstvo ľudí. Víťazstvo Svetla na Zemi, pokiaľ nemá mať podobu veľkej hromady trosiek, môže prísť len cez víťazstvo Svetla vo vnútri nás ľudí. Len všetko strhujúce presvedčenie v toto víťazstvo môže strhnúť všetko to nepekné a priniesť tak všade a každému víťazstvo a to vo forme tvorivej a budujúcej.

Je však v ľuďoch takéto všetko strhujúce presvedčenie o víťazstve Svetla v nich samotných, alebo sa, v tom lepšom prípade, jedná „len“ o vieru v takéto víťazstvo ? Dokážeme, vidiac svoje chyby a nedostatky, vytrvalo a s potrebnou dávkou nadšenia a radosti hľadať možnosti, ako aj v zdanlivých maličkostiach uplatňovať a rozvíjať naše prednosti natoľko, že v takomto naladení a pôsobení bude v nás dostávať čoraz menej priestoru to nepekné, až sa postupne vytratí, lebo mu nebude nami samotnými poskytovaná živná pôda ? Alebo hľadáme tieto nedostatky v nás a snažíme sa ich „vedome“ zbavovať, dúfajúc, že sa nám to raz podarí ?

Sme na začiatku doby, v ktorej pod tlakom vonkajších udalostí, mnohí ľudia začnú na svoj pozemský život pozerať iným spôsobom, ako doteraz. Nejeden pritom uvidí, že jeho doterajším rebríčkom hodnôt a z neho vyplývajúcim spôsobom života akým žil, si naviazal množstvo vlákien, ktoré ho pútajú k rôznym nepeknostiam a ktorými je spútaný natoľko, že už nevidí a ani nedúfa v nejakú možnosť vymaniť sa z nich. Tým u neho zavládne beznádej a pritom to môže byť v jadre dobrý človek, len sa nechal oklamať, manipulovať so sebou, namiesto samostatného konania, podloženého uvedomovaním si vlastnej zodpovednosti za svoje činy, postoje či myšlienky.

Skľúčenosťou a beznádejou sa však takýto človek spúta ešte viac. Preto tým, čo v takejto situácii bude potrebovať, je opora vo forme nádeje prechádzajúcej do presvedčenia, že aj v ňom zvíťazí Svetlo.

Pripravme preto už teraz takýmto ľuďom v myšlienkovom svete túto oporu, v ktorej budú môcť nájsť východisko aj zo situácie, ktorá sa na prvý pohľad bude javiť beznádejnou. Oporu vo všetko strhujúcom presvedčení o víťazstve Svetla v každom, kto bude toto presvedčenie napĺňať svojim žitím.

D.H.