V předchozím článku jsme popisovali, jaké pozemské přeměny a živelné katastrofy může vyvolat Zářící Hvězda. Její žhavé paprsky mají nejen povznést pozemské tvory, ale i dokončit poslední soud. Aby u někoho uváděné nevyvolalo panickou hrůzu či představu, že k tomu dojde už v nejbližších dnech, zdůrazňujeme, že závěrečné dění vyvrcholí teprve až po viditelném objevení se Zářící Hvězdy. Avšak jelikož se k nám právě přibližuje, bude se její záření stále a nebývale intenzivně stupňovat. V tomto mocném prožívaní si budou lidé více a více uvědomovat, že vše, co k nim přichází, jsou jen důsledky jejich předchozího působení. Nevyřešená karma mnoha inkarnací se bude rozuzlovat zrychleným tempem, a to v takové míře, že to většina ani nebude schopná zpracovat. Prožívání bude tak mocné, že leckteré může nejen dohnat k šílenství, ale žel – i k nebývale četným sebevraždám.

Buďme tedy rádi, že máme ještě nějaký čas na to, abychom stihli odložit vše nesprávné a mohli uskutečňovat plány, s nimiž jsme sem přišli. Kdyby Hvězda přiletěla už „zítra”, zřejmě by téměř všechny našla nepřipravené a nedozrálé. Snažme se tedy do doby jejího viditelného příletu natolik sebe zušlechtit a vnitřně zesílit, abychom nastávající dění dokázali přestát. Měli bychom též formovat silové pole naprosté důvěry, a to jak Bohu, tak i bytostným a dalším světlým pomocníkům. Teprve poté se budou moci uskutečňovat takové děje, které bychom nyní zřejmě ještě považovali za zázraky!

Jelikož jádro Zářící Hvězdy pochází z praduchovní úrovně, přinese sebou nezvyklé a nesmírně imtenzivní vibrace, které na sobě sice můžeme vnímat už nyní, ale plné účinky a dopady těchto paprsků se projeví až po jejím viditelném objevení se na obloze. Nastávající dění zřejmě snese jen ten, kdo se dokáže duchovně „zachvívat“ v  nejvyšších vibracích, z hlediska pozemského světelného spektra odpovídající fialové barvě. Zjevně tedy obstojí jen ten, kdo se bude vnitřně i navenek dostatečně pohybovat a trvale usiluje o svůj duchovní vzestup. Leč ten bude Zářící Hvězda nesmírně podporovat. Utlumí projevy rozumu a naopak osvítí a rozdmýchá již probuzené duchovní jiskry!

Připomeňme si vize proroka Izariáše: „Lid, který putuje v temnotách, uzří velké světlo. A ty, kteří přebývají ve stínu smrti, osvítí zářící světlo…“ Též na sobě pocítíme příliv čisté duchovní energie, jakoby vše pronikajícího oživujícího ohně. To asi kdysi vnímal prorok Malachiáš, když hlásal: „Kdo obstojí, až se rozzáří? Neboť se roznítí jako oheň tavičův…“

Co vše tedy s námi udělá Zářící Hvězda?“ Na to nedokáže odpovědět nikdo z lidí. Můžeme jen pozorovat „znamení na nebi“ a vnímat, jak přicházející paprsky působí na naše nitro, ovlivňují rozličné duševní záhaly apod. Obdobně, jako na sobě velká bytostná a ochránkyně naší Země Erda citelně vnímá vše, co se odehrává na povrchu, v ovzduší i nitru planety, budou i lidé skrze své bytostné duševní záhaly zřejmě spoluprožívat pozemské přeměny všemožného druhu. V důsledku toho se naprosto pozmění také náš dosavad leckdy lehkovážný vztah k Zemi. A konečně jí pak už snad přestaneme škodit!

Projevy transformace budou znatelné i na hrubohmotném těle, které by se též mělo postupně přeměňovat. Tyto proměny mohou být u některých lidí doprovázeny rozličnými neobvyklými stavy, jako je nesmírná únava, točení hlavy, závratě, brnění končetin, opětovné projevení se dříve nedoléčených chorob apod. Též bude docházet k očistě na všech úrovních. Kdybychom už byli duševně i tělesně zcela očištěni, byly by tyto vjemy zřejmě jen příjemné – mohli bychom vnímat třeba pocity tepla, procházející proudy, zrychlené rotace energetických center, spontánní vyléčení předchozích chorob atd. Projasnění lidé by mohli vnímat i to, že je cosi magneticky přitahuje nahoru k duchovním úrovním.

Jestliže se však nedokážeme zbavit svých chybných postojů a stahujících zátěží minulosti (jako je ješitnost, domýšlivost, zlost, závist, závislosti atd.), vypálí pronikavé paprsky Zářící Hvězdy neúprosně vše, co není v souladu s Boží vůlí. Hlavně se to projeví na disharmonických a přetěžovaných částech těla, jako je mozek, nervy, pohybový aparát atd. Záření Hvězdy bude vyvíjet nesmírný tlak především na celou nervovou soustavu člověka. Silně bude zasažen i zadní, resp. citový mozek, včetně jeho základních častí, jako je mozeček, hypotalamus, talamus, hypofýza a epifýza (jinak řečeno šišinka mozková). Záření Hvězdy bude působit skrze sedmou čakru na výše jmenovaný mozkový aparát takovým způsobem, že si to v této době ani nedokážeme představit. V člověku se buď probudí nové, blahodárně působící schopnosti, anebo se ještě více propadne do špatností.

Spodní část nervové soustavy je skrze první čakru „ukotvena“ v zemském jádře. Jelikož Hvězda silně aktivuje zemské jádro, pocítíme zřejmě na sobě skrze toto spojení i pozemské přeměny. Přitom mohou páteří, resp. dráhou míchy procházet nezvyklé proudy a vibrace, a to odspoda i odshora. Páteř je hlavním pilířem celého těla a symbolicky představuje naše postoje. Jelikož ty u většiny nejsou správné, vytvářejí takovéto zažité postoje v této části tělesného aparátu četné bloky. Proto se zjevně budou stále častěji objevovat zdravotní problémy, mající svou příčinu  v energetických blocích v oblasti páteře. A nebudou to jen usilovné bolesti zad, ale vyplynou z toho i onemocnění orgánů, jež jsou skrze energetické dráhy propojeny s jednotlivými obratli. Proto můžeme pociťovat nečekané a zdánlivě bezdůvodné bolesti v horních končetinách, kloubech, problémy s trávicími orgány atd. Nicméně mohou tyto nepříznivé stavy vyplývat i z mnoha jiných příčin.

Tlak bude postupně natolik zesilovat, že mnozí najednou nebudou ani schopní stát na vlastních nohách. Kdo ovšem bude chtít projít nastávajícím děním, bude muset tento tlak nejen snést, ale též se s ním správně vypořádat a silou své vůle se rozhýbat. V nastávajícím údobí bude zesílený tlak působit zejména na všechny, jež mají za úkol napomáhat při duchovní obrodě a osvětě. Zároveň se však zřejmě vzedme i protitlak odpůrců duchovní obrody a může je to vybičovat ke slovním či jiným útokům na šiřitele Světla, jímž budou chtít jejich v působení zabraňovat. Avšak duchovnímu probuzení moci zabránit nebudou!

V důsledku stále se stupňujícího záření bude přibývat (už nyní četných) šílených činů, neboť mozek a další dlouhodobě přetěžované části nedokážou tento tlak déle snášet, z čehož následně vyplynou i jejich poruchy. Zjevně to zasáhne i přední mozek, čímž se omezí či zcela odblokuje běžná rozumová činnost. Lze si představit, že nesmírně rychlé a intensivní proudy očistných paprsků strhnou všechny rozumové nánosy, tzn. ego v celém jeho rozsahu, aby se takto obnažený člověk „ukázal”, jaký ve svém nitru skutečně je. Lze to popsat i tak, že se vypne či jakoby odstřihne rozumová činnost, přičemž se poté „navenek“ ukáže, jací doopravdy jsme. Vnější „masky“ přitom zcela odpadnou.

Ve svém nitru pojednou zřetelně pocítíme či vnitřně uvidíme, co vše jsme v minulosti prováděli. A nebude lehké unést dopady všech svých pochybení! Ty přitom uvidíme bez jakéhokoli přikrašlování či možných sebe omluv, a to v jasném Světle Pravdy a Spravedlivosti. K tomuto skutečnému sebepoznání a pochopení svých chyb bude směřovat první fáze závěrečného dění. V duchu prožijeme, co vše jsme zde vytvořili. Uvidíme-li, kolik škod jsme napáchali, přinutí nás toto poznání padnout na kolena a v nevýslovné bolesti budou mnozí lidé postaveni před poslední definitívní rozhodnuti: buď se rozhodnou, že se v poslední chvíli vzchopí, neboť síla k obratu k dobrému nad nimi bude viset jako světelné vlákno, anebo se nechají strhnout do ještě větších špatností a vyberou si cestu zkázy.

Klesající duch pak při plném vědomí prožije svá pochybení. Přitom může zažívat bolestný pád, jenž lze připodobnit k průletu hlubokou bezednou propastí. Leč i tehdy bude viset nad každým takovýmto nešťastníkem paprsek Lásky a bude záležet na tom, zda si v sobě takto „obrušovaný” duch uchová alespoň jiskérku pokory a lítosti nad vším, co špatného udělal. A hlavně jestli bude schopen vroucí prosby, jakoby niterného zoufalého výkřiku o pomoc ze Světla. Takže i při tomto střemhlavém pádu do hlubin se klesající budou moci zachránit a zachytit paprsku Lásky vycházejícího od Stvořitele. Avšak jen když překonají sami sebe! Leckdo se paprsku Lásky ještě zachytit dokáže, což pro něj bude doslova záchrana na poslední chvíli.

Temní a zlovolní duchové asi nebudou schopní skutečného pokání ani pokorného uznání svrchovanosti všemocného Stvořitele. Proto je jejich šance na záchranu zcela nepatrná. Změnit se sice může každý, ale úplná přeměna během okamžiku není vůbec jednoduchá. Kvůli nemnohým, u nichž je ještě reálná šance, že se duchovně probudí a mohou být zachráněni, musí být vyvíjen tak enormně silný tlak, neboť jen to dokáže probudit ty poslední „vlažné“, kteří budou hodni dalšího bytí. Leč ne všichni z nich zůstanou na Zemi, ale mnozí tělesně zemřou. Načež se pak budou moci narodit na očistěnou Zemi, anebo dozrávat v jiných úrovních.

Přestože někomu může nastávající očistné dění připadat poněkud hrozivé, tak když se na něj podíváme s patřičným nadhledem, uvidíme nesmírnou Lásku Stvořitele, jenž se neustále snaží probouzet lidské duchy, aby se ještě mohli zachránit. Dlouho před tím, než dojde k živelným katastrofám či silným energetickým „úderům“, se snaží skrze své služebníky – i v pozemském okolí činné bytostné pomocníky- varovat všechny, v jejichž nitru je ještě jiskérka světla, kterou mohou nastávající „bouře“ roznítit v jasný plamen. Takto probuzenému duchu se poté otevře „brána“, aby mohl radostně stoupat do světlých výšin!

Autor: Vít Syrový