Mnoho lidí se ptá, jak je pozemskému člověku pomáháno na jeho cestě úrovněmi pozdějším Dílem Stvoření

Zejména se lidé často domnívají, že se jim na jejich pozemské pouti naplněné těžkostmi a strastiplnostmi nedostává buď vůbec žádné podpory od vyšších proudů pomocí, anebo je tato podpora jen občasná a tím pro namáhavý život nedostatečná

Velká část lidí proto také zcela odmítá, že by něco vyššího nad tímto pozemským světem mohlo být, když to k nim nepřichází jako viditelná, hmatatelná nebo alespoň silně vnímatelná pomoc, která by svědčila pro existenci vyšších světů

Mnozí to pak považují dokonce za důkaz, který dosvědčuje, že ani žádný Bůh neexistuje

Žel takto uvažujících je velké množství lidí

Přitom je možné zmíněné pomáhající proudy vnímat téměř na každém kroku, pokud by to však pozemský člověk vnímat chtěl a také pokud by se dokázal na tyto druhy pomocí správně naladit

Chybí zde tedy u pozemského člověka ono potřebné vnitřní naladění, které umožňuje spojení

V tom vůbec tkví úskalí mnohých i jinak dobromyslných lidí, protože oni ztratili schopnost vnímavosti čehokoliv vyššího, co se nachází nad hrubou hmotou

Je to právě hutnost pozemského těla a zejména těžkopádnost pozemského mozku, který se projevuje skrze rozum, a tím se staví jako překážka mezi pozemské vnímání člověka a vše vyšší, co se nachází nad tímto hrubohmotným prostorem 

Svízel, kterou lidé prožívají v nemožnosti naladění se na povzbuzující vyšší sféry Stvoření, nespočívá v nedostupnosti nebo přílišné vzdálenosti posilujících proudů, ale v odlišném druhu zachvívání, ve kterém se život těchto úrovní Světla naplňuje a kterému se právě lidé svým hutným pozemským zaměřením téměř úplně vzdálili

Příliv povzbuzení ze Světla je zde přitom pro člověka stále všudy přítomným

Je to pomáhající vliv záchvěvů, v nichž se nachází pro každého inspirace a posila, pokud jen on zatouží v nitru po spojení s těmito všudypřítomnými proudy posilujícího Světla

Tyto proudy byly zde odevždy, jsou zde proto také i dnes a budou zde s jistotou přebývat vždy, dokud bude tato část vesmíru s planetou Zemí trvat ve svém existování, jako zázemí pro život pozemských lidí

Lidé mají také zvláštní zažitou představu, že pokud někdo usiluje o spojení s vyššími úrovněmi Světla, potřebuje k tomu nastoupit namáhavou cestu duchovních cvičení, aby dostoupil výše, kde se tyto úrovně nacházejí

Skutečnost je však úplně jiná

Vše je mnohem snazší a prostší, neboť klíčem k tomu je dětská radostná důvěra

Jsme úplně obklopeni pomocemi, které se snáší jako světlé tkanivo, jejichž konce jsou těsně nad každým člověkem a čekají, kdy on po těchto spojnicích vedoucích vzhůru sáhne, aby se jich uchopil svým vnitřním naladěním

Spojnice se Světlem vedoucí vzhůru až k blaženým místům Montsalvatu jsou stále okolo nás a nabízí každému, aby se s nimi spojil skrze své povznášející city, v nichž on sám opravdově hledá vyšší smysl svého života

V těchto spojnicích, které bývají popisovány jako světlé nitky, spočívá záchrana pro každého člověka, neboť jestliže se s nimi takový člověk spojí, tu nitky mu ihned zprostředkovávají vše potřebné pro úplné posílení duchovního nitra, kdy následně může člověk započít svůj vzestup, jakkoliv se nachází v hlubinách temnoty této Země

Sáhne-li vzhůru svým čistým citem skrze touhu po vyšším a ušlechtilejším bytí, než v jakém se snad zde na Zemi právě nachází, tu ihned navazuje se spojení a díky tomu může k takovému člověku proudit vše potřebné obsahující příliv sil a pomocí

Je to tedy mnohem prostší, než si lidé myslí, nalézt zde na Zemi spojení se světy duchovních úrovní, v nichž panuje trvale ona vytoužená harmonie a blažené bytí tamějších obyvatel

Spojení nastane ihned samočinně, jakmile se odehraje k tomu potřebné hnutí citu v nitru člověka

Zmíněným hnutím nitra se vše spojuje a také již naplňuje

Jen není možné čekat, že projevy tohoto spojení ukáží se člověku ihned hmatatelně a vnímatelně pro jeho smysly

Vše se odehrává v záchvěvech jemnějšího stupně, pro který většina dnešních lidí již ztratila svou vnímavost a citlivost

Přestože tedy není pro člověka často nic z toho přímo vnímatelným, přesto si může být jist, že ve chvíli když on ve svém životě zatouží po vyšším a čistším, tak ihned se k tomu okolo něho započnou, úměrně síle a vytrvalosti jeho přání, tkát pomáhající síly vedoucí jej vzhůru

Na počátku potřebuje tak člověk místo tápavého hledání spojení se Světlem skrze zakrnělé duchovní vnímání jen vložit dětskou důvěru v to, že se okolo něho nachází pomoci, které jej vedou ke vzestupu, ačkoliv on nic nevnímá a pozemsky se také ihned okolo něho nedějí převratné změny

I když se to jeví vnějškově pro pozemské vnímání jako důvěra vrhnutá do prázdna bez odezvy, ve skutečnosti se dějí ihned velké pomoci okolo člověka, jenž ve vroucím chtění touží po vyšším a ušlechtilejším bytí

Žel lidé se příliš orientují na potřeby pozemského viditelného světa, a tak nezřídka po nějakém čase prvotního opravdového chtění jejich důvěra odpadne a směr chtění opět klesne k pozemským cílům, čímž se jejich již utvořené předcházející spojení přeruší

Skutečnost zde popisovaných dějů člověk spatří až tehdy, když vstoupí do jemnějších úrovní, kde panuje vyšší citlivost duše pro zmíněná spojující vlákna, a pak často hořekuje na svou nedůvěru, které podlehl v hutnosti pozemského světa

Toto úskalí spatřoval i samotný Syn Boží – Ježíš u mnohých lidí, kteří naslouchali jeho slovům a proto pravil: „Blažení ti, kteří neviděli, ale uvěřili.“

Základem pro každého, kdo touží mít na své cestě pomoc a posilu ze světlých úrovní duchovního druhu, je vnitřní důvěra v samočinné trvalé naplňování Zákona Boží Lásky, který v tom vždy s jistotou účinkuje, neboť v tomto Božím Zákoně všechny úrovně Světla ve věrné službě trvale radostně působí směrem dolů k nižším úrovním

Ze zahrad Montsalvatu proudí pak k této Zemi vše potřebné pro úplný vzestup jednotlivce i celého lidstva k lepším výhledům života ve zdejších podmínkách

Jak bylo již řečeno, zmíněné zahrady jsou ve svém  základním dělení rozprostřeny do tří výchozích oddílů

V záplavě Světla nalezneme tak těsně pod Montsalvatem Zahradu láskyplného tkaní, která se také nazývá Zahradou růží, dále Zahradu věrné služby královské spravedlnosti a třetí díl tvoří Zahrada čistoty nebo také Zahrada liliových květů

V těchto zahradách najdeme všude jen nádhernou, radostně činorodou službu zde přebývajících obyvatel

A v této službě je pak samočinně obsaženo naplňující zachvívání, které směrem dolů působí jako magneticky přitahující vše, co nese v sobě shodné souznění s tím určitým druhem světlé služby

Je to něco tak samozřejmého, že v okamžiku, kdy pozorovatel těchto proudů  smí spatřovat, jak se tyto ve své zlatavé záři snáší do nižších míst ráje a odtud opět ještě níže do světlých jemnohmotností a poté opět ještě dále až do hutnějších stupňů hmoty v Pozdějším Díle Stvoření, tu nemůže jinak, než v radosti velebit Stvořitele, že tak nejpřirozenějším způsobem je vše v Jeho Díle Stvoření zařízeno

Snášející se proudy působí magneticky přitažlivě na vše duchovní, které se nachází rozptýlené v nižších úrovních, kde se raduje ze svého bytí, pokud je již zralým a světlým

Nebo ještě jen hledá svůj směr a smysl bytí, čím více je duchovně nehotové a čím níže se také nachází v hlubinách hmotností

Ať je duchovní kdekoliv, vždy je obetkáno jistým magnetickým druhem záchvěvů, které k němu volají a v tomto volání působí savým způsobem, jako když přitahující síla nasává vše, co je schopno svou vahou přilnout k tomuto savému druhu duchovních sil

Je to tedy úplně jinak, když se lidé domnívají, že se probojovávají oni sami složitě vzhůru ke Světlu

Tento obraz byl vytvořený pozemskými církvemi a naukami

Tento obraz nesprávně zkresluje koloběh duchovního v Pozdějším díle Stvoření, neboť tím si lidé vytvořili představu těžkého zápasu souvisejícího se vzestupem vzhůru ke Světlu

Opak je skutečností, protože od chvíle, kdy vznikaly úrovně Pozdějšího Díla Stvoření, kdy ruce bytostných služebníků uhnětly a vyformovaly jednotlivé části hmotností, tu již v ten čas spolupůsobily zde zmíněné proudy, aby již od okamžiku vnoření se prvních duchovních jisker do této části Stvoření, byly tyto stále savým posilujícím druhem magnetismu přitahovány vzhůru

A až budou moci obstát v síle své duchovní zářivosti, aby byly ihned přitaženy zpět do duchovního domova, neboť tam přece ony od svého počátku bytí náleží

Tedy vždy zde v hrubohmotnosti byly a nacházely se s magnetickou působností okolo pozemských lidí potřebné proudy inspirací i vzorného naplňování ctností a radostné, harmonické služby

Spojení s nimi je také ve skutečnosti mnohem jednodušší, než se lidé domnívají

Ve Stvoření je vše prosté, jednoduché a není třeba žádných složitostí, neboť Stvořitelem nastavené Zákony, jež nesou Jeho Pravěčnou Vůli, předchystaly pro všechny tvory prostou cestu, kterou lze snadno zvládnout, pokud se však na ní tvorové nezamotají a z vlastní vůle se neobtíží vinami, které musí vždy nejprve odložit, pokud chtějí stoupat vzhůru z Pozdějšího Stvoření do duchovních světů

Tak brzdou člověku, aby on mohl být přirozeně tažen savým proudem inspirujících záchvěvů z vyšších míst duchovna, je vždy jen on sám, protože jeho chyby a viny, které ulpívají na záhalech jeho ducha, nedovolují mu snadno se vznést vzhůru

Toto zatížení je zde na Zemi ještě umocněno pozemským rozumem, který působí jako brzda v jakékoliv dětsky prosté vůli po vzestupu

Již jsme zmínili, že je to právě dětská všeobsáhlá radost, co může člověka vždy ihned spojit se zmíněnými proudy, nebo také nitkami Světla

Zmíněné nitky nikdy nezmizí, neboť jsou pro každý okamžik znovu a znovu oživovány vlastním bytím obyvatel světlých úrovní v duchovních oblastech Stvoření

Neztrácí také na svém magnetismu, který je zde stále

Překážkou k účinku této magnetické síly proudů a nitek ze Světla je v případě člověka jeho vlastní nastavení, které je dlouhodobě vzdáleno čistému radostnému toužení po ušlechtilosti svého bytí

V okamžiku, kdy toto v člověku silněji vystoupí napovrch, ihned se projeví magnetická síla a může nitro člověka rozechvět do nejvyššího vnitřního štěstí, které je nejlepší půdou pro vzchopení se k činu

A po tomto naladění může k člověku ihned spěchat inspirace pocházející z míst Montsalvatu

Může k němu přicházet radostná vůle k láskyplnému jednání s druhými lidmi, může k němu plynout jistá odvaha k věrnému plnění povinností, v nichž spatřuje smysl svého čistého královského dodržení slibu, nebo k němu mohou přicházet záchvěvy čistého ctnostného bytí a to přes všechny překážky kladoucí se mu do cesty v dnešním nastavení pozemského světa

Tento příliv současně působí jako magnet stále více táhnoucí probuzené ducha vzhůru, domů do oblastí ráje

Současně také přímo ze síní hradu Montsalvatu může přitékat hrdinská odvaha, síla a přesvědčení, které přináleží k rytířskému působení pro Světlo

Tyto a ještě mnoho dalších jemnějších druhů inspirací ihned přistupují k člověku, pokud je mu díky jeho prostému vnitřnímu naladění radostného chtění umožněno spojení s některým z proudů, který se k němu přiblížil na základě zákona přitažlivosti stejnorodého

Ihned také začne působit povzbuzující savá síla, a pokud člověk sám ze sebe přeladěním svých myšlenek nepřetne toto proudění, tu skrze stav jeho naladění mohou přicházet obrazy příkladů a vzorů jednání vhodného pro některou z blízkých situací, které se blíží k člověku v jeho prožívání

Příliv bývá často mocným a může zcela otřást dosavadním náhledem na životní cestu člověka

Vše dosavadní může se jevit náhle jako nesprávná cesta, která vedla jen do bloudění v bezcennosti bytí

To je také ten nejlepší okamžik ke změně, která může duchu přinášet osvobození z tak mnohého strnulého způsobu života

Tento čas nemá být lacině promeškán ve snění a v pouhých myšlenkových představách, ale má být plně a bez váhání využit k proměně, která se člověku může stát důležitým obratem na jeho dosavadní cestě v celém jeho bytí

V magnetickém chvění, které se přibližuje ze zahrad Montsalvatu, může člověk čerpat bezpočet podnětů k tvořivosti a zušlechtění sebe i svého okolí

Zejména ve vztazích s druhými lidmi má vzejít v člověku vůle k otevřenosti a laskavé vstřícnosti místo uzavřeného odstupu, který si lidé stále více osvojují

Láskyplná dobrotivost ještě nikdy duchu na jeho cestě nepřinesla škodu 

Naopak dětsky radostná srdečnost a vůle k harmonii vždy byly tím, čeho si oba Synové Boží zde na Zemi  cenili u lidí nejvíce

Jak velmi lidem chybí právě spojení se Zahradou Láskyplnosti, která zprostředkovává jistou dětskou důvěřivost a současně záchvěv čistého nadšení pro každou čistou myšlenku nebo čin

Zahrada růží vysílá k lidem tolik povzbudivých proudů, ale nachází jen velmi málo spojení s pozemským lidstvem, zejména v dnešní době

Čistá a dětská radostnost je minulostí a jen málo lidí si ji dokáže dlouhodobě v sobě podržet jako své vlastnictví

Dětskost je zahlušena hřmotností a složitostí přemýšlení, kdy lidé nakonec tápou  jen ve vlastním světě myšlenek, o nichž se však současně vždy ješitně domnívají, že jejich vlastní myšlenky  jsou těmi nejsprávnějšími a nejhodnotnějšími ze všeho ostatního lidského přemýšlení

To je proto, že ruku v ruce s přemýšlením jde vždy domýšlivost a pýcha na vlastní práci rozumu

Tak je tomu téměř u každého dnešního člověka, jenž si příliš houževnatě přisvojil práci rozumu ke svému chtění

Čest výjimkám, které myslí a jednají stále i dnes prostě a mají také v sobě vždy dostatek pokory a sebepoznání, že zdaleka neví nic o skutečném poznání života

Jen ten, kdo se dokáže osvobodit od rozumového druhu naladění a nelpí na domnělé výjimečnosti sebe samého, ten může se ještě přiblížit k záchvěvům Zahrad Láskyplnosti, v nichž veškerý život odvíjí se v radostném a volném plynutí šťastného setkávání se s obyvateli zahrad bájných růžových keřů, jež nemají konce ve svých formách a tvarech 

Je také příznačné, že v této zahradě nalezneme nejvíce duchovních dětí, které se vyvíjí ve šťastném důvěryplném obklopení všech, kteří o ně pečují

Nejvyšší správkyně těchto zahrad je spanile důstojnou ve své kráse a současně z ní vyzařuje jistý druh dětského paprsku prosté čistoty

Její druh je také základem, z něhož se níže ve hmotnostech vyvinuly rasy, které náleží lidem s tmavou pletí

Ona sama je však jasnější pleti, ale přesto nese si její druh silný dětský záchvěv, v němž se jako klenot skví  touhyplné spojení s předáváním radosti a čistého nadšení pro všechen ostatní život

Čisté a důvěřivé nadšení je také to, co prochvívá všemi kouty tohoto místa, které je Zahradou láskyplnosti 

Důvěra je v jistém smyslu neoddělitelná od dětskosti, a proto ji také nalezneme zde na Zemi všude, kde ještě jsou děti čisté, bez poznamenání ze strany rozumového  přemýšlení, anebo již nejsou dotčeny nečistotou a zlobou

Jestliže si děti nebo i dospělí udrží v sobě dětskost, tu ihned je okolo nich jistý druh spojení se zmíněnými místy ve Světle, kde se v blízkosti Montsalvatu nachází Zahrada růží

Štěstí je okolo nich i v nich samých a oni žijí prostě a důvěřivě vůči všemu ostatnímu divuplnému tkaní ve Stvoření

Zmíněná důvěra není tedy snad myšlena snad jako důvěřivost bezpodmínečně věnovaná rozličnému, často i nepěknému a zlému jednání druhých lidí zde na Zemi, ale tato důvěra má být prvořadě  živě vložena každým člověkem do vztahu vůči Stvořiteli a vůči všem, kteří mu bezvýhradně slouží, jako jsou bytostní služebníci, andělé a duchovní služebníci nacházející se ve světlých výšinách

Také důvěra ve vítězství Světla za všech okolností lidského procházení životem je právě oním potvrzením pravé dětskosti duchovního druhu

Silné povzbuzení smí přitékat ke každému, kdo se snaží v sobě probudit tuto čistou důvěru vůči Bohu a Jeho věčným Zákonům 

S láskyplným pohlazením smí přicházet posila, která je odleskem šťastného plynutí života v Zahradě růží

O Zahradě růží dalo by se hovořit mnohé, proto jejímu druhu bude věnováno ještě samostatné pojednání

Nyní je možné zmínit jen to nejzákladnější, abychom se mohli věnovat i dalším dvěma zahradám

Pokročme tedy nyní v dnešním popisu dále

Jestliže si lidé osvojí dětskost ve svém jednání a dokáží stát v úplném souladu své důvěry se všemi pomocemi, které se nachází okolo nich, tu se bude moci v jejich nitru teprve probudit spojení s veškerým druhem služby Světlu

Tuto službu nalezneme právě v Zahradě, která je naplněna modrými květy různých odstínů, spojujícími toto místo s královským druhem vyzařování

V této zahradě nalezneme radost spojenou s jistým královsky vznešeným plněním povinností

Oproti Zahradě růží je zde možné vnímat více vážnosti, která je spojena s uvědoměním si vysokého poslání této služby

Současně není zde ani náznak upjatosti nebo přepjatosti, ale nalezneme zde opět svěží radostnou harmonii

Ženy, které zde přebývají převážně jako vznešené služebnice královského poslání, zprostředkovávají dále do ostatních úrovní moudrou uvážlivost pro vše, co je součástí vedení druhých a tichého řízení dění v zemích všech světů

To je hlavní, avšak ne jediný druh služby, která se zde naplňuje, neboť nedílnou součástí je již zmíněná věrnost ve službě, která se projevuje jako čistá oddanost vyšší vůli

Jen ve Světle nalezneme tento druh v živém naplňování, aniž by vedl k nesamostatnosti a popření své vlastní vůle

Ve hmotnostech, kde nacházíme rozličné stupně zralosti a nezralosti, nelze tento vysoký druh věrnosti vyžadovat vždy bezpodmínečně, neboť zde se nacházející lidští duchové, nemohou zaujmout postavení bezpodmínečné odevzdanosti se do služby někoho druhého

Vzdálenost hmotností od Světla požaduje bdělou samostatnost v citu vůči všemu, co se zde ve hmotnostech odehrává

Z jednání člověka vždy formuje se osobní zodpovědnost, a proto nelze vyžadovat hmotnostech bezmyšlenkovité podřízení se jednoho člověka jinému člověku

Kdo něco takového po druhém člověku násilím vyžaduje, ten překračuje hranice svých možností a takové jednání se také vepíše do jeho vlastních osudových vláken, které bude nucen ve zpětném prožívání přece jednou odložit, než mu bude Zákony Stvoření umožněn vzestup vzhůru

Ve světlých zahradách, kde panuje úplná průzračnost ve všem, je naopak toto oddání se do služby vyššímu něčím cenným a je příkladným jako pokračování naplnění zmíněné důvěry vůči Bohu a Jeho Vůli účinkující v Zákonech Stvoření

V Zahradě věrné služby nalezneme také i muže a duchovní, vyvíjející se děti 

Jejich úlohy jsou opět všeobsáhle různorodé a působí mimo jiné jako inspirace pro duchovní lidské jiskry hledající ve vzdálených hmotnostech posilu pro svůj vývoj

Třetí zahrada je více sama pro sebe a náleží čistě podpoře ženského druhu působení

Jejím posláním je přijímání a zprostředkovávání proudů Čistého tkaní prochvívajícího celým Dílem Stvoření od nejvyšších sfér až po nejhlubší místa, kam ještě smí tyto proudy ve svém požehnání dosáhnout

Tyto zahrady jsou spojeny s ostrovem Lilií v Prastvoření a skrze tento ostrov také se samotnou Irmingard, od níž přichází záření přinášející chladivě občerstvující chvění Čistoty Boží

Z těchto zahrad přitéká k pozemskému ženství mnoho posilujících světlých proudů, které ihned pozvedají a posilují každé hnutí nitra ženy usilující o rozvinutí čistých ctností duchovního poslání ženského tkaní ve Stvoření

Blažené jsou tyto zahrady a jejich nádhernými místy prostupuje osvěžující klid a mírnost ušlechtilé harmonie ženské jemnosti a zářivosti

Kdo se jednou spojil s těmito místy, ten ponese si navždy ve svém nitru závan hlubokého zachvění velikosti a průzračnosti Božího Světla v jeho čistotě a jasu

Tak jako s předchozími zahradami i s touto je možné se v nitru spojovat

Je to lehčí, než si to mnozí představují, protože v nitru každého z lidí leží klíč k těmto místům

Tím klíčem je citové chtění pravého čistého bytí člověka, tedy duchovní bytosti obývající Dílo Stvoření

Nic více k tomu není potřeba, pokud samozřejmě počítáme jako nezbytný základ hluboké vnitřní pohnutí k tomu spojit se s těmito vysoko ve Světle se nacházejícími místy

Kéž se co nejvíce lidí dokáže spojovat svým citem se světlými nitkami, jež se ve věrné službě Bohu sklánějí k úrovním zdejšího pozemského světa k jeho povzbuzení a k prozáření čistotou a láskou