Jen těžko se vystihuje pozemskými slovy nádhera požehnaných zahrad, které se rozprostírají okolo místa, kde se nachází světlý hrad stvořených duchů –  Montsalvat

Obepínajíce nejvyšší místo v Ráji nesou svou podstatou světlé zahrady odlesk poslání Prastvořených ostrovů, podobně jako jej nese i samotný Montsalvat, jenž je napodobeninou Hradu Grálu v Prastvoření 

Jsou to zahrady ženského tkaní čistoty, láskyplnosti a věrné služby

Jen ty nejčistší z čistých žen smí se stát služebnicemi v těchto nádherných zahradách Montsalvatu

Jestliže sem smí někdy vstoupit duchovní návštěvník, pak jeho nitro musí být nejprve proniknuto tou nejopravdovější úctou vůči Bohu

Čistota poskytuje těmto místům od počátku jejich vzniku ochranu, která je zformována do vysokého stříbro zlatého mřížoví, které tyto zahrady kolem dokola obepíná a chrání

Do dálav táhnou se tyto vysoké oddělující stěny, které nesou na všech místech formy nejdokonalejšího zpracování, jako by vyšly z rukou vrcholného umělce

Nalezneme zde výjevy obrazů, vzorů květin a zvířat nejvyšší nádhery, o nichž pozemští lidé nemají ani tušení

Mřížoví je vyjádřením skutečnosti, že vzniká zde předěl v působení Světlé síly, která je jinou před stěnou a jiné její chvění prochází v zahradách za stěnami

Přes toto zdobené mřížoví mohou se také někdy pohledem potěšit mnozí, kterým bylo umožněno snést vyšší stupeň duchovního prostředí, které zde v těchto místech panuje

Klid a mír toho nejblaženějšího druhu je to, co vane z těchto zahrad ke každému, kdo se k nim přiblíží

Také vzdálená důstojnost, královská velikost a chladivá čistota

Současně zde nalezneme dětskost toho nejmilejšího druhu

Ti, kteří se smějí přiblížit, spatřují zde vyšší stupeň naplněnosti bytí, který podmiňuje, jako vše v těchto místech, jen úplnou věrnost duchovního odevzdání se průzračně vznešené službě

Zahrady rozprostírají se do dálav a obsahují v sobě celé krajiny, v nichž se na jednotlivých místech nachází výchozí přijímací body, jež můžeme označit za nejsilnější vyvýšeniny, na jejichž vrcholcích nachází se chrámy čisté bohoslužby

Nad krajinou i nad chrámy vznáší se jemný opar, jenž dává vyniknout zlatavému Světlu, které vše ozařuje

Rozčlenění míst se přeměňuje do tří hlavních druhů zahrad

Mimo jiné je tu pak ještě vícero částí, ale základní zahrady jsou tři

Jak již bylo řečeno, jsou tyto zahrady jistými napodobeninami předobrazů z Prastvoření a nesou v sobě jako základní rozdělení Čistotu, Lásku a Věrnost

Aniž by to snad návštěvník zahrad věděl, ihned by rozpoznal, kdy se v které zahradě nachází, neboť vzhled i atmosféra místa vždy zřetelně vyjadřuje druh služby

K těmto hlavním částem přimykají se současně místa blažené výchovy mladých dětských duchů, které stejně tak jako i na jiných místech v Díle Stvoření nachází se pod jistou zvláštní ochranou Čistoty a Lásky 

Zde, v místech těchto zahrad, nalezli bychom pro lidsky duchovní druh to, co je možné označit nejšťastnějším dětským vývojem, neboť duchové, kteří zde procitají k vědomí, jsou ošetřováni tou nejlepší vzornou péčí, jakou si je jen možné pro vše lidsky duchovní představit

Péče je něžnou, zároveň však vedoucí neústupně kupředu a je podrobena jistému naléhavému tlaku, jenž nedovoluje vznikat liknavosti, nejvyšší to zhoubou všech lidských duchů vyvíjejících se v úrovních Pozdějšího Díla Stvoření

Protože však se zde, v požehnaných zahradách Montsalvatu vše zachvívá jen v nejčistším tkaní, je tato péče vždy vnímána především jako cele naplněná láskou a žádné ze zdejších dětí ani jen na chvíli nespatřuje v úkolech, ke kterým jsou přiváděny, něco zatěžujícího nebo nechtěného

Vše prozařující Světlo činí z každé činnosti dětí vždy jen nejpřitažlivější hru, v níž se probouzí a rostou schopnosti a dovednosti duchovního nitra každého ze zúčastněných dětí

Vedle toho je zde vždy silně přítomné působení principu vzoru skrze všechny, kteří se zde nachází jako ti, kdo jsou pomáhající s výchovou

V tomto vzoru je přirozeně obsaženo jen to nejušlechtilejší chtění, které si již v plném osvojení duchovních schopností počíná dokonale a tím působí jako jedinečný druh vzoru

Tak zde v částech těchto zahrad, kde se pohybuje právě ono duchovně dětské, nalezneme jen radostnost a čistou vůli po vývoji

Tento vývoj je pak vlídně usměrňován a v danou chvíli se před každým z dětí otevírá přesně to, co je pro něho potřebné pro postoupení ve zralosti

To vše je spojeno s úplnou důvěrou dětských duchů v ty, kteří jej při jejich vývoji provází, a proto v nich všechny malé duchovní děti shledávají jen ty nejmilejší vůdce a pomocníky

Kdyby se jen pozemští lidé chtěli inspirovat pro své vychovatelské způsoby těmito místy, tu by rychle vše v pozemském školství a výchově doznalo změn, jaké si dnes snad nelze ani představit

Důraz byl by kladen na duchovní osobnost a na pravé rozpoznání stavu, v jakém se to které dítě nachází

Hra a účinek vzoru by se rychle staly tím nejdůležitějším v jakémkoliv směru výchovy a vzdělání

Ale právě proto, že zde na Zemi nelze nacházet již téměř žádné zářící vzory mezi lidmi, je pomáhající vliv školství a také jakýkoliv vliv na děti v rodině i ve státě  možno považovat za předem téměř ztracený

Změna pozemské výchovy dětí k pronikavějším výsledkům spočívá především v přirozeném vzniku vzorů mezi dospělými

Pokud alespoň jedna generace povznese se více k ušlechtilosti a čestnosti v jednání, tu ihned nastane v dostatečném vlivu ve společnosti jako samočinný následek rozmach vzestupu pro následné generace dětí

Samozřejmě toto vychází z předpokladu, že děti přicházející na Zemi nebudou z těch nejtemnějších úrovní jemnohmotnosti

Toto však přivodí bezpečně jen správné nastavení pozemského ženství, které se právě potřebuje vyšvihnout více k čistotě ve vnímavosti svého světlého úkolu na Zemi

Pokud bude toto dodrženo, pak se nebudou rodit černé ovce do pozemských rodin

Tím se otevře cesta pro ono přirozené následování všeho světlejšího mezi dětmi

To proto, že ve vývoji čisté duchovní jiskry je vždy jen touha po vzestupu, touha po prožívání radosti a čestného úsilí

To je přirozený Zákon působící v celém Díle Stvoření, který se projevuje všude na všech místech

A pro takové děti mají zde být již dopředu všude viditelné osobnosti dospělých, kteří budou zdravými vzory pro život

To je něčím, co účinkuje jako děj přitažlivosti všeho duchovně silnějšího

Jestliže tedy chceme vychovávat zdravé generace dětí, je potřebné, aby zde byly silné vzory čestnosti a čistého jednání mezi lidmi na Zemi

Podmínkou je tedy vzor spočívající v dospělých na Zemi

Nemůže přece chromý učit nejlepšímu běžeckému stylu, jestliže to sám nemůže svým posluchačům předvést v nesčetných obměnách pohybů

Stejně tak je tomu právě u všech vzorů čestnosti a láskyplnosti jednání v mnoha směrech mezi lidmi na Zemi

Možno říci, že zde platí ono Ježíšovo poukázání, že duchovně mrtví povedou  druhé vždy jen ke stejnému výsledku, tedy k duchovnímu pádu a smrti

Současně je tím možné říci, že ten národ, který má ve svém jádru dostatek duchovně zdravých probuzených lidí, má předpoklad dalšího duchovního i pozemského vzestupu 

Zatím, žel většina národů na Zemi směřuje k úpadku, neboť nejsou v nich viditelné vzory pravé lidskosti a duchovnosti

To však neplatí v místech blažených zahrad Montsalvatu, kde právě naopak ten nejpřirozenější druh vzornosti vedoucích duchů a pomocníků, v mnoha směrech působí na vyvíjející se duchovní děti jako ten nejsilnější účinek povzbuzujícího tlaku ke zdravému vývoji

To však jsme se zastavili jen u jedněch z mnoha částí zmíněných oddílů světlem prozářených zahrad Montsalvatu

Tyto části také nepatří k vlastním úlohám zahrad, ale mají jistou doplňující úlohu tohoto místa, které nabízí tolik požehnaného  pro každý vývoj v duchovních světech Ráje

Hlavní posláním zahrad je služba Světlu v tom nejčistším splňování

V této službě je také obsaženo vše ostatní, co se z toho dále odděluje jako přirozené pokračující dění, ke kterému právě jako jedna z forem náleží výchova duchovních dětí v těchto místech

Tak, jak je to již dopředu mnohému živému čtenáři správně zřejmé, jsou převážnými obyvateli těchto zahrad žensky duchovní bytosti, které zde povstaly ke své službě přímo, anebo sem dospěly svým dlouhodobým vroucím přilnutím ke službě Světlu 

Ale jen nemnohým lidsky duchovním ženám otevřou se brány těchto zahrad, aby ony směly sem vkročit a stát se součástí tohoto Světlem prozářeného místa ve Stvoření

To proto, že vnitřní vůle k této nádherné službě potřebuje být tím skutečně nejvyšším, co plane v nitru ženy

Současně je však vždy možné to, aby každá žena v dlouhodobém úsilí dozrála ve svém opravdovém chtění čisté služby Světlu na stupeň, kdy její vnitřní radost a  naplněnost otevře jí některou ze zlatých bran těchto vyšších zahrad v blízkosti Montsalvatu

Ještě bude potřebné o těchto místech více hovořit, aby si pozemští lidé lépe ujasnili, že všechno duchovní je současně skutečné a že právě vstup do duchovního světa znamená vlastně teprve začátek opravdově vědomého bytí lidského ducha ve Stvoření

Pro pozemská slova je velmi těžké vystihnout onu nádheru Světla, která to vše ozařuje a dává tomu nádech těch nejmistrovštějších barev a odstínů, jejichž pozemské přirovnání vede vždy jen ke stržení pojmu krása nebo nádhera

Žel, čtenáři vždy nejčastěji přiřadí k těmto pojmům jen znalost zdejšího pozemského a tím již dopředu zahalí všechny obrazy a představy do matnosti a jisté těžkopádnosti oproti průzračnosti, lehkosti a svěží občerstvující kráse, která je všemu dění v duchovním neoddělitelným průvodcem

Tak právě celý způsob života a jeho naplněnost na všech místech v duchovním je možno nazvat tím nejplnocennějším, nejopravdovějším pro všechny smysly člověka

K tomu je však potřeba přidat všechny schopnosti, které vyplývají z podstaty zralého ducha a jeho uzpůsobení v tamějších podmínkách a opět se ihned jakákoliv představa úplně vzdaluje pozemskému

Je proto potřebné pro všechny vážně usilující, aby začali v tomto směru hledat skutečné spojení s duchovními úrovněmi, neboť jen v tomto hledání se jejich duch stane více otevřený proudům, v nichž bude moci přijít někdy záchvěv skutečného prožití z vyšších úrovní ducha

Není to však současně možné vynucovat silou jako nějaké cvičení, nýbrž je to možné rozvíjet jen volně a svobodně ve vnitřní pokoře a nejčistší touze člověka

Samozřejmě, že podkladem pro to potřebuje být v člověku půda, kterou on žije, jako skutečně duchovní obyvatel Stvoření, jenž vše to, co se okolo něho i v něm samém odehrává, prožívá skrze duchovní poznání Díla Stvoření

Jen tak může se člověk postupně posouvat ve své vnímavosti citem a stávat se tak stále vědomějším účastníkem toho, co zůstává jinak druhým lidem ještě za hranicí jejich pozemského zraku

Tím otevře se mu postupně výhled nad tuto část Pozdějšího Díla Stvoření a on bude moci alespoň zčásti chápat nádheru a velikost, která vyplňuje život čistých duchů v Ráji

Jest něčím nepopsatelně blaženým smět pobývat i jen v blízkosti Světlem zalitých zahrad Montsalvatu

Jak bylo řečeno, tyto zahrady jsou rozděleny v hlavním členění do tří částí, kdy každá z nich nese si v sobě jisté poslání, které se spojuje také dále s níže působícími částmi v samotném Ráji lidských duchů

Následujíce předobrazy ostrovů v Prastvořených výšinách mají tyto zahrady ve svých částech chrámy, kde je přítomnými služebnicemi prováděna nejčistší služba Bohu

Již bylo psáno, že bohoslužba rytířů v síních Montsalvatu znamená ten nejživější, nejčinorodější pohyb a činnost

A stejně tak i zde v zahradách Montsalvatu nalezneme opět nejvyšší živoucí působení jako to pravé vyjádření čisté bohoslužby zdejších ženských obyvatel

Nalezneme zde trvalý činorodý pohyb služebnic, které se věnují tomu, aby buď přijímaly, nebo také předávaly vše to, co přichází anebo je dále vysíláno ku pomoci v nižších stupních Stvoření

Tento druh služby je něčím, co si lidé neumí stále správně představit, neboť on je skutečnou formou naplňující služby, kdy přijímané je současně prožívané a prožíváním v záchvěvech nitra je zpracované k tomu, aby mohlo být vysíláno dále

Musíme ve všem hledat jen tu nejvyšší harmonii a soulad, které činí každý pohyb těchto míst pravou krásou, činí je dokonalé nádherným plynutím naplňující vážností, kdy současně je vše neoddělitelně prostoupené štěstím a dětskou radostí

Každý děj zde má ihned živoucí vyjádření a je zformován do obrazu, který je vzápětí zprostředkováván jako vědoucí poznání, kterého se ihned chápou další ruce k novému zpracování v místech, kde může toto přinést povzbuzení, nebo inspiraci k další věrné službě Světlu

Je to jako neustálé tkaní zářivých řetězců sil, které přechází z jedné bytosti na druhou, kdy každá ze služebnic přidá vždy k tomu jedinečný díl své vroucí sounáležitosti

Již v prožití samém je díl naplnění služby, neboť prožití je ve své plnocennosti formující a tvořící dále pro ona místa, která by na to svou silou sama nestačila

Je to tedy formování a přetváření v jednom prožití, které se ihned stává přidanou vroucí posilou něčím, co smí přinášet požehnání a povzbuzení dalším místům

Pozemský člověk si to nedokáže představit, neboť k tomu bude ze sebe vždy připojovat představu práce v myšlenkách a této nikdy na Zemi dosud nedokázal přidat dostatečnou vážnost, neboť myšlenky jsou pro něho něčím vedlejším ve své nehmotnosti

Zde je však potřebné připomenout, že v duchovním je každé hnutí duchovního nitra současně již činem, který je dříve či později vyjádřen nějakou formou jako veličina, která samostatně dále působí a tvoří

Není tedy v duchovním takového oddělení, jako je tomu zde na Zemi, kde lidé přikládají myšlenkám o mnoho menší vážnosti, než hrubohmotnému činu

Tím však dělají velikou chybu i zde, neboť i v pozemském, jakkoliv je síla myšlenek o mnoho slabší, než v duchovních světech, stejně i zde panuje souvislost všeho, co člověk plodí v myšlenkách, s jeho další cestou v životě

Že si to většina lidí neuvědomuje, to nic nemění na skutečnosti formování jejich osudové cesty skrze druhy myšlenek, které tak oni nezodpovědně a bez zábran živí

V duchovním je tomu však jinak, neboť síla ducha v jeho vnitřní práci je současně dějem, jenž je ihned živoucím splněním a toto splnění společně s přidanou silou ducha spěchá nezadržitelně k samočinné formě žijící poté z vložené síly dále

Tak vše, co se zde odehrává, je současně prací niternou i vnější

Z toho pak vzniká soulad a také síla, o které se pozemským lidem může jen zdát, protože oni povětšinou něco takového nedovedou

Jen velmi málo lidí nese v sobě natolik silné přesvědčení o svém chtění, že se ono stává přesvědčivým i ve skutcích v každý okamžik jejich života

Přitom něco takového je možné i v pozemském a měl by k tomu ve své zralosti dospět každý člověk, aby mohl plně vyjadřovat navenek své nejvnitřnější pohnutky

Žel prozatím zde však panuje u největší části všech lidí roztříštěnost a dvojakost, neboť duch neovládá tělo a o to méně pak rozum jako nástroj svého myšlení

Ale vraťme se zpět k místům blažených zahrad v blízkosti Montsalvatu, hradu Světla v Ráji lidských duchů

Zahrady, které jsou rozděleny do tří základních částí, mají tři vrcholné chrámy, kde čisté duchovní služebnice slouží věrnou službu Světlu

K těmto chrámům přiléhají pak celé krajiny podobající se nejlíbeznějším místům s rostlinami, zvířaty, stavbami a obyvateli

První ze zmíněných zahrad je spojena s ostrovem růží v Prastvoření a její nejvyšší služebnice podléhá vedení z tohoto o mnoho výše se nacházejícího ostrova ve výšinách Praduchovního Světla

Další zahradou je zahrada čisté služby zachvívající se v proudech, jež se k ní snáší z výšin ostrova Lilií

Třetí zahrada je pak spojena s ostrovem Labutích panen

Její poslání, zde v těchto místech, však nese kromě tkaní věrné služby také spojení s jistou královskou formou věrnosti Spravedlnosti

Na nejvyšších místech v zahradách jsou tedy tři chrámy, kde slouží k tomu Světlem vyvolené služebnice

Jsou vždy obklopené zástupem svých věrných duchovních žen a dívek, které buď povstaly ke svému vědomí přímo na tomto místě, anebo prošly vývojem lidsky duchovního druhu a jejich vroucí touha připravila jejich nitro k tomu, aby jim bylo splněno přání, které si od určitého procitnutí nesly ve svém nitru

Těmito zástupy proniká vždy soulad, lehkost, míruplná radost a současně druh nejvyšší důstojnosti bytí, jaký si lze jen v ženském působení představit 

Zahrady rozebíhající se do stran od světle zářících chrámů, jsou pak vždy naplněny převážně těmi druhy květů, které náleží k druhu služby

Tak v zahradě zasvěcené službě Boží Lásce nalezneme množství kvetoucích růží těch nejnádhernějších odstínů, jaké pozemské oko nezná

V blízkosti samotného chrámu však nalezneme místa, kde se rozprostírají veliké keře, takřka podobné stromům, jež jsou obsypány trvale kvetoucími květy růží rubínového odstínu

Z těchto květů vystupuje vůně, kterou u pozemských růží nikdy nezachytíme

Tato vůně obsahuje až jistou omamnost, která vyplňuje také síně chrámu, kde se naplňují bohoslužby zpěvem přítomných žen a dívek

V zahradě Lilií převažují opět zase veliké keře s bíle svítícími kalichy liliových květů, které opět voní nadpozemským druhem vůně

Třetí zahrada má spojení s modrou barvou květů, které mají jemnější vzhled kalichů a blíží se pozemskému vzhledu hořcových květů

I tato zahrada je naplněna zvláštní vůní, která povznáší nitro přítomných k naplňující bohoslužbě

Nejvyšší místa, která jsou vždy zformována do podoby nádherných bělostných chrámů, jsou spojena stupňovitými schodišti vedoucími vzhůru k hradu Montsalvatu

Tudy stoupají vyvolené z žen vzhůru vždy v čase, kdy se z otevřených nebes výšin Světla snáší holubice, která přináší sílu zdejším posvátným místům i celému duchovnímu Ráji

Síně Montsalvatu jsou v ten čas naplněny rytíři i vznešenými ženami

Tito všichni přichází, aby ve společné bohoslužbě směli opakovaně prožít milost Božího přílivu životodárné síly

Omilostnění duchové smějí prožíti vznešené spojení s blízkostí Boží, aby pak následně posíleni vrátili se do svých míst, kde působí v nejčistší pomáhající službě pro všechny, kteří potřebují ke svému vývoji mezistupeň jejich duchovního působení

Tak vše v těchto místech nádherně tká a utváří formy života, které můžeme nazvat opravdu blaženými a požehnanými Světlem

A dole pod těmito zahradami rozprostírá se ono bájné Město Zlatých ulic, v němž přebývá bezpočet duchů, kteří dokončili svůj vývoj a stali se zralými ve své duchovní podstatě

Město Zlatých ulic je neustále se rozšiřující, neboť v jeho zaslíbení od počátku bylo zde ujištění, že nikdy nedosáhne hranic, které by nedovolovaly vstoupit dalším příchozím z Pozdějšího Díla Stvoření, kteří dosáhli bran Ráje

Pro správnou představu těchto míst je potřebné si vzít za poměr pojem nevyčerpatelnost přitékající Boží síly

Jen v tom můžeme nalézat základ pro pochopení těchto míst, kde se nachází tak mnohé, o čem většina lidí v pozemském světě nemá ani jen tušení

Tak právě Světlý hrad Montsalvat a zahrady k němu přiléhající, které jsme si v základu přiblížili, jsou opět jen popsáním jedné části veliké skutečnosti nádhery, která zde v Ráji má nesčetně podob a forem života

Montsalvat jest důležitým a také požehnané zahrady světlé služby mají velký úkol pro celé Pozdější Dílo Stvoření, neboť pro lidského ducha, který se nachází na cestách své zralosti, můžou být velkou oporou skrze spojování se s nitkami, které se z těchto míst trvale sklání dolů do hlubin hmotností ku pomoci mnohým hledajícím

Kdo hledá svým nitrem duchovní záchvěvy čistoty, lásky a věrnosti Světlu, ten smí se spojovat se službou vznešených služebnic a rytířů trvale působících ve zmíněných místech Světla

Nechť je toto spojení tedy co nejhojněji využíváno k dobru a vzestupu zdejšího světa lidí na Zemi