Všetko v chráme aj v jeho okolí utíchlo. Bratia sú omnoho mĺkvejší než obvykle a spoločne sa všetci vnútorne pripravujú na obdarovanie Stvorenia každoročne sa opakujúcim darom nebeskej Sily. Tento rok má však úplne iný nádych, než tomu bývalo predtým.

Cítia sa blažení, radujú sa, sú unavení a zároveň šťastní, lebo sa nachádzajú v napojení Nahor, odkiaľ počúvajú rady a príkazy duchovných vodcov. Pritom čakajú a tešia sa na chvíľu, kedy vrchný láma pristúpi k zatvorenej Knihe, aby ich obdaroval z múdrosti v nej obsiahnutej a zároveň ich aj poučil.

Láma prežíva tieto okamihy spoločne so svojimi bratmi, a hoci by rád Knihu otvoril, riadi sa pokorne svojím cítením a načúva vo svojom vnútri, či je už ten pravý čas. Prichádza k nemu volanie, že práve v čase splnu Mesiaca nastáva čas, keď smie Knihu otvoriť a zjaviť jej múdrosť nielen bratom v kláštore, ale aj všetkým bratom a sestrám v duchu. Pri vyslovení týchto slov ho to znovu vedie do stredu európskeho kontinentu, kde nachádza mnohých týmto slovám otvorených duchov.

Pristupuje ku Knihe, ktorú ožaruje mesačný svit a vo svetle sviece číta:

„Povzbuď ich, aby chcenie ducha v nich vzrastalo a mocnelo tak, ako silnie tlak Svetla v čase predchádzajúcom vznešenému aktu prílivu Božej Sily do Stvorenia.

Nech ich duch znovu precíti slová darované im ako pomoc: Kto moje Slovo prijíma, mňa prijíma. Ak budú veriť a udržovať vo svojich lampách túžbu po ženíchovi, nebudú sa báť dňa, keď tento príde, ale radosť v nich bude prehovárať k ostatným a spoločne budú oslavovať ženícha, ktorého príchod očakávajú. Ženích o nich vie a zošle im také dary a silu, ktoré im pomôžu prežiť blížiace sa dni a mesiace vo väčšej spätosti s Ním i celým Jeho Stvorením. Nezabúdajte preto ani na tých maličkých a mohykánov, tvoriacich a starajúcich sa o prírodu a svet, ktorý vás obklopuje. Spája vás to, že ste všetci tvory Najvyššieho a Jemu chcete slúžiť. Duchovné a bytostné nestojí proti sebe, ale obýva ten istý priestor a spoločne dbá o jeho blaho. Snažte sa hľadať možnosti spolupráce s nimi a stanete sa neporaziteľnými v dielach hraničiacimi so zázrakmi! Budú to práve dary prírody, ktoré budete v blízkej dobe znovu objavovať a poznávať ich hodnotu a cenu. Utvárajte si vzťah k nej, ako i ku všetkým jej bytostiam už teraz, lebo skrze ne budete poznávať ich vodcov a takto budete postupovať stále vyššie a vyššie. Budú to práve oni, ktorí budú stáť v Zákonoch a privádzať všetko k rozuzleniu a vyrovnaniu. Ich pomoc a spolupráca s nimi vám prinesie veľké obohatenie a rozšírenie poznania, zároveň vám ušetrí mnoho nepríjemného. Precíťte vlnu radosti a vďaky zachvievajúcu sa v živloch! Živly mocnejú vo svojej činnosti, byliny začínajú vydávať zo svojich pokladov, príroda rastie do krásy, kvitne, raduje sa a celá sa halí do nádherného závoja, ktorý je aspoň malou vďakou za dar, ktorý smie prijímať z Výšin.

V týchto dňoch smie byť ľudstvu zvestovaná ďalšia radostná zvesť z Výšin: Víťazstvo Svetla už prebehlo! Nielenže zvíťazí, ale Ono už zvíťazilo! Svetlo si získalo prevahu aj tu na Zemi! Otvorte preto vlastné vnútro tejto radostnej zvesti a precíťte ju do hĺbky svojho ducha. Nech sa z nej stane presvedčenie, ktoré bude svojou silou neprekonateľné a vy sami v prepojení s týmito slovami budete smieť víťazne pôsobiť, nech už prídete kamkoľvek. Zdá sa vám to tak málo, prijať túto zvesť, ale pritom je to jedna z najťažších vecí, ktorá sa od vás požaduje. Ste tie prvé hlásky medzi pozemskými ľuďmi, ktoré ju budú smieť spočiatku ešte nesmelo zvestovať. Postupne sa však budú pridávať ďalší a ďalší, až sa stane pozemským chórom na oslavu Najvyššieho, ktorý už nikto nebude môcť zastaviť. Sväté zvony víťazstva už burácajúc znejú celým stvorením až do najhlbšej hmoty.

Vašou najťažšou úlohou bude, že tak musíte konať sami, až dôjdete k vlastnému presvedčeniu, že to tak skutočne je. Ešte nemálo nánosov bude musieť byť odstránených, na tejto ceste vás postretne viacero prekážok, ktoré bude potrebné odstrániť, nezabúdajte však, že všetko, čo v tomto smere vykonáte, bude sa diať v prvom rade pre vaše dobro. Môžete sa vzájomne povzbudzovať a posilňovať vo viere, neustále prežívať túto radostnú zvesť, vytvárať kruhy a zdieľať v nich svoje presvedčenie, pretože víťazstvo sa k vám priblížilo.

Je mnoho a čoraz viac tých, ktorých duša volá po prebudení. Sú to tí, ktorí hľadajú večné hodnoty. Mnohé tieto prejavy ešte nedošli do ich denného vedomia, prejavujú sa zvýšenou aktivitou a hľadaním niečoho, čo ešte nedokážu pomenovať. Preto vy, ktorí stojíte ďalej na duchovnej ceste, majte vždy svoje srdce otvorené a snažte sa tvoriť mosty k druhým ľuďom. Tkajte k nim nitky, ktoré im umožnia pripojiť sa, a buďte im v pravý čas nápomocní svojimi dobrými radami a skúsenosťami. Zostaňte pritom prirodzení a stojte na miestach, kam ste boli postavení a privedení. Pokiaľ budete stáť správne, pôsobením Večných Zákonov budú k vám tí praví privedení.

Vyzdobte a vybieľte svoje rúcha pred blížiacimi sa dňami, kedy postupne mohutnie tlak Sily. Pripomeňte si obraz vyzdobeného najvyššieho Hradu a duchov prebývajúcich v úrovniach nepodliehajúcich rozkladu, ako plní vďaky a zbožnosti kľačia a ďakujú za dar Sily z Výšin a za to, že smú byť. Staňte sa aj vy sami súčasťou týchto prežití a prepájajte vo svojom vnútri Zem s jemnejšími úrovňami, s ktorými je spätá. Pracujte viac svojím duchom a preciťujte tep Stvorenia, ktorý začne prúdiť aj ním a bude ho posilňovať. Kompas v ňom obsiahnutý vám s istotou ukáže smer, odkiaľ všetko to obdarovanie pochádza a kam budú po vašom odchode z tejto Zeme smerovať vaše kroky.

Jedzte a pite z duchovného pokrmu, ktorý vám smel byť odovzdaný, a čím viac z neho odovzdáte v prežití druhým, o to viac z neho obdržíte vy sami.

Láma zatvára knihu a preciťuje silu slov, ktoré smel prijať. Cíti vôkol seba veľkú žiaru a pokoj s mierom zaplavuje jeho ducha.

V duchu sa tvorí modlitba pre povzbudenie všetkých:

Dovoľ mi predstúpiť pred Tvoju tvár, ó Vznešený!
Tvoj služobník Ťa prosí za všetkých tých,
ktorým si zveril duchovné dary,
aby v Sile Svetla žiarili a stáli.

 Veď ich týmto svetom a stráž ich kroky,
nech plnia Vôľu Tvoju po dlhé roky.
Aby sa Zem táto svetlom naplnená stala,
a z nej k trónu Tvojmu vznáša sa chvála.

Využite dar Sily Pána, služobníci,
nech z duchov vašich blčiaci plameň k nebu sa týči.
Veľký sťa hora duchovný plameň,
vzývajme Milosť Jeho, naveky.

Amen.