Ve více článcích na těchto stránkách je zmiňováno velké očistné dění, jež právě probíhá na celé naší Zemi. Spolupůsobí přitom více vlivů, nicméně převážnou část těchto dějů uskutečňují velcí i malí bytostní. V nemálo případech ale zasahují i lidé, kteří dosáhli nesmírného technického rozvoje, a proto mohou prozatím zasahovat do rozličných procesů. Žel lidé v důsledku svého dlouhodobého nesprávného usilování, založeného převážně na vychytrale rozumovém základě, škodí často sobě i svému okolí. Nepatřičné lidské působení se nezřídka kříží s paprsky záření bytostných, v důsledku čehož pak dochází k rozličným střetům i násilným rozuzlením.

Další z důležitých faktorů, jež bude mít značný dopad na rozličné děje, a to nejen kolem nás, ale i v nás samých, je shůry přicházející stále se zesilující paprsek Světla. Ten svým žárem v prvé řadě rozhýbává duchovní jádro, aby se každý člověk měl možnost vnitřně probudit. Zároveň přitom dochází k utlumení rozumu, aby již tolik neomezoval duchovní projevy. Mnozí to již vnímají, leč často se toho spíše hrozí, neboť se třeba obávají, že ztrácí „inteligenci“, jíž většina ze současných lidí považuje za tak nesmírně důležitou. Nicméně v brzké budoucnosti prožijí, že sebevětší IQ jim bude celkem k ničemu.

Kdo neprobudí své duchovní nitro k dostatečné živosti a bude se stále spoléhat na to, že nejlepší řešení vymyslí svým předním mozkem, utrpí značné škody, a to zejména na duševní úrovni. Čím více budou lidé cíleně posilovat záření svého rozumu, jinak řečeno „žhavit své mozkové závity“, tím je pravděpodobnější, že v důsledku zesílení napětí vyšším druhem záření dojde k narušení či shoření jemných nervových spojení. To zřejmě v mozku způsobí zkraty, které vyvolají rozličné psychické problémy a leckdy zřejmě i těžké záchvaty. U mnohých poté nejspíš dojde k různým stavům vyšinutí, zuřivé vydrážděnosti, neschopnosti sebeovládání, zhroucení do úplné beznaděje atd. 

Nicméně i toto je projevem očistného dění, jež má vymýtit důsledky pokřivení poměru jednotlivých částí lidského mozku. Lidé totiž po tisíciletí nadměrně posilují přední mozek, jenž je hmotnou základnou rozumu. Jeho následné přebujení přehlušilo u většiny lidí vnímání vlastního citu, což má v mnoha ohledech fatální následky. Předimenzovaný rozum se jakoby „splašil“ a často táhnul či zaváděl člověka zcela nesprávným směrem. A to se musí opět změnit, aby rozum zaujal své pravé místo a sloužil duchu jako jeho pomocník, který mu má ulehčovat práci v hrubé materii.

Proto je tak důležité snažit se plně oživit svého ducha, který se má projevovat zejména citovostí a dobrosrdečností. Také bychom měli dokázat natolik ovládat svůj rozum, aby sloužil jen k dobrým záměrům, vycházejícím z čistého chtění ducha. Nesmírně důležité je též oživit v sobě dětskou důvěru v Boha a plně přijmout skutečnost, že v našem okolí působí nesmírně mnoho bytostných služebníků, kteří jsou uskutečňovateli Boží Vůle ve Stvoření. To bude pro nastávající dění klíčové i z hlediska možnosti fyzického přežití, a to ve všech uváděných i dalších případech.

Nejvíce patrné je to u přírodních katastrof, které nejenže zásadně ovlivňují život milionů lidí, ale též při nich dochází k mnoha úmrtím. Jelikož se toto dění zjevně bude stupňovat, je moudré se na něj co nejlépe připravit. A to jak z hlediska praktického zabezpečení, tak i rozvíjením vlastní vnímavosti, abychom včas postřehli varování bytostných, která se mohou projevovat i viditelnými přirozenými podněty. Zavnímáme-li varování, je nutno neprodleně provést patřičná opatření. Impuls k náležitým reakcím nemá ovšem vycházet z rozumu, ale spíše z našeho nitra. Prvořadé ovšem je, aby lidé nejen přijali jsoucnost bytostných, ale i co nejlépe pochopili jakým způsobem působí a provádí různé přeměny i očistu, ať již v malém či velkém měřítku.

V tomto ohledu jsme však nesmírně pozadu, a to též u viditelných bytostných, k nímž patří i mikroorganismy, jako jsou viry, bakterie či plísně. Těch se většina z lidí v současnosti obává a považuje je za nepřátele, jež je nutné všemi možnými – zejména chemickými – prostředky ničit. Leč tyto nejjednodušší živé formy se přirozeně vyskytují nejen všude kolem nás, ale i uvnitř našeho organismu. V přírodě mají již po miliony let nezastupitelnou úlohu, neboť uskutečňují stálý koloběh, jenž v ní probíhá. Po uzavření daného okruhu je nutno rozložit hmotné schrány a navrátit původní stavební kameny tam, odkud pocházejí, kupř. do půdy. Bez očistné činnosti těchto nesmírně maličkých bytůstek bychom byli v krátké době zavaleni odumřelými součástmi rostlin a těl, jež vznikají v důsledku neustálého plození, klíčení, růstu atd. K tomuto rozkladu dochází všude, třeba i vysoko v čistých horách. To dokazuje, že původ tohoto řetězce je v bytostném, jež proniká veškerou pozemskou úrovní.

Jako vše v přírodě je i činnost bytostných řízena přesnými zákonitostmi, jež ale většinou nejsou běžně viditelné. Obdobně, jako my usuzujeme o někom, kdo se nehýbe, ani nijak jinak neprojevuje život, že asi zemřel, považují i ostatní bytosti za „neživé“ to, co se nepohybuje a nepůsobí, jak má. Kdybychom šli do hloubky, zjistíme, že mnoha lidem často chybí obzvláště pohyb vnitřní, jinými slovy jejich duchovní zachvívání je nedostatečné. Kromě toho může být vyzařování organismu „zatemněno“ nevhodnými myšlenkami, přítomností chemických látek v krvi, jež působí rušivě, ničivě či rozkladně, anebo dalšími škodlivými vlivy.

Jakýkoliv z těchto nepříznivých vlivů může být impulsem pro nápravu. Nesprávně, nenormálně či nedostatečně se zachvívající tkáň posléze začnou rozkládat malí bytostní. Jenomže ti nejsou natolik vědomí, aby dokázali přesně rozpoznat kdy a kde mají započít očistnou a rozkladnou činnost. Jejich činnost proto řídí vyšší bytostní služebníci, jež vysílají popud k určitému konkrétnímu ději. Impulzy k rozkladným dějům jakož i k rozvoji různých onemocnění spadají převážně pod správu bytostné služebnice Haerthémis, jež se nyní přibližuje k naší pozemské úrovni. Z toho vyplývá i zesílené očistné působení, jež se též projevuje z ní vycházejícím zářením, které je ve své přímočarosti a jakési útočnosti podobné šípům.

Tyto šípy označují vše vlastní vinou zkažené, zesláblé či ustrnulé, anebo nepřirozeně se pohybující. Zdůrazněme si, že zasahují všechna slabá místa, a to na jemnějším duševním, astrálním či fyzickém těle člověka. V duševních záhalech mohou zjevně jako běžné šípy vytvořit „skuliny“, jimiž pak mohou do nitra pronikat temné útvary, a to zejména již uvolněné furie, jež se též podílejí na velké očistě. Nicméně furie mohou uškodit jen tehdy, zachytí-li se v dané duši, k čemuž dojde, když v lidech najdou stejný špatný sklon, slabost nebo strach. Kdo ale má v probíhajícím posledním soudu strach, tomu chybí přesvědčení o Světle a Pravdě, jakož i důvěra ve všemohoucnost Boží a jeho spravedlnost, která se projevuje i v pomáhající lásce! Leč vnitřně nepevný a kolísající člověk se oprávněně stává obětí své vlažnosti nebo lenosti, a může proto být furiemi zachvácen anebo dokonce i zničen! Proto se nyní zřejmě bude objevovat stále více vážných psychických potíží. Zůstaňme proto bdělí a silní, aby se v nás nikde nemohly furie zachytit!

Je-li zásah těchto energetických šípů cílen na fyzické tělo, napadne vzápětí daná místa miniaturní bytostný princip, který pak dle svého druhu vyvolává různé rozkladné procesy. Ty probíhají rozličnými způsoby. Jako příklad si vezměme jablko spadlé ze stromu při bouřce. Na místě, kde se při pádu natlouklo, můžeme po určité době pozorovat změnu barvy. Tento děj se nazývá enzymové hnědnutí, neboť ho vyvolávají přirozeně se vyskytující enzymy. Posléze se v odumírající tkáni objeví mikrozymy (viz článek Současná krize jako příležitost k lepšímu poznání ), které lze brát jako bytostné zárodky, z nichž se poté vytvoří právě potřebné mikroorganismy, např. určité bakterie, které jsou již viditelné pod mikroskopem, anebo plísně, jež můžeme pozorovat běžným zrakem.

Mikroorganismy se ovšem mohou vytvářet i uvnitř lidského organismu, když je potřeba rozložit oslabené, stářím opotřebované, vnějšími vlivy zničené či jakkoli nefunkční buňky. Zbytky těchto procesů je pak nutné vyloučit z těla. Přitom se kromě odpadních produktů rozpadu buněk z těla vylučují i vzniklé mikroorganismy, které pak též mohou působit na další nedostatečně či nepřirozeně se zachvívající tkáně. Tento děj se obvykle označuje jako „nákaza“. Jejich viditelné následné projevy se většinou nazývají jako bakteriální či další onemocnění. Přitom se u daného člověka mohou projevit rozličné problémy. Ty jsou ale ve skutečnosti jen projevy oslabení, narušení či zakalení původně harmonického vyzařování. Z tohoto vidíme, že na vině nejsou mikroby ani další formy bytostných, ale naopak ten, kdo se nedostatečně či nezdravě pohybuje nebo dělá významné chyby.

K těm ovšem patří i lehkomyslnost, nezodpovědnost či lenost, z čehož třeba vyplývá i nesprávná životospráva atd. V důsledku toho se pak často do těla dostanou i nepříznivě působící chemikálie. Je známo, že lidé si svá těla již po desetiletí zanáší rozličnými škodlivinami, a to především společně se znečištěnou potravou, nápoji a vdechovaným vzduchem. V současnosti se míra zanášení organismu ještě nesmírně zvýšila, neboť mnozí „chytří“ lidé ve své vědecké nabubřelosti dělají stále horší věci. Dokonce se snaží ovlivňovat i povětrnostní podmínky, kvůli čemuž letadly provádí posypy mraků všemožnými chemikáliemi. K těm dokonce patří i v článku Nebezpečí injekcí popisovaný oxid grafenu (viz zde…). V důsledku toho pak tyto zhoubné chemikálie padají dolů s deštěm. Tudíž se mohou vyskytovat i v okolním vzduchu, a proto je poté vdechují lidé i zvířata.

K tomu je nutno připočíst všechny prostředky užívané k „drezůře“ obyvatel, ať jsou to roušky a respirátory či testování. Jelikož je potvrzeno, že oxid grafenu se může dostat skrze nosní dutinu do mozku (viz zde…) a protože se nachází v mnoha „dusítkách“ i v tamponech testovacích tyčinek, proniká touto cestou i do hlavy. Nejnebezpečnější je zajisté současná vakcinace, při níž se do těla dostává největší množství oxidu grafenu, GMO i dalších škodlivin. Dalo by se říci, že chemikáliemi zanesený organismus je u většiny moderních lidí přeplněný jako pohár až po okraj, přičemž stačí pomyslná kapka, aby došlo k neštěstí. Leč při této vakcinaci nejde jen o kapku, ale o několik mililitrů kapaliny hrozivého složení! Co z toho může vyplynout? Nic dobrého, neboť nepřirozená záření se kříží s očistnými proudy, což následně přináší bolestné problémy i destruktivní účinky, od zánětů až po zkolabování. Leč i toto jsou projevy očisty ode všeho, co nás už tak dlouho sužuje.

Přestože se škody projevují na více hladinách, připomeňme si v prvé řadě zakalené vyzařování lidské krve. Zejména všude možně aplikovaný oxid grafenu, jež má špinavě černé vyzařování, narušuje spojení lidského ducha se svým pozemským tělem, a to hlavně s mozkem. Jakékoli škodlivé chemikálie, jež se vyskytují v těle či v krvi člověka, ho v prvé řadě nesmírně oslabují až paralyzují, a to na fyzické i psychické rovině. Proto pak mnozí lehce podlehnou nejen běžným nachlazením, ale i vnějšímu ovlivňování, nátlakům či zjevným útokům temna atd. V normálním případě a při správném vnitřním nastavení by zřejmě titíž lidé nepodlehli. Jenomže kdo o sobě může říci, že má dokonale funkční obranný systém a dokáže se při všech okolnostech udržet v naprostém klidu?

Zopakujme si, že tyto zásahy do normálního fungování organismu jsou zjevným důsledkem nepatřičného lidského působení. Je pouze otázkou, z jaké části to lidé provádějí nevědomě a co dělají úmyslně, aby třeba ostatní oslabili či poškodili a posléze na tom buď vydělali nebo je mohli co nejvíce ovládat atd. Leč ve skutečnosti tito zlovolní lidé neví téměř nic o neúplatných Božích zákonech a berou v úvahu jen hmotné vnější dění. Nedokáží ale pochopit vnitřní o mnoho podstatnější děle, jež nemohou vidět. Vychytralý rozum též nebere v úvahu, že převážná část nesmírně rychle probíhajících procesů řídí a uskutečňují bytostní. Ti nám tudíž v případě našeho správného nastavení mohou v mnoha ohledech i pomoci.

V lidské krvi (bílých krvinkách) se přirozeně vyskytují enzymy, které v určitých případech mohou zcela metabolizovat oxid grafenu (viz zde…). Jsou též známy i rozličné přirozené sloučeniny síry (např. glutathion, více viz zde…), jež v těchto případech též zmírňují jeho nepříznivé účinky. V článku Možnosti Působení na Vyzařování Krve jsme též uváděli, že je potřeba posilovat řádnou činnost jater, jež patří k nejdůležitějším detoxikačním orgánům. Také v něm popisujeme, jak pročistit organismus; připomeňme si zde zejména dostatečný příjem vhodných tekutin, hlavně bylinných čajů. Kromě bylin, jež se běžně užívají k čištění krve, lze doporučit i takové, které podporují řádnou činnost ledvin, neboť ty hrají nesmírně důležitou roli při vylučování škodlivin z těla. Aby mohla být očista těla i krve úspěšná, musíme se též ze všech sil snažit zamezit či alespoň minimalizovat příjem chemických škodlivin ve stravě, nápojích či prostředcích denní péče. Neměli bychom se též nechat ničit nošením masek či nepatřičným testováním; hlavně je nutno se všemi možnými prostředky bránit vstříknutí vakcíny s oxidem grafenu!

Pokud je již někdo z jakýchkoli důvodů touto vakcínou naočkovaný, dodejme, že do těla vpravené nepatřičné sloučeniny je též možno spálit silným přívodem léčivé energie a zbytky injekčně vpravených látek následně vyloučit. Zmiňovaná léčivá energie neboli přenos záření z jednoho pozemského těla na druhé se běžně nazývá léčivý magnetismus. Při něm užívané proudy sil nejčastěji pocházejí buď z jemnohmotnosti, anebo jsou bytostné. Tyto proudy sil lze v určitých případech řídit lidskou duchovní vůlí, tzn. magneticky je přitáhnout a předávat na určité místo. Zejména bytostná záření jsou ale ve spojení s každým tělem, a proto bychom se je měli snažit poznávat, vnímat a moudře využívat. V některých případech mohou být při tomto druhu energetického léčení předávány prostřednictvím media i vyšší druhy záření od obzvláště silných duchů ze světlých úrovní. Poprosíme-li pokorně, může nám v nynější náročné době též pomoci shůry přicházející Božská síla.

I když se v nás z jakýchkoli důvodů rozvine těžké onemocnění, které je třeba způsobeno patogenními mikroorganismy, přesto se můžeme uzdravit. Tělo má různé obranné systémy a ústrojí, které mohou přemoci takovéto nevítané vetřelce. Tyto systémy se tudíž musí vzchopit k obraně vůči všemu nepatřičnému, přemoci to a „zbytky bitvy“ následně vyloučit z těla ven. Budeme-li se čistě snažit o skutečné zlepšení, a to na fyzické i psychické rovině, nabízejí se nám ještě další účinné pomoci, vedoucí k celkovému ozdravení. Zesílený tlak Světla přivádí mimo výše uváděných šípů i pomocné druhy záření, přicházející zejména od bytostné služebnice Herfeliné, jež také zprostředkovává uzdravení. Pokud ji ze srdce poprosíme a poté se též sami přičiníme, aby došlo k úplnému odstranění neharmonického záření, můžeme se posléze uzdravit.

Nejprve bychom si však měli vzpomenout na to, co jsme již kdysi dávno jistě znali: jednak na vroucí dětskou modlitbu k Bohu a též na vznešené bytostné pomocníky, jež jsme dříve často prosili o pomoc. Aby však mohlo dojít k potřebnému zlepšení, musí člověk nejprve změnit svůj nesprávný postoj. Zejména je nutné přestat posuzovat vše jen svým rozumem a chtít určovat, jak má to či ono probíhat. Naopak je třeba naučit se pokorně naslouchat a poslušně uskutečňovat vnitřně přijaté jasné pokyny. Ať se již týkají péče o naše pozemské tělo a duši, anebo využívání darů přírody. Vřadíme-li se do harmonických proudů protékajících celým Stvořením, nebude nutné, aby bytostní vynucovali nápravu násilně, tzn. pro nás bolestným způsobem, ať již ničivými katastrofami nebo těžkými chorobami či předčasnou smrtí.

Každý, kdo nyní žije zde na Zemi, se ještě může duchovně probudit a změnit nesprávný úhel pohledu. Je již skutečně načase vybřednout z houštin myšlenkového světa, který obklopuje tuto Zemi. Leč naštěstí shůry přichází jasný Paprsek s pronikavými účinky, který též mimo jiné přináší i skutečnou Pravdu, již může poznat a pochopit každý živý duch. Proto se nyní též probouzí stále více lidí. Skutečně probuzení jedinci poté mnohdy zprostředkovávají naději a východisko z nesnází, do nichž se lidstvo vlastní vinou dostalo. Každý by ovšem v sobě měl oživit jasné myšlení a opravdové vědění o Stvoření, jakož i o jeho četných obyvatelích, a především o vznešeném Nejvyšším Bohu. Pochopíme-li plně Pravdu a budeme-li dennodenně dodržovat přírodní zákonitosti, přiblíží se k nám i pomocné proudy sil, jež nám též pomohou očistit tělo i duši, abychom mohli čile stoupat vzhůru!