Navyklému lidskému způsobu života na Zemi odznívají poslední dílky času, které ještě zbývají k nutnému dokončení dějů, aby mohlo nadejít procitnutí nového stupně duchovního lidství

Vše okolo člověka volá po osvobozujícím Božím zásahu, jenž povede k pozvednutí lidstva o kus výše nad dosavadní stupeň 

Všechen bytostný život v pozdějším Díle Stvoření naléhá na dokončení osvobození duchovní jiskry v člověku, protože spatřuje, jak tato jiskra zůstala stát ve svém duchovním vývoji ve světě hmoty, ve kterém se po mnoha opakovaných životech člověk jako vyvíjející se tvor jen zamotal a vytvořil si spletitá vlákna, která jej drží a nedovolují mu povznést se výše ke Světlu

A konečně také i stále větší množství lidí dnes na Zemi touží vnitřně po osvobození a prosí všechny síly Stvoření, aby je v milosti Boží Lásky pozvedly z prožívané těžkopádnosti blíže ke Světlu a k občerstvujícímu spojení s duchovními světy pravého domova

Miliony volají v tichosti i nahlas vzhůru k Bohu, aby se již udála tato veliká změna, která přinese osvobození lidstva ze zajetí dnešních poměrů, ve kterých se nyní nachází

Změna ze Světla se blíží, ale k osvobození a pozvednutí člověka nyní po něm žádá vynaložení všech vnitřních sil, neboť jen tak může nadejít ke spojení světlých pomocí s člověkem

Všude, kam pohlédneme, je voláno po osvobození ze stávajícího stavu

A toto volání bude horečně sílit

Lidé volají po změně a osvobození, které se má stát vně jich samotných

Že však toto osvobození potřebuje právě vyjít jen a jen z nitra jednotlivého člověka, k tomu ještě vědomí většiny volajících po osvobození nedorostlo 

Stále je hledána cesta všude jinde než tam, kde se ve skutečnosti nachází od samého začátku

Tato cesta je přitom jedině v nitru každého člověka a spočívá v plném nastoupení vlády duchovního způsobu života

Cesta spočívá v probuzení pravé srdečnosti a nesobecké laskavosti, tedy v základu, jenž v každém jednotlivém člověku dříme od počátku, kdy jeho vlastní duchovní já vstoupilo na cestu poznávání života v Díle Stvoření

Je to něco velikého, něco, co přesahuje hranice tohoto světa, neboť tímto stupněm vědomí vane skutečné duchovní naplnění lidského bytí

Ale doposud je tomuto vzestupu vědomí na překážku druh života, na kterém lidstvo jako celek uvízlo, neboť ono zůstává stále ještě příliš vrostlé do všech forem, které převzalo prostřednictvím předchozích pokolení z přírodního světa bytostných služebníků

Ve svých způsobech lidé následují kostrbatě vypozorované principy života dle pravidel bytostných tvorů působících v přírodním světě

Za celá tisíciletí neposunuli se lidé žádný kus cesty nad principy, které platí pro zvířecí a rostlinný svět a pro člověka byly zde jen jako nutný dočasný mezistupeň, z něhož se mělo vše pozvednout postupně výše k oblažujícímu duchovnímu způsobu bytí

Avšak duchovní nitro dříme a proto většina lidí nepoznává ještě onu velikou sílu, která je do nich spolu s touto jiskrou od počátku vložena

Stále ještě je zde na Zemi kladen důraz na vše to, co příliš koření ve hmotném

Pozornost je upírána na způsoby jednání, které zůstávají v podstatě stále ve zvířecím naplňování života a v jeho bezmyšlenkovitém přejímání tak, jak bylo toto ustáleno předchozími generacemi po tisíciletí

Nikdo si neuvědomuje, že přitom právě tento způsob života musí od určitého času ducha jen strhávat zpět na rovinu, která jej obklopuje přírodním druhem bytí, jež mělo zde být pouze pro jednu z etap vývoje duchovní jiskry

Měla to být jen dočasná etapa cesty lidského ducha, v níž však rouhavě uvízl a tím se spolu s materiálním rozumem přikoval do ubíjejícího koloběhu opakovaných životů ve hmotě Pozdějšího Díla Stvoření

Uvažujme o důležitém obrazu

Tak jako lidské duchovno v dávných dobách dostalo pozemské tělo darem od bytostných služebníků, kteří jej pozvedli na stupeň, kdy se směly vtělit první duchovní jiskry, tak úplně stejně i principy přírodního světa, které člověk přejal z přírody jako základ pro svůj vývoj na Zemi, měly již dávno být překonány směrem vzhůru ke spojení s duchovními proudy z výšin Světla

Vše mělo již být prozářeno duchovním leskem oživeného Poselství Kristova a také i Poselství Parsifalova

Přesto, že mělo se to stát již v minulosti, není zde ani náznaku, který by svědčil o posunu z místa kupředu

Aby člověk poznal, co vše jej z tohoto bytostného principu obklopuje, co si má z něho ponechat a kde všude se má správně pozvednout výše, potřebuje nejprve pochopit rozdíl mezi bytostným a duchovním, které zde na Zemi stojí trvale vedle sebe a vzájemně se ovlivňuje

Tento rozdíl ve skutečnosti stále většinové lidstvo nepoznává, protože se životem lidí táhne jen jako úplně tenounká linie mezi bytostným a duchovním, kterou se nechce nikdo vážně zabývat

Lidé jsou stále ještě hrdí na principy, které přejali z bytostného působení v přírodě a které ve skutečnosti měly být už dávno překonány, neboť k bytostnému základu měla být přidána duchovní znalost cesty duchovní jiskry ve Stvoření

Duchovní v člověku mělo tak svou vznešeností přidat nejvyšší zušlechtění láskyplné pomoci ke všemu, co v základu vychází z principu přírodního světa

To dokáže jen duchovní, které je vědoucí a které má skrze svou čistotu umožněno spojení se světlými úrovněmi 

Jen tak může z nich poté přejímat vzory a inspirace nesoucí v sobě znásobení všech sil dobra pro lidstvo na jeho duchovní cestě

To se však nestalo a tak zde i dnes po uplynulých tisíciletích nacházíme jen stále stejného člověka, jenž vede život podobný nejchytřejšímu zvířeti

Je sice obklopen moderními věcmi hmotného světa, ale je stále povětšinou jednající dle navyklých názorů přejatých ze zvířecího života, jež měly být již dávno prozářeny poznáním Světla

Ve skutečnosti můžeme říci, že člověka jako duchovního tvora zde na Zemi ovlivňuje především bytostný princip v přírodě, přestože by tomu mělo být  naopak, kdy lidské světlo má prozářit správným způsobem svět hmoty a zářivou čistotou spravedlivé duchovní podpory pomoci všemu slabšímu a zaostávajícímu

Jakkoliv tomu tak již mělo být, stále zde nacházíme způsob života lidí utvořený ze základu, jenž je převzatý z bytostného boje v přírodě, a jakkoliv se lidstvo snaží tvářit jako pokročilé, stále jedná jen z podnětů, které svědčí o jeho útočnosti a rozpínavosti v sebeuplatnění

Také v přežití pokrevního rodinného klanu, který byl zaměněn za sjednocení  v myšlenkovém názoru, věrouce a mnohém dalším, co lidi spojuje proti druhým

Tento princip přitom pochází z přírodního světa, v němž je zápas a boj podmínkou k přežití druhů v trvalém vyrovnávání harmonie a přírodní rovnováhy

Princip zápasu je v základu správný a přináší ve výsledku pohyb, jemuž ještě lidstvo vděčí za to, že se zcela nezhroutilo ve své pohodlnosti a do úplného stavu ztrnulosti a tím smrti

Bytostné drží člověka v pohybu a on správně poznává, že námaha a jistý druh boje o přežití je pomáhající k udržení pohybu před zhroucením do umrtvujícího klidu, jenž by přinesl nakonec úplný úpadek a rozklad života jednotlivce i společnosti

Bytostné ve svém druhu přináší v drsnosti požadavek pohybu, soupeření a boje k tomu, aby se udržel zdravý směr vývoje 

Tomuto způsobu života měl však člověk jako zralý duch vnést zcela nový obsah zápasu

Není to však zápas o věrouku, filosofii či politický názor

Tím nejcennějším obsahem má být trvalé úsilí o povznesení světa k lepšímu prostoru bytí všech tvorů na Zemi ve smyslu duchovního vzestupu

Něco takového se však neděje revolucí ani násilím, ale v souladu se Světlem jen vlastním osobním zápasem o zlepšování se v citu a zušlechťování svého postoje k druhým lidem v poznávání společné duchovní cesty vzestupu

Pro tento způsob má pak být nyní vynaloženo stejné, ba ještě větší úsilí, než dnes lidé vrhají do snah o sebeuplatnění pro svůj vlastní zisk, majetek, slávu, či prosazení svých myšlenek, o kterých se domnívají, že jsou lepšími než myšlenky druhých

Nadšení ducha v prožívání ušlechtilého jednání má proniknout do každého okamžiku bytí pozemského člověka a naplnit jej pravým smyslem života, kvůli kterému se přece právě všechno duchovní noří do hmotností k jejich prozáření vyšším druhem láskyplnosti

Princip pomáhajícího občerstvujícího záření má se stát součástí dne, aby se všude mezi lidmi mohlo budovat vědomí vzájemné důvěry, která pramení jen z opravdovosti a průzračnosti chtění v myšlení a jednání 

Výstavba nové doby osvíceného lidstva potřebuje vycházet z důvěry zformované na poznání čestnosti a otevřenosti člověka

Otevřenost a čestnost jsou právě úplným protikladem dnešního podvodu, lži a klamání druhých, na nichž je založeno tak mnohé, ba úplně všechno v každodenním chodu dnešní společnosti

Jen v naplnění vzájemné důvěryplnosti mezi lidmi může nastat změna k lepšímu, tedy ke vzestupu

Kde se nachází byť i jen dílek nepravdivého, tam nemůže nikdy nastat stav plné důvěry mezi lidmi

V tomto směru je zde tak i odpověď na to, když se mnohý ptá, čím on může nejlépe přispět k výstavbě nového světa

Zevnitř navenek má zářit nitro člověka jako svítící čisté chtění, které jedná za všech okolností čestně a v plné otevřenosti sebe samého

Kde toto není, tam zůstává stále ještě ono staré, co se schovává za dosud uplatňované postupy přetvářky a klamu s cílem ve druhých lidech vyvolávat jiný dojem, než je chtěná skutečnost

Taková snaha, v níž se nachází rozumová snaha obejít zákony Stvoření, však již brzy ve všech ohledech skončí ve slepé uličce

Lidstvo je na konci této cesty a nemá jiného východiska než změny k novému, od základu čistému existování

Jakkoliv se to tak ještě nemusí zdát a mnohého to vede k beznadějnému zoufání a k obavám z dnešní doby, platí zde již plně příslib brzkého konce tohoto druhu lidského snažení

Nikdo nemá čekat, až se to hroucení začne projevovat viditelně ve všech místech lidského světa

Především měl by tak učinit každý v sobě dobrovolně a napřed, než narazí na stěnu Světla, která se blíží

A potřebuje se v tom posunout každý z lidí, neboť práce ducha v tom je ještě nedostatečná a na mnoha místech nejedné duše tak vystupují skvrny, z nichž je možné vnímat stále snahu o překrucování a přetvářku pro dosažení lepšího  obrazu před druhými a tím i zdánlivě výhodnějšího postavení mezi lidmi na Zemi

To je však zbytečné a také to nikdy ve vláknech Vaéneů nemůže přinést nic jiného než vážné zbrzdění či dokonce zastavení ve vzestupu lidského ducha

Kdo se domnívá, že Světlo něco takového potřebuje, a že stále platí, že účel světí prostředky, ten ve skutečnosti nepochopil nic a zůstává natrvalo ve starém, které již brzy zajde a zhroutí se

Pro Světlo je vždy nejcennější to, co je skutečně ryzí, i kdyby toho takový poctivě se snažící člověk zvládl daleko méně než zdánlivě činí druzí

Každá ryzost v jednání a myšlení člověka je klenotem, který pomáhá stavět lepší svět

V tomto směru je zde také nevyčerpatelný prostor pro neustálý pokrok kupředu, neboť z duchovních úrovní mohou přicházet vždy nové a nové inspirace čistoty a čestnosti pro každého člověka

Nejdůležitější krok pro své další duchovní trvání ve Stvoření učiní člověk přece tím, že bude dělat vše pro to, aby se zbavil minulého v odložení svých nesprávných způsobů, které jej právě dovedly tam, kde nyní on je a kdy jeho vnitřní svědomí volá v něm po nápravě tak mnohých způsobů jednání, které doposud považoval za dostatečné, ne-li dokonce za správné 

Všude tam, kde naráží u bližních, má jej to vést k vážnému procítění, zda jeho dosavadní způsob, jak na to nahlíží, není ve skutečnosti protikladem tomu, k čemu jej vyzývá Duch Kristův a Slovo Pravdy

Náhle zjistí, že je toho ještě tak velmi mnoho, kde se dosud cítil být v právu a kdy ve skutečnosti, jen činil bolest a útisk druhým, které považoval za slabší a méněcenné

To však je přesně princip boje v přírodě, který potřebuje být námi lidmi nahrazen již trvale čistou vůlí pomáhat všude tam, kde lze pomoc druhým účinně přinášet

Avšak je toho mnohem více, než si lidé představují, co zde stále přežívá jako projev bezmyšlenkovitě přejímaných principů přírodního světa

Jak již bylo zmíněno, také  vše v rodině je převzaté z bytostného a jakkoliv je tento základ do určité míry požehnáním pro ochranu nejmenších dětí, ve chvíli  kdy duch dozrává z dítěte do dospělého, stává se často svazek rodiny svírajícím, nedovolujícím rozlet ducha pro samostatnost duchovního člověka

Stejně tak je zde také pudovost přinášející tlak na potřebu blízkosti muže a ženy ve vztahu a soužití, aniž by bylo hledáno něco vyššího, co opět má vést k vzájemné podpoře duchovního druhu, než jen soužití v nastavených podmínkách pozemského způsobu života

Přebujelý rozmnožovací pud je kletbou, která leží na lidstvu s takovou dusící vahou, že si již vůbec tuto kletbu neuvědomuje

Avšak tato kletba musí se zřítit na lidstvo ještě dříve, než přijde ohlášené duchovní osvobození 

Jakkoliv se lidstvo tváří jako pokročilé, jeho největším motorem ženoucím ho vpřed je stále jen boj o nadvládu a rozmnožovací pud

K tomu se přiřazují ještě další věci odpozorované z přírodního světa zvířat a rostlin, jako je přijímání potravy a další požitky, k nimž člověk pouze přidal znalosti skrze chytrost svého rozumu 

Jakkoliv je zde mnohé vědění vyššího druhu, největší část lidí nakonec ve svém životě jedná jen podle výše zmíněného schématu přírody

Přitom vše, co můžeme nazvat jako převzaté od bytostného světa a co bylo člověkem přejato od přírody, je bezpochyby pomáhajícím, avšak vždy jen do určitého stupně

Nad jistou míru musí vše převzaté z přírody ducha spoutávat

Od bodu zralosti, kde má být hovořeno o nastoupení vlády ducha v člověku, tu má se začít projevovat více spojení s duchovními úrovněmi ve Stvoření, které se nachází nad Valhallou

Valhalla má zůstat pro lidského ducha na jeho cestách hmotnými úrovněmi Pozdějšího Stvoření jistou úctyplnou oporou ve svém pomáhajícím druhu podpírání ducha, avšak i Valhalla sama vyžaduje od lidského ducha postup výše, směrem k duchovním úrovním

Lidským duchem má být nalezena nová opora v duchovním světě s východiskem Světla v hradu, jenž je na vrcholu úrovně lidských duchů, v Ráji

Odtud plynou také k Zemi trvalé pomoci a inspirace, které přesahují svým druhem bytostný základ a nesou ve svém poselství podporu k pravé moudrosti a zralosti člověka

Duchovní inspirace přináší pak předobrazy pro tvoření, které již bylo zmíněno výše

Namísto boje o vládu či o přežití je v těchto předobrazech duchovního nový druh působnosti člověka

Je to spolupráce, jejímž základem je společná vůle k pomáhání si navzájem, kdy právě úspěch jednoho člověka je důvodem k radosti ostatních, neboť je zde vědomí, že úspěch jednotlivce je ve skutečnosti bohatstvím pro všechny

Ovšem musí to být úspěch založený na čistém úsilí a nikoliv na podvodu a lži

Spolu s tím jde umenšení člověka v jeho nároku na viditelnost a prokazování své cennosti před druhými a je podmínkou k opravdovému spojení se Světlem

Spojení se Světlem pak ihned bezprostředně přináší duchu vnitřní naplnění a radost, která je obdarovávající tisíceronásobně více, než jakékoliv pozemské projevy poct a oslavování 

Umenšení, které je zřejmým a také přirozeně vystupujícím z člověka, jako jeho podstata duchovní zralosti, utváří cestu důvěry ke druhým lidem 

Tím změní se vědomí myšlenkového světa, kdy nedůvěra postupně vyschne a rostoucí vzájemná důvěra získá na síle, aby tuto sílu zprostředkovávala všem, kteří jsou schopni se připojovat k myšlenkám důvěry a také víry v lepší svět

Toto vědomí bude zde moci být proto, že mezi lidmi zavládne duch důvěry v čisté pohnutky pomáhajícího chtění druhých, a tato důvěra bude také v každý okamžik stvrzována projevy v činu

V tvořivé spolupráci je zcela rozpuštěno chtění dosáhnout úspěchu na úkor druhých 

Takový vyšší stupeň života vyžaduje však spolu s vystoupením nad svět bytostných služebníků mít v sobě i vroucí a čisté spojení s duchovními světy

Bytostní služebníci očekávají od lidstva tento vzestup, neboť i k nim pak bude moci také plynout Světlo, kterého doposud u lidstva nenalézali

Pro úrovně Pozdějšího Díla Stvoření má se obrazně i doslovně otevřít nebe

Proudy Světla mají se spojit jako živoucí vlákna s lidmi k jejich povzbuzení a inspiraci

Z nich může pak k člověku na jeho cestě přitékat příliv nových sil přinášející stále silnější vědomí srdečného přání dobra druhým lidem na jejich cestě vzhůru

Tento způsob podněcování ke vzestupu má být pak na spodní části nezralého vědomí podporován nutností pohybu a dle bytostného druhu ještě i jistou drsností 

Avšak kde je možno hovořit o vyšší zralosti, tím je v podpoře vzestupu ke Světlu přirozeně obsažena i větší svoboda a volnost ducha, které umožňují plnou samostatnost chtění a přidávají také důvěru v nezneužití těchto výsad zralého ducha

Dole, na spodní hranici společenského uspořádání, bude se nacházet prolínání ještě bytostného principu výchovy k pohybu s přísnějším úsilím vedeným k osvojování si čistého způsobu života, avšak čím výše půjdeme ve společnosti duchovních lidí, tam nalezneme spolu se zralostí vždy více důvěry a svobody opírající se o vnitřní hodnoty a ctnosti člověka

Příliv duchovního pozvedá jednotlivce i společnost z hranic bytostného, které zůstává trvalým cenným základem Pozdějšího Díla Stvoření, do něhož se po tisíciletích natrvalo snese koruna duchovní moudrosti

Před otevřeným duchem vystupují obrazy ze Světla

Vedle poznání Valhally je zde tak ke spatření Montsalvat na vrcholu Ráje lidských duchů, Patmost nad Rájem a nejvýše pak zářící samotný Hrad Grálu,  jenž se nachází jako východisko Života nad nejstarším místem prastvořených duchů ve Stvoření

K těmto výhledům má v otevřenosti směřovat zrak člověka, jako k přirozenému vzestupu jeho ducha, protože on ve svém poznávání Díla Stvoření smí se spojovat se stále vyšším druhem sil a záření, které tímto Stvořením prostupují shora dolů

Po celá tisíciletí bylo zde pozemským člověkem převážně přebíráno z bytostného a to zkresleně tak, že i tyto původně čisté bytostné principy často byly lidmi využívány jen k nízkostem, ať již k bratrovražednému boji mezi lidmi, či k obhajobě pudovosti, vedoucí nezřídka do zvrhlé a nikdy neukojitelné smyslnosti, čili k projevům strhávajícím vznešenost Efredíté

Tím obklopil se pozemský svět lidí hustými závoji, v nichž nakonec v nekonečném bloudění mnozí vyčerpaně klopýtají bez naděje nalézt východisko

Pro pozvednutí se výše spojením s duchovními světy není však potřeba žádných vnějších umělých opor tak, jak to doposud bylo falešně předkládáno církevnictvím, také i ezoterikou a směry, které se nazývají na povrchu duchovními, avšak nemají v sobě sil ke skutečnému pozvednutí lidského ducha vzhůru ke Světlu

Jedině chtění ducha nesoucí v sobě ryzost ve svém postupu vpřed má hodnotu a také příslib nastoupení nových cest v Pozdějším Díle Stvoření

K tomuto způsobu nového života potřebuje člověk v sobě probudit všeobsáhlou dobrosrdečnost a vstřícnost vůči světu a také vůči druhým lidem

Mnoho lidí je stále v tomto směru ještě naplněno vnitřní nedůvěrou, že při takovém přístupu se svět nezmění a oni jen utrpí škodu

V jejich srdcích zůstává stále trn nedůvěry zasetý zkušenostmi dřívějších generací, které poznaly mnohokráte zradu a nenávist, a proto se vždy nakonec vrátily k původnímu způsobu života na bytostném principu přírody, neboť on jim nabízel hmatatelnou oporu pro přežití na Zemi

Nyní je zde však čas, kdy má se utvořit půda důvěry mezi lidmi usilujícími o vyšší a světlejší hodnoty

K takovým sklání se Duch Kristův v této vážné době

A Paprsek Parsifalův přináší k tomuto úsilí všechno potřebné povzbuzení a také ochranu ze Světla pro každého člověka přichystaného s odvahou vykročit vpřed

Známkou posunu na stupni zralosti lidského ducha je právě všeobsáhlé chtění dobra a čistoty za všech okolností, i kdyby to pozemsky snad na počátku znamenalo pro něho zdržení, či dokonce krok zpět

V očištění, které je potřebným základem pro vzestup každého člověka a kdy je všechna síla věnovaná pro pravost základu vzestupu, spočívá to nejcennější, co může nyní lidský duch učinit

V této očistě tkví ona změna nastavení světa k novému výhledu, neboť jen čistota a ryzí otevřenost jednotlivců může nastolit nový stav důvěry, která dnes leží zcela v troskách

Svůj díl důvěryhodnosti může vložit každý bez potřeby něčeho mimořádného

Ano, opravdu cesta k duchovním výšinám a cesta k pozvednutí tohoto dosud tak neklidného pozemského světa spočívá v dílu důvěryplnosti, který máme my ve svých rukou

Co to všechno znamená, co to v sobě obsahuje pro člověka, to si neumí dnes uvědomit ani největší část těch, kteří jsou poctivě se snažící

Znamená to především úplné vysvlečení se z přetvářek a převleků ve všech věcech, které člověk přivádí na svět

Tím zajde největší část dnešních snah lidí, kteří právě tomu věnují všechny své síly k utváření jiného obrazu o sobě pro druhé i pro sebe samotné

Nemá však být nad tím smutek a roztrpčení, neboť je to nutný základ k nové výstavbě, jež nalezne si požehnání v Zákonech Stvoření  

Ve výsledku to přinese ono tolik hledané osvobození a spolu s tím příliv nových tvůrčích sil

Tlak doby žádá vystoupení z forem, které trvají tisíciletí a které se zažily hluboko do těla každého člověka, aby jej v životě vedly jen k vedlejším věcem, které se jeví zdánlivě jako důležité

Nyní je však čas k nastoupení vlády duchovního nitra, které touží po pravém naplnění života

A také jen tento stav v nitru i navenek umožní člověku, aby jeho duch směl nalézt spojení se Světlými proudy ve Stvoření, určenými k výstavbě nové duchovní cesty Pozdějším Dílem Stvoření, která vede vzhůru k Ráji, duchovnímu domovu v blažených zahradách zralých duchů