Buďte pozdravení, priatelia! Pozývam vás na spoločné putovanie do mohutných Álp, velikánov hôr, na miesta, ktoré sú hojne obývané najmenšími i väčšími bytostnými priateľmi. Títo sa tešia, že niekto vie o ich existencii a že sa v radosti napája na prúdy ich pôsobenia, aby sa spolu s nimi tešil z ich diel. Zachvievajúc sa v tejto veľkej radosti, by nám za čerstvého prílivu blahodárnej Sily do Stvorenia radi niečo o sebe priblížili…

Práve na týchto miestach sa nachádzajú vo veľkej početnosti i rôznorodosti. Nie je to však spôsobené výškou, ani nedotknuteľnosťou týchto majestátnych hôr.

Ľudstvo má o tom vedomosť už od dávnych čias. Mnohé už zavial prach času a piesok správneho neporozumenia. Vtedy sa mu povolanými ústami dostalo nasledujúcej zvesti:

„A stane sa v posledných dňoch, že bude pevne stáť dom Hospodinov hore na vrchu vrchov a bude vyvýšený nad brehy a pohrnú sa k nemu všetky národy. Poputujú mnohé kmene a povedia: Poďte, vystúpme na vrch Hospodinov k domu Boha Jákobovho. On nás bude učiť svojim cestám, aby sme chodili po Jeho chodníkoch.“

Táto zvesť bola spočiatku udržiavaná medzi mnohými národmi ako to najcennejšie dedičstvo a dôvod vďačnosti. Každý, i ten posledný dych mnohých vediacich patril myšlienke služby Najvyššiemu v čase, keď raz na Zem príde Jeho Svätý Syn. So silou leva a s nadľudským hrdinstvom vrhali sa nebojácni hrdinovia do boja, keď im bolo zvestované, že napriek strate svojho vtedajšieho pozemského života budú zavolaní na Zem, keď na ňu zostúpi Svätá Noha. Tak, ako ľuďmi prestupovala radosť a silná túžba, pustili sa ihneď do práce aj živly, pôsobiace s radosťou vo Vôli Najvyššieho….

Na čo ľudstvo vekmi zabudlo alebo pozmenilo jeho pravý význam, na tom bytostní služobníci usilovne pracovali. Tou najkrajšou a najtúžobnejšie očakávanou úlohou bolo pre nich pripraviť pozemskú krajinu, ako aj jej jemnohmotné okolie na príchod Syna Najvyššieho za účelom Jeho dočasného pozemského domova. Veľká radosť sa zmocnila hôr a všetkých bytostí, ktoré ich obývali. Tá sa prelievala pasienkami, lúkami a zablúdila až do nížin tohto požehnaného kraja. Bolo to obdobie príprav, ktoré si z ich strany vyžadovalo mnoho usilovnej práce. Na Jeho príchod pripravili všetko do najmenších detailov. Zhora posvätená krajina víta svojho Pána. Mocne to buráca a jasot prechádza všetkými živlami. Nádherná krajina je oblažená vysokými prúdmi, ktoré sa vznášajú nad týmto miestom. Ešte aj dnes možno čerpať z nepochopiteľných milostí, ktoré smela na tieto miesta Svätá Noha zakotviť. Tu sa bytostní s veľkým nepochopením dívajú na ľudí, ako sa na tomto svätom mieste správajú a čo vykonali s Jeho odkazom!

Ľudia ani netušia, že je to najvyššia tvorivosť a čulý ruch, čím môžu vyjadriť vďaku za tento mimoriadny dar z Výšin a za milosť. Príchod Božieho Syna a Jeho príbytok na tejto Zemi… Nikto z bytostných služobníkov nelamentuje, ale pôsobiac vo Vôli Najvyššieho Darcu všetkých milostí,  namáha sa o to viac, aby vyplnil medzeru, ktorú spôsobil človek. Žiaľ, nie všetky medzery je možné takto vyplniť.

Pri vyslovení slova „človek“ cítiť zo strany bytostí trpkosť a nepochopenie. Nedokážu porozumieť, ako človek nespoznal Toho, ktorý bol zoslaný kvôli nemu a jemu na pomoc. Nerozumejú ani tým, ktorí si myslia, že Ho nasledujú, pričom neužívajú nespočetné duchovné dary dané im na cestu, ani nečerpajú z prameňa, ktorý im tu On zanechal a zakotvil. Nečerpajú odkaz Ducha, ktorý na týchto nádherných miestach smel pôsobiť.

Mnohí z bytostných služobníkov, ktorí v čistej radosti a oddanej službe zdieľali s Ním tieto miesta a radovali sa z veľkého obdarovania ľudstva, sú v našej blízkosti a volajú nás:

„Nehľadajte duchovné záchvevy a spojenie v stavbách, sochách, vo fasáde, ani ničom vonkajšom, čo sa vám stavia na obdiv, pocíťte mocné spojenie duchovného domu Hospodinovho v napojení sa na vyššie prúdy. Tieto posvätné miesta v Alpách nie sú miestami určenými pre oddych tela, ale pre najčulejšiu aktivitu a pohyb ducha. Pobyt tu v správnom naladení a otvorení sa prinesie zlom v celom vašom bytí. Nájdete kľúč k studnici múdrosti, olej pre plameň vašej duchovnej iskry, ako aj mnoho podnetov pre ďalšie roky čulej duchovnej, ako aj z nej prameniacej fyzickej práce. Namáhajte sa, aby ste sa stali natoľko čistými a vnútorne otvorenými, že budete smieť tieto dary objaviť. Nájdete ich vo vlastnom vnútri, najskôr však musíte sami prejsť cestou, ktorá vás povedie k ich odomknutiu a otvorí vám brány.

Tvoja vnútorná cesta ťa povedie k poznaniu, aby si sám zistil, na akom mieste sa nachádzaš. Informácie o zemepisnej dĺžke a nadmorskej výške tvojmu duchovného poznaniu nepomôžu. Uľahčovať ti to nesmiem, lebo ty sám musíš vynaložiť potrebnú námahu. Napoj sa v prežití mocných dejov na prúdy, ktoré týmito miestami prechádzali a ešte stále tu živo pulzujú. Pomôckou ti bude mocné dianie, ktorého súkolesie sa uvedie do pohybu slovami: „Ja som.“

Keď si už prežil v sebe posvätnosť tohto miesta a dejov, ktoré tu prebehli a sú stále v pohybe, stojí pred tebou ďalšia otázka: Kto si ty a prečo si sem prišiel? Aké sú pohnútky tvojho pobytu, prečo si tu? Za koho sa pokladáš? Skúmaj a hľadaj vo svojom vnútri, tam nájdeš odpoveď.

Pokiaľ už máš jasno, prečo si sem prišiel a kto si, poznal si svoje miesto medzi služobníkmi všetkých sfér a svetov, ktorí prebývajú v hojnej miere aj na tomto mieste? Prežil si do hĺbky, kam patríš a aká je tvoja časť úlohy v celom dianí? Viac ti povedať nesmiem, to musí vykonať tvoje vnútro.

Dar pre niektorých z vás, ktorí už kedysi dávno pobývali na tomto mieste, spočíva v pokračovaní tam, kde ste vtedy skončili. Tento dar pokračovania patrí len tým, čo našli v sebe dostatok dobrého chcenia. Tí, ktorým dobré chcenie chýbalo, môžu takisto pokračovať, ale až vtedy, keď si vydobyjú všetko odznova a vrátia sa do bodu, v ktorom ich ešte viedol ich cit.

Nalaď sa na prúdy milosti prechádzajúce týmito miestami. Ak sa správne otvoríš, môže ti byť ukázaný obraz toho, čo tu niekedy byť malo a čo by tu raz mohlo vzniknúť. Naplň ním svoje vnútro a nechaj si to pre seba. Môžeš z toho čerpať po zvyšok svojho bytia… Smel si navštíviť miesto domu Hospodinovho, Svätú Horu.  

Cítiš, že sa stávaš súčasťou dychu celého Stvorenia, plne ho prežívaš v sebe. Milosťou Božou v dome Hospodinovom si dospel k bodu obratu a bol si obdarovaný silou, aby si sa stal majákom a svetlou pochodňou pre druhých, aby si darované znásobil a to aby ako chorál prúdilo k Darcovi všetkého – k Svätému Bohu. Jedine Jemu patrí tvoja vďaka a celé tvoje bytie. Je ti dovolené poznať…

(Pokračovanie sa ukrýva vo vnútri každého z nás.)