Montsalvat – nejblaženější místo věrné služby vznešených duchů v Ráji

Světlý hrad je také jinak zván místem nejvěrnějších, provždy naplněných živoucím Světlem

Vytoužené místo, kde se spojuje láskyplná pomáhající vůle duchovních služebníků, určená všemu slabšímu, s nejryzejší věrností Božímu Duchu ve Stvoření

Tak a ještě jinak, jej nazývají obyvatelé duchovního domova, Ráje, když smí vzhlížet k vypínajícím se vrcholkům horstev, kde v záplavě Světla, jež se podobá zlatavé mlhovině, nachází se toto místo nejryzejší věrné služby

Veliké obrazy vepsané do příběhů vznešenosti a čestnosti naplňují legendy, které se nesou všemi světovými částmi v Pozdějším díle Stvoření

Ponejvíce je toto místo známo v těch světových částech, kde zralost lidských duchů šla přirozenou a tedy správnou cestou a postupně tak zralejším lidským duchům smělo být stále přibližováno něco více o duchovních úrovních nacházejících se nad Valhallou

Jedná se o ty světové části, kde i přes částečný vliv padlého archanděla zůstalo zachováno více světla a lidští duchové ve svém vývoji směli se snáze pozvedat vzhůru ke spojení s duchovním domovem

Záplavy posilujících ctností přibližují se v přílivech sil, kdykoliv je obyvateli těchto světlejších obcí vyprávěno o Montsalvatu, o bájném duchovním hradu Světla na vrcholku Ráje

Tento děj měl se stát také součástí života obyvatel v Efezu, neboť i zde mělo se pozemské lidstvo vyšvihnout v plné úctě vůči Valhalle a jejím služebníkům až nad hranice jejich působnosti a mělo tak otevřít svůj zrak i pro oslepující jas zahrad duchovního domova

Pokud by pozemské lidstvo šlo správnou cestou Bohem předurčeného vývoje, otevřel by se mu v určitý čas výhled do duchovních úrovní s jejich zahradami blaženosti, v nichž smějí přebývat ti, kteří jsou stvořenými a povstali ke svému vědomí v těchto zahradách, a také všichni vyvinutí, kteří dokončili svou cestu vývoje ve hmotných úrovních Pozdějšího Díla Stvoření

Tak věděli by lidé nejen o mnoha posilujících obrazech těchto zahrad, ale věděli by také o Městu zlatých ulic a bylo by pro ně něčím samozřejmým i vědění o Montsalvatu, Světlem obklopeným místem na vrcholku zmíněných zahrad, kde zformován vroucími modlitbami věrné služby duchovních zástupů pozvedá se hrad, na jehož nejvyšším místě je síň s napodobeninou pravěčné nádoby Grálu

Toto místo je skutečně nejvyšším místech celé vzniklé přístavby duchovních úrovní, které byly utvořeny myšlenkami prastvořených a stvořených duchů

Jejich chtěním byla utvořena úroveň nikdy se nekončícího bytí duchovních obyvatel, kteří povstali k vědomí jako duchovní zárodky z jiskry ducha

Ono místo Světlého útočiště té nejryzejší věrné služby Bohu je trvale zahaleno v záplavě snášejících se paprsků z výšin, v nichž po vzoru Prastvořeného Hradu Grálu odehrává se čas od času děj, kdy se v těchto proudech paprsků nad nádobou v nejvyšší síni zjevuje holubice, aby nechala dotknout se zdejšího poháru Grálu ratolestí Života, kterou přináší na znamení trvajícího přílivu Životadárné síly z Boží Lásky

V síních Montsalvatu slouží nejčistší službou nejryzejší duchovní rytířstvo Ráje, které utváří pevný kruh okolo posvátných stupňů s oltářem a nádobou, aby tato byla chráněna před pohledy nehodných

Početné zástupy duchovních rytířů obklopují nejvyšší místo a jejich věrná modlitba tryská vysoko vzhůru až k Prasifalovi v Hradu Grálu

Toto místo není však chrámem, v němž se snad shromáždění duchové trvale v pohroužení oddávají nekončícím modlitbám, jak si to představují mnozí věřící

Pravá služba je zde proměňována v čin a proto tím nejvyšším, co je neoddělitelným od zdejšího místa, je naplňování služby v pohybu a činu

Světlá služba má mnoho podob a tak zde panuje nejvyšší živost a činorodost, neboť je zde množství úkolů, které potřebují být plněny pro moudré uskutečňování Boží Vůle ve všech místech pod Montsalvatem

Co chvíli vydávají se proto rytíři na cesty ke splňování, ať již jsou jejich úlohy nejrůznějšího druhu

Jedni se vydávají na stráž a předávání zpráv do míst, kde se nachází ještě spící duchovní jiskry, jiní sklání se k Valhalle a Ásgardu, další pak působí přímo ve hmotnostech Pozdějšího Díla Stvoření

Tak se ve zdech Montsalvatu nachází vždy část rytířstva, která se v případě potřeby za nějakým účelem vtělují i do vlastních hmotných schrán, aby u ostatních lidských duchů povzbudili a posílili myšlenky na Boha a Dílo Stvoření

Tito rytíři mají často v sobě velké vědění a jejich přítomnost v hrubohmotných světech je vždy podporou a inspirací mnohým lidem, kteří k nim naleznou cestu

Zářiví a silní ve své duchovní nepřemožitelnosti ze strany temna prochází tito vyslanci Světlého hradu všemi bouřeni jako vítězi a vždy se vracejí zpět na své výchozí místo, které se nachází v mohutných kamenech zlatého lesku na Montsalvatu

Jejich počet se stále rozšiřuje, neboť nově příchozí duchové naplněni právě dosaženou zralostí, v nichž plane nejvyšší touha po věrné službě Světlu, mohou být po osvědčenosti splnění své služby v Ráji čas od času pozvednuti mezi řady ušlechtilých služebníků rytířského pokolení

S otevřenou radostí je vítán každý takový příchozí a o to více ještě i všichni ti, kteří se na svých cestách vtělili do hrubohmotných záhalů a čestně uhájili svou úlohu ve věrném splnění

Avšak do těchto míst mohou přijít jen nejčistší z nejčistších, jen nejvěrnější z nejvěrnějších Světlu

Síně Montsalvatu naplňují radostné a oslavné písně pro ty, kteří jednou nebo i vícekrát věrně splnili své poslání v hlubinách hmotností a směli se v nejčistším paprsku Světla navrátit zpět jako vítězi nad tíží jednotlivých oddílů hmoty

Tyto znějící písně se pak snášejí dolů do ostatních částí duchovního Ráje a stávají se bájnými legendami o příbězích věrných rytířů Světlého hradu

Také je to velkým povzbuzením pro všechny, kteří v tichých prosbách nechávají vzlétnout v modlitbě pokornou touhu, aby i pro ně směla být připravena cesta velkého úkolu v Pozdějším Díle Stvoření, na níž by směli osvědčit svou věrnost Svatému Bohu a Grálu

Tyto myšlenky zalétávají čas od času i do sfér hmotností v Pozdějším Díle Stvoření a jsou vždy silným vybídnutím k pravému rytířství, naplněnému tím nejušlechtilejším způsobem služby Světlu

Snáší se v podobě světlých proudů k některým mužům, kteří smí v nich zachytit pro sebe povzbuzení ke vzchopení se k velikým činům hrdinství v pravém projevu rytířského jednání

Síla skutečných prožití zralých a silných duchů v síních Montsalvatu podobá se záchvěvům čisté rezonance a tato snášejíc se dolů nachází stejné vnitřní rezonance v těch, kteří si v sobě nesou dávný otisk vzpomínek na okamžik procitnutí své duchovní jiskry

Veliké příběhy vítězného splňování pro Světlo ve věrné službě Božím Zákonům naplňují síně Montsalvatu od prapočátku jeho zformování

Jejich obsah nese v sobě silné záchvěvy, které musí rozechvět nitro každého muže, který ještě zcela neztratil rytířské rysy svého ducha

Kdo nezasypal v sobě ještě zcela své pravé rytířství, ten musí se vždy ve velkém povzbuzení vnitřně vzchopit k dalšímu kráčení touto cestou naplňováním svého duchovního jména

Znění příběhů a oslavných písní Montsalvatu je tisíckráte silnější než jakékoliv pozemské příběhy, které často nesou v sobě množství nečistého a Bohu vzdáleného jednání a tím jsou ve svých inspiracích oslabeny a nemohou podat potřebné posílení k činu

Příběhy rytířů Montsalvatu jsou skutečnými, ony se staly, síla jejich poselství je otisknuta do minulosti Stvoření a z této minulosti září jako zlatá stopa naplněné cesty věrných služebníků ducha

Vítězství Světla je obsaženo v těchto příbězích nikoliv jako nějaký smyšlený pohádkový příběh, ale vystupuje z nich pravost a nezpochybnitelnost v osvědčenosti toho, že věrná služba Světlu přináší vždy vítězství, ať již se tento děj odehrává kdekoliv v hlubinách hmotností

Tato opravdovost rozechvívá nitro nejednoho muže, jenž v klesnutí na kolena prosí pak v radostné modlitbě Světlo o sílu k procitnutí rytířské síly v sobě pro své další kráčení životem

A to se také splňuje a přináší to do blízkosti takto prosícího množství síly k využití

Stačí jen po této síle sáhnout a vložit ji na oltář nejčistšího chtění k pomoci slabším, k jejich ochraně a také ke strážení světlých hodnot proti všemu nízkému a lživému

Mocné je chvění v těchto prožitcích věrných rytířů a povzbuzuje k činu lidského ducha

Také právě tuto sílu prožití hrdé služby Světlu využil padlý Archanděl k tomu, aby na krátkou chvíli zmátl samotného Amfortase, jenž byl v ten čas nejvyšším knězem a také strážcem napodobeniny nádoby Grálu v Montsalvatu

Padlý lstivě využil silné záchvěvy obrazů prožitých rytířských vítězství k tomu, aby je lichotivě předkládal čistému Amfortasovi

Popisoval mu, jak i on by se mohl stát podobným silným příkladem tím, že by jako nejvyšší ochránce Grálu v duchovním ukázal nejčistší cestu, po které by měli kráčet všichni ti, kteří chtějí pod ním věrně sloužit Světlu a Bohu

Vykresloval obrazy toho, jak by to bylo povzbuzující a ze sebe odíval své myšlenky do těch nejnádhernějších forem tak silně, že Amfortas podlehl a zatoužil po stejném prožívání, jaké bylo určeno rytířům jeho družiny

Neuvědomil si, že jeho úloha je jiná a že on je milostivě pozvednutým k tomu, aby věčně strážil a chránil nádobu Světla v síních Montsalvatu

Na okamžik také pozapomněl, jaká mu k tomu je zprostředkována síla od Krále Stvoření, Parsifala

Tuto sílu, jež byla a provždy bude nejobdivuhodnější v úrovni, kde se Montsalvat nachází, má používat jen k jedinému – k věrné službě svého druhu

Amfortas stál pod mocným proudem sil Prastvořeného Grálu a také pod přímou ochranou Parsifala

Přesto jeho vlastní záchvěv svobodné vůle jej vychýlil, když si nechal podsunout lákavé obrazy padlým Archandělem

A tak jen krátký okamžik tohoto záchvěvu musel jej oddálit daleko z místa své služby, neboť on chtěl pod přímým Světlem jemu darovanou sílu využít k něčemu jinému, než mu určovala Boží Vůle

Byl sražen a odmrštěn tou stejnou silou, která jej ještě chvíli před tím činila blaženým a věrným služebníkem

Když on opustil nejbližší místo u nádoby Grálu, tu se padlý archanděl zamyslel, zda vůbec chce tuto nádobu, která zde byla pro něho takřka bez hodnoty, neboť si uvědomoval, že na tomto místě nemůže se dlouho udržet přesile, která by jistě byla vyslána Michaelem k boji proti němu

Tento okamžik zaváhání postačil k tomu, aby se okolo nádoby rychle semkl pevný kruh světlých duchovních rytířů věrně odhodlaných bránit posvátné místo do svého posledního konce

Jeden z rytířů povykročil vpřed a namířil proti Luciferovi Amfortasův meč, jenž zde zůstal opuštěně ležet

Blesk Světla sjel shůry a prožhavil ostří jakoby se stalo žhnoucím kovem

Z meče stal se posvátný meč Světla provždy určený k ochraně Grálu v Montsalvatu

Z výšin Světla současně zazněly polnice k boji

Tu, Lucifer otočil se zády k nádobě a se smíchem zmizel v temných mlhovinách pod Stvořením

Rytíři zvolali radostně v nečekaně rychlém vítězství

Vzápětí však na ně dolehla tíseň z toho hrozného, co se odehrálo během několika chvil takřka před jejich zraky

Co bude dál, netušil nikdo z nich

Kdo bude držet vznešenou bohoslužbu při přílivu síly

Amfortas jako kněz, jako provždy spojující most k mystériu Božího Daru Života přibližující se v obraze holubice zde náhle nebyl a nikdo netroufal si zaujmout jeho místo

Všichni poznávali, že toto není dáno jejich, ale vyšší vůli

V nejpokornější prosbě klesli všichni ochránci zdejšího místa na kolena a vroucně prosili Krále Stvoření o pomoc

A v jejich nejtěžší hodině sneslo se k nim zaslíbení o pomoci a nápravě, která měla brzy přijít

Jen nejniternější čistá věrnost všech duchů v Ráji dá překonat chybějícímu článku, aby se smělo snést požehnání Bohem darované Životodárné síly

I jen jeden jediný kolísající duch může způsobit zmar

Taková zněla podmínka pro možné přiblížení holubice

Rychle roznesla se zvěst o tom, co se stalo, a všemi částmi duchovního Ráje stoupaly vzhůru k Božímu trůnu modlitby naplněné živoucím příslibem nejčistší věrnosti všech duchů

Všechna místa v Ráji žila tím nejvěrnějším tkaním čisté služby

Celé duchovní úrovně prozářily se tím nejvroucnějším velebením Stvořitele

Tak nakonec po čase, jenž nelze měřit pozemskými roky, nadešlo splnění zaslíbení a Parsifal, jenž přislíbil svůj příchod k nápravě, vstoupil do nejvyšší síně Montsalvatu

Parsifal se svými věrnými z Prastvoření vkročil do síní Montsalvatu

Jeho blízkost rozechvěla všechny duchy k blaženosti nejvyššího stupně, neboť s Ním vstoupil d do Ráje Duch Boží, jenž vše posílil a oživil k novému bytí

V ten čas zjevila se také nad nádobou Grálu v Montsalvatu holubice a Parsifal sám požehnal její životadárnou sílu ke zprostředkování blaženého občerstvení pro všechny obyvatele v zahradách Ráje

Slavnost holubice požehnaná Králem Stvoření oživila všechen život k nejvyšší radosti a naplněnosti štěstím

A Parsifal vyvolil nového strážce, jenž prokázal se před tím svou odvahou proti Luciferovi

Rána se uzavřela a do Montsalvatu vstoupilo plynutí nového času v této části Stvoření, kdy Parsifal putuje se svými věrnými do všech částí Otcova Díla k jeho osvobození od vlivu Lucifera

Radostný nápěv hrdinství zněl celým prostorem Světlého Hradu nad Rájem

Poslání Parsifala směřující k vítězství Světla nad padlým Archandělem a k jeho spoutání, vyvolávalo také v mnohých přítomných touhu připojit se ke Králi Stvoření v jeho velikém splnění

Z řad rytířstva Montsalvatu přidalo se na své vroucí prosby v ten čas k zástupu provázejícímu Parsifala množství těch, kteří toužili v jednotném šiku přinést vítězství Světla do hmotností Pozdějšího Díla Stvoření

Jejich vroucí prosby byly vyplněny a oni se směli přidat ke světlému vojsku

Tak mnozí z nich jsou vtěleni i dnes na tuto Zemi

Nesou si v sobě nejlepší předpoklady k vítězství Pravdy a Světla

K tomuto vítězství se potřebují  jen probudit ze spánku svého ducha

Dočasně ohlušeni pozemskými nicotnostmi netuší stále přesně, proč sem na tuto Zemi vůbec přišli

Ale volání již doléhá ke každému z nich

Pro ně zní nyní volání Montsalvatu k probuzení, aby jejich nynější vznešená služba mohla se připojit k minulým cestám, které se již dříve staly legendami, o nichž se vypráví ve všech světových částech, jako o velikých vzorech věrného rytířství Světla

Milý čtenáři těchto řádek, i k tobě doznívá toto volání k nastoupení cesty, která je tím pravým splněním velikého lidského vítězství Dobra a Světla na Zemi

Je zde ten čas, jenž přináší naléhavost opravdového probuzení v duchu

Věrná služba naplněná ctnostmi, v ušlechtilém kráčením cestou Světla, má se stát splněním pravého poslání každého z mužů

To je poselství z Montsalvatu