Vidíme, ako sa všetko ľudské rúca a pod tlakom ukazuje svoju podstatu aj to, čo ho držalo pri živote. Čo platilo dlhé roky, stáva sa dnes minulosťou a zajtra na to už úplne zabudneme. Všetko pod rúškom pokroku a v reakcii na „zložitú“ situáciu. V tej najťažšej dobe súčasne povstáva túžba po Pravde a Spravodlivosti. Po stave, keď zákony štátov sa budú odvíjať od Zákonov Božích, keď zrazu pre každého jednotlivca nastane zároveň aj právna istota. Povolaní danej doby budú v nich hľadať nové a nové pravidlá a s vďakou sa tešiť z ciest, ktoré celým národom bude ukazovať  Pánova Vôľa. Čím hlbšie preniknú do tajov previazanosti dejov a základných princípov pôsobiacich od prvopočiatku, o to väčším povstane pred ich zrakom Pán a Boh. Poznaním a ich nasledovaním spozná človek to pravé miesto, ako aj hodnotu, ktorú mal už dávno zaujať v diele Stvorenia.

Už teraz je čas, kedy pravečná Múdrosť otvára prieplavy a dáva nám načrieť zo studnice doby, ktorá sa znáša k tejto Zemi, aby vediaci a túžiaci posilňovali vlákna znášajúce sa z týchto úrovní a  aby sa tieto mohli rýchlejšie priblížiť k Zemi v zmysle slov: Ako v nebi, tak i na Zemi.

Už dnes je potrebné posilňovať v ľuďoch túžbu po skutočnej Spravodlivosti. Čerpajme aj my ľudia zo základných stavebných princípov celého Stvorenia.

Zákony každej doby, ktoré k tomu povolaní dokázali zachytiť, vždy obsahovali ten istý základ, iba prispôsobený danej dobe a povahe národa. Je potrebné vidieť v nich pomoc pre náš život, nielen zákazy či príkazy. Takisto je potrebné, aby boli také jednoduché a zrozumiteľné, že im môže porozumieť každý, kto sa nimi chce riadiť. Obsahujú vždy základné princípy a Zákony, na ktorých je vystavané celé Stvorenie.

Nájdeme v nich Zákon pohybu, z ktorého poznáme vývoj ľudskej rasy, náš osobný vývoj, kolobeh ročných období a prírody, zdanlivý tlak Zhora, ktorý nás núti kráčať napred, a hoc aj za cenu ťažkých prežití vnútorne rásť. Nič nesmie zaostať, tak ako má každé semienko zasiate do vhodnej pôdy možnosť vyrásť a priniesť svoje plody.

Druhý veľmi dôležitý je Zákon spätných účinkov a zvratného pôsobenia. Čo nechceš, aby druhí robili tebe, nerob ty im. Miluj svojho blížneho ako seba samého. Vyplýva z neho aj Zákon karmy, ktorú národy poznajú pod vracajúcimi sa najčastejšie negatívnymi účinkami svojich vlastných rozhodnutí. V tomto duchu sa môžeme pozrieť na celý národ: Čo nechceš, aby druhí konali tebe, nekonaj ty im. Správaj sa čestne voči druhým národom a maj na mysli ich blaho, následne budú k tebe prichádzať prúdy podporujúce to tvoje. Na tomto základe bude založený celý Trestný zákon. Z neho sa budú odvíjať ďalšie oblasti spolunažívania medzi ľuďmi. Týka sa to aj  donucovania iných k tomu, čo neprospieva ich rozvoju. Ako hlahol zvona sa odvodením z tohto Zákona bude niesť k ľuďom slovo, ktoré neradi počujú: SPRAVODLIVOSŤ. A za ňou v závese ako tieň bude prichádzať: ODPLATA. Nie tá ľudská, ale najskôr odplata daná samými stavebnými Zákonmi Stvorenia, tá ľudská príde tiež, ale až následne.

Od tejto oblasti sa budú odvíjať aj medziľudské vzťahy, Rodinné právo a nová časť práva chápaná ako výklad Zákonov vo vzťahu k Najvyššiemu a Jeho Služobníkom v každej úrovni Stvorenia: Milovať budeš Pána svojho Boha z celého srdca, z celej sily a celej mysle a svojho blížneho ako seba samého. Takým spôsobom dôjdu mnohí, v súčasnosti ešte nevedomí, ale vnútorne čistí a k Svetlu inklinujúci, k poznaniu základných povinností človeka voči Najvyššiemu. Z tohto Zákona sa bude odvíjať obchodné, ako aj záväzkové právo. Nebudú už potrebné siahodlhé zmluvy písané malými písmenkami, medzi ľuďmi nastavenými na svetlé hodnoty bude samotnou zmluvou podanie ruky, prípadné potvrdenie dohody a jej bodov pred autoritou. Požehnaná to bude doba v celom svojom rozsahu!

Ďalší zo základných Zákonov je Zákon tiaže. Jeho pôsobenie a vyjadrenia nájdeme v prírode a v rôznych s ňou spojených vedných odboroch, ako je napríklad fyzika, chémia a pod., svoju úlohu nájde aj v novej oblasti súvisiacej s ozrejmením základných zákonov, pomôže porozumieť duchovným princípom, pričom zohrá úlohu aj v Trestnom práve a všade tam, kde  sa vyskytne v záchvevoch niečo ťaživé a rušivé. Veľká beda všetkým, ktorí aj  potom zlyhajú a prepadnú nesprávnemu princípu!

Dôležitým pre usporiadanie spoločnosti sa stane Zákon príťažlivosti rovnorodého, ktorý bol správne vyciťovaný starými národmi a vznikol z neho systém kást. Ten bol, žiaľ, nesprávne pochopený, hoci prvotný záchvev princípu bol správny. Aj tento Zákon sa bude prelínať s ostatnými a zabezpečovať blaho jednotlivca i celého národa.

Pri všetkých dejoch a ľudských činnostiach bude prísne dbané na dodržiavanie Zákona rovnováhy, ktorého najviditeľnejšie zobrazenie sa ukáže v rovnováhe medzi dávaním a braním. Štát a pokolenie, ktoré spozná účinky tohto zákona ako ďalšieho stmeľujúceho prvku iných zákonov, bude poznávať, čo je to šťastie a mier.

Dosiaľ nepoznanú úlohu zohrá poznanie o Stvoriteľovi a Jeho uctievanie. Náboženstvo, ako ho poznáme dnes, nebude, prevládať bude túžba po vlastnom hľadaní a poznávaní večnej Pravdy. Človek sa bude musieť omnoho viac namáhať, aby získal duchovné poznanie, ktoré bude položené vysoko na skalu. Ľudia budú poznávať, prečo na Zem prišli a čo má skutočnú hodnotu v zmysle pokladov, ktoré sú v nebi. Správne budú poznávať hodnotu pozemských statkov vo vzťahu k hodnotám duchovným, nebudú nimi opovrhovať, nevážiť si ich, premárňovať a činiť bezcennými, takisto ich nebudú podvodne získavať na úkor ostatných ani ich hromadiť, lebo im bude známy účel, prečo sa tu nachádzajú. Až následne prejdená vnútorná cesta a precítenie vďaky Stvoriteľovi za Jeho nevýslovné dary Lásky a Dobroty budú viesť k spoločnému združovaniu sa s cieľom Jeho uctievania. Všetko duchovné bude dobrovoľné a tento druh potrieb bude vyvierať zvnútra človeka. Kto však bude ostatným škodiť a vnášať disharmóniu a rozpor, toho stihne veľmi prísne zaobchádzanie.

Na každom kroku bude človek cítiť príležitosť vyvíjať sa a duchovne napredovať.

Zmení sa aj prístup ku zdraviu a chorobám. Liečenie sa vráti k úzkemu vzťahu s prírodou a prírodnými bytosťami. Každý si bude plne vedomý zodpovednosti za svoje telo. Povstane aj mnoho skutočných lekárov ducha, tela a duše, ktorí budú tak nápadne Zhora obdarovaní, že nevzniknú žiadne pochybnosti o ich poslaní.

Nech každý za svoj druh a na vlne, ktorá rezonuje s jeho vnútrom, uchopí vznášajúce sa nitky, a ako len môže, nech sa nimi zaoberá a ukotvuje vo svojom okolí. Aby sa aj z tejto malej Zeme v Efeze smelo ozvať naplnenie slov: Ako v nebi, tak i na Zemi!