A opět se sklání k Zemi Hefreliné v pomáhajícím paprsku lásky a pomoci tam, kde je člověkem úzkostně voláno po pomoci v uzdravení

Herfeliné je zde, je v blízkosti Země v tento vážný čas, avšak lidé ji nevidí a nevnímají ji samotnou, ani její pomáhající proudy, které se snáší v podobě léčivé síly ke každému, kdo prosí o pomoc

Všude tam, kde je vroucí touha po uzdravení, nabízí přitom Herfeliné svou radu a povzbuzení

Její laskavost již sama o sobě přináší útěchu a záblesk naděje těm, kdo se její blízkosti nevědomě otevřou, aniž by snad o tom, že ona je u nich, sami něco i jen tušili

Přichází jako vlídná síla zprostředkovávající vždy ve svém obsahu východisko z nemoci, jakkoliv se tato může jevit jako již nevyléčitelná

Postupy, které ona radí, jsou vždy vycházející ze základu, jenž spočívá ve vyzařování krve člověka

Spojení s jejími postupy vyžaduje nového vnímání ze strany léčících

Pokud bude někdy léčeno podle jejích rad, tu vždy bude léčící a ošetřující pečovatel nemocného hledět na skladbu jeho krve a bude se snažit přirozenými prostředky přivádět její zlepšení ve světlosti a jiskrnosti, jakou má tato mít

Co toto znamená a jaká v tom spočívá účinná síla, o tom neví dnes lékařská věda téměř nic

Skladba krve je v těle utvářena z největší části v orgánu jater

Pokud bude tedy síla upřena tímto směrem ve správném působení, velmi rychle se činnost jater zlepší a pozvedne se k vyšší činnosti čištění a upravování krve nemocného

Dnešní lékařská věda se domnívá, že nejsilnější pomoc nastává působením přímo na to místo, které je jejím vyšetřením označeno jako nemocné

Všemi prostředky se pak snaží vědecká medicína působit na toto jednotlivé místo s přesvědčením, že zásah vedený do ohniska je nejlepší

To platí jen v případě, že se jedná o rychlou záchranu života, kdy je potřebné působit v délce minut nebo i vteřin

Takovýto postup však nemůže přinést dlouhodobější výsledek k lepšímu vývoji nemoci

V nejlepším případě dojde k potlačení nemoci, ale tato přitom zůstane v těle ve vyčkávání další příležitosti, ať už na stejném nebo i jiném místě

Je to jen zahnání dravé šelmy do jeskyně, odkud ona může vždy znovu při nejbližší příležitosti vyrazit a opětně napadnout tělo nemocného, kdekoliv se to pro ni ukáže nejsnazší

Také to bezpochyby učiní ihned, když dojde síla vynaložená k jejímu dočasnému zahnání

Proto nacházíme tolik opakování ve vracejících se nemocech, které ve skutečnosti nikdy nemohly být vyléčeny, protože nebyla učiněna zásadní proměna ve vyzařování celého tělesného organismu a především nebyl utvořen základ pro novou krev

K vyléčení dojde jen tehdy, pokud se vlastní síla těla vzchopí k sebeuzdravení vnitřní obměnou

A právě sebeuzdravení obměnou vždy úzce souvisí se skutečnou změnou vyzařování krve

Tento děj je od skutečného uzdravení neoddělitelný, a pokud pak u nemocného proběhne tento druh léčby, je možné se na výsledek spolehnout s bezpečnou jistotou

Lze to také popsat i naopak, tedy jestliže dojde k uzdravení v plném rozsahu, pak je jisté, že také muselo dojít ke zlepšení v záření krve

Současně také platí, že pro toto sebeuzdravení je potřebné vnitřní záření čistého duchovního chtění u daného člověka

Toto se stává dočasnou nebo dlouhodobou proměnou v naladění, kdy k člověku vstoupí pokora a umenšení a současně se probudí dostatečná touha po životě

V té chvíli může se s tělem více spojit vnitřní záření duchovního jádra člověka

Duch pronikne ve své vůli více do popředí před všechno dosavadní myšlenkově rozumové chtění

Duch má nejsilnější vliv na zdravé a pomáhající záření prostupující bytostným i jemnohmotným záhalem směrem k pozemskému tělu

Toto záření vychází ze sluneční pleteně, která má být silným kotvištěm ducha pro jeho čisté naplnění základní oživující cesty pozemského těla

Kde toto není, tu se pak vyzařování krve oslabuje zevnitř ze strany ducha, který sice buď vyzařuje v čistém, avšak směrem ke hmotě působí jen slabým zářením, anebo snad vyzařuje silně, ale současně je v jeho záchvěvech vícero nečistého chtění

Tím vždy vzniká oslabení záření krve a je na jasnovidnosti těch, kteří to chtějí posuzovat, aby dokázali správně rozlišit směr oslabujícího působení a také míru takového vlivu

Zdravé záření směrem od ducha k tělu je pro mnoho lidí velkým úskalím, které se podílí na celkovém stavu tělesného zdraví, jež je vždy úzce související se zářením krve, kdy je jedna ze zmíněných složek oslabena, nebo je některá z těchto částí vystavěna nečistotě a nízkosti

Jestliže tomu tak je, pak po určité době, míněno roky nebo i desetiletí, započne se takový stav prosazovat ve skladbě záření krve, která se následně začne stále víc zakalovat, až dojde do stupně, kdy následkem rozrušení čistého obrazu záření objeví se poškození některého z orgánů těla

Současně lze říci, že základní oslabení tkví v orgánu jater, které se největší částí podílí na výsledném obrazu krevního vyzařování

Tak nalezneme jeden nebo často i více důvodů spočívajících v duchu, které vedou k výslednému stavu onemocnění pozemského těla

Může zde být nesprávná skladba záření krve způsobená nedobrým způsobem života, vedle toho nalezneme pak nepěkné způsoby v navyklých reakcích, ať již v činech, myšlenkách nebo jen v nutkajícím chtění

Kromě toho pak často nacházíme nejistou vůli k životu ve váhání a kolísavém chtění, zdali zde na Zemi být nebo nebýt

Mnoho lidí prožívá v sobě strach z dalšího života na tomto světě a nejraději by z tohoto svého pozemského bytí uteklo

Současně má však většina lidí v sobě dotekem paprsku Herfeliné zakotven pud pro trvání a přežití na tomto světě

Všechny tyto vlivy se prolínají a utváří tlak na výsledný obraz záření krve, která je buď následkem rozporuplnosti chtění oslabená, nebo dokonce je zkalená od nečistého chtění, a také je samozřejmě rozkolísána ze stravy a životního způsobu dnešní doby

U mnoha lidí nalezneme však stále více slabost chtění ducha a tím oslabené záření krve, jež se projevuje nejistou obranyschopností těla proti oslabujícím vlivům

Herfeliné volá proto k lidem v pomáhající láskyplnosti, aby je probudila a posílila tak proměnu některých z jejich slabostí, které jim zásadním způsobem ovlivňují záření krve

Je zde často potřeba změnit jen málo, aby téměř ihned nadešlo zlepšení

Avšak lidé nechtějí tohoto volání dbát, a proto se jejich krevní obraz propadá do stále rozkolísanější skladby záření

Kdyby lidé jen tušili, jak kupříkladu chtění něčeho zlého a neharmonického podepisuje se na jejich výsledném zakalení krve, která ihned ztrácí na svěžesti a dává prostor k utváření částeček vedoucích k městnání a ucpávání všech slabých míst v krevním oběhu, které nakonec přivádí mnohé projevy nemocí, jež lidé nazývají vznešeně civilizačními chorobami, tu by se ihned mnohý zalekl toho, jak velmi svým nečistým naladěním škodí svému tělu a zkracuje jeho délku života o celé roky a to i přesto, že jinak se snaží žít velmi zdravě právě z důvodu své úzkostlivé obavy z nemoci a smrti

Zlo a neharmonie ve vyzařování ducha přivádí skrze sluneční pleteň k játrům proudy, které působí na ně podobně, jako koroze napadá kov

Následkem toho dochází k oslabení buněk jater, které by jinak při lepším naladění pracovat dle svého určení, tedy čistit a upravovat krev pro její lesknoucí se jasnost, která je nanejvýše potřebná pro zdravé působení ostatních orgánů i celého těla

Zlo a zakalení, také i nedostatek radosti ze života a celkový hloubavý způsob v přemýšlení pracuje v určitých důležitých částech mozku, které jsou ovlivňovány rozumovým předním mozkem

Byť může to na první pohled vypadat jako vedlejší účinek, který se odehrává v určité mozkové části, přesto se jedná o zásadní ovlivňování částí mozku

Zejména žlázy hypofýzy a epifýzy, které jsou spojeny skrze hypothalamus,  hippokampus a thalamus, jsou velmi důležitými nástroji mozku, z nichž se pod vlivem nedobrého záření v myšlenkovém nastavení rozumu přimíchávají ihned do krve jemné druhy látek, které spěchají s vytvořenou zprávou k játrům

Do jater se ze zmíněných žláz v mozku vylévají příměsi látek jemného, chemicky téměř nepostřehnutelného druhu a možno říci, že spíše se jedná o záření, které však přináší játrům důležité podněty pro změnu jejich činnosti

Tyto látky předávají zprávu, které orgán jater přijímá a začíná ihned podle tohoto mozkového sdělení pracovat

V nechuti života, v beznadějných výčitkách a sebetrýznění, které se odehrává v myšlenkách člověka, upouští játra od své čistící činnosti a připravují tělo na jeho pozemský konec

Následkem této zprávy se do krve oslabenou činností, či dokonce téměř úplnou nečinností jater začnou uvolňovat mnohonásobně více látky, které nebyly již játry zachyceny a tyto nečistoty pak následně mohou volně plynout k jiným tělesným orgánům

Krev pak doslovně nese k dalším místům v těle nezdravotu, která se zde zachycuje a podobně jako kal bahna ve zlenivělém toku řeky zanáší i vzdálené části těla, až dojde k úplnému kolapsu

Oslabení činnosti jater vede k pomalému sebezničení pozemského těla člověka

Naopak zlem, nenávistí a hněvem přeplněné chtění člověka vede k horečnému navýšení energie v játrech, která tuto horečnost následně předávají dále ostatním orgánům, kdy pod tímto silným přílivem záření může dojít ke zhroucení některé funkce

Tlak vystupující z jater se projevuje horečností a zakalením krve a může mnohonásobně rychleji přiblížit kolaps kupříkladu srdce nebo zpětně některých oddílů v mozku

Proto vznešená Herfeliné nyní nabádá všechny lidi, aby se snažili udržet co nejvíce v čistém srdečném a odvážném naladění pro vše, co k nim přichází

Tělesný organismus je jemně vyladěným nástrojem, který zde v hrubé hmotnosti vytváří duchu a duši člověka oporu pro působení

Herfeliné spatřuje s lehkostí všechna místa v člověku, která jsou jeho nesprávným chtěním, jednáním nebo také nesprávnou životosprávou těla rozkolísány a tím také ihned poznává, kudy vede cesta k nápravě a uzdravení

Ona to smí vidět, neboť jejímu zraku je člověk vystaven nikoliv ve své hmotné podobě, ale ve vyzařování, které z něho vystupuje na jemnější rovině astrálního těla

Tak spatřuje všechny odchylky vznikající odlišným zářením toho kterého místa v těle, které se pak ukazuje jako nejpostiženější

Základem pro všechno uzdravení a zhojení poškozených míst v těle, jsou však téměř vždy játra v jejich zdravé práci, která je úzce provázána s chvěním sluneční pleteně a s myšlenkovým naladěním člověka

Dnešní lidstvo potřebuje nyní co nejvíce přijmout do svého nitra Světlo

Toto Světlo je možné přijmout jen v naladění čisté harmonie a dobrotivosti, která se projevuje srdečností, radostnou důvěrou a nadějí plynoucí z víry v Boží vedení všech věcí

Kde je člověk schopen udržet své naladění nitra i myšlenek v tomto druhu radostného nadšení pro vítězství dobra na Zemi, tam může se skrze sluneční pleteň a také skrze pleteň srdeční dostávat tělu od duchovního jádra dostatek posilujících proudů záření, které samočinně vyvolají v mozku nastavení, jež přinese tu nejlepší podporu a osvěžení pro orgán jater

Následkem toho bude pak játry pracujícími v takovém pozitivním nastavení utvářena krev nesoucí v sobě jiskrnost a svěžest, která udrží celé tělo se všemi orgány ve zdravé součinnosti, jedno ať již se bude u člověka jednat o jakýkoliv počet pozemských let

Svěžest bude prostupovat všemi částmi těla a přinese sílu a schopnost vše přicházející zvládnout s lehkostí, ba doslovně ve zpěvu

Je však samozřejmé, že Herfeliné spatřuje stav převážně těch lidí, kteří již dlouhodobě se proviňují ve svém chtění a myšlení, nebo se i proviňují ve zdravé správě svého pozemského těla

Jejich stav je nezřídka vážný a potřebuje k získání si opětné svěžesti obnovit co nejrychleji ono jiskrné vyzařování krve

Cesty k tomu vedou skrze duchovní procitnutí ke všeobsáhlému čistému chtění a také i k důvěře v Boží Všemoudrost pronikající všemi částmi Díla Stvoření

Tento krok je pro mnohého tím nejtěžším, neboť povětšinou jsou lidé v nitru naplnění nedůvěrou a skepsí vůči druhým lidem, světu a dokonce i vůči samotnému Bohu

 

Takový je stav více jak tří čtvrtin dnešní lidské společnosti na Zemi

Že je to však jen stav myšlení, to potřebují lidé poznat sami v sobě

Cesta z této myšlenkové pasti rozumu, je možná jen úplným znovuzrozením a znovunalezením důvěry ve Světlo a Stvořitele

Jen tak se může něco pohnout a jen pohnutím je možné, aby se k takovému člověku směly přiblížit pomoci, a dokonce i samotný Duch Kristův

Tato cesta je nejtěžší a současně také nejdůležitější pro velkou část dnešních lidí

To ovšem neznamená, že tato cesta není možná a že nitro duchovní jiskry každého člověka nemá v sobě vždy dost síly k proražení všech myšlenkových zábran a překážek

Naopak probuzení ducha je prosté, je jednodušší než se může zdát, neboť spočívá v probuzení dobrosrdečnosti a čisté vřelosti člověka

Osvobození nitra může tak nastat v každý okamžik na jakémkoliv místě, kde se člověk nachází

Tento bod obratu je vyhrazen duchovnímu probuzení člověka, které potřebuje jen ve své otevřenosti a vroucnosti působit více navenek

Současně s tímto navýsost důležitým procitnutím, může však každý hledat již napřed cestu, jak pomoci svému pozemskému tělu k jeho vnějšímu ozdravení

Cesta ke každému ozdravení vede skrze střídmost a pravidelnost ve stravě

Vedle toho je zde ještě to nejjednodušší povzbuzení pozemského těla v dnešním čase

Jakkoliv bude to znít snad na první přečtení bláhově, síla povzbuzení současného ozdravení těla spočívá v krátkých procházkách v záři slunečních paprsků

V čase pozdního jara a léta je k takové procházce nejlepší chvíle ranního svítání nebo míruplnost podvečerního slunečního svitu

K velkému ozdravění postačuje i jen čtvrt hodiny takové svěží procházky, při níž jsou myšlenky nastaveny k radosti a důvěře v Boží Láskyplné působení pro všechny čistě usilující lidi na této Zemi

Nejlépe je vhodné najít si místo v přírodě, kde je možné vnímat blízkost působení bytostných pomocníků

Ale ani to není bezpodmínečné

Povzbudit tělo k ozdravění tímto způsobem je možné na jakémkoliv místě na Zemi, jestliže se zde může člověk niterně otevřít proudění Světla a vnějškem vystavit slunečnímu záření

Tak prosté to je dnes, stejně tak jako to bylo prosté pro člověka vždy

Světlo je dosažitelné skrze otevřenost nitra člověka, která se projevuje stavem vnitřní čisté srdečnosti a radosti

S vědomím toho, že mnoho lidí pro své tělo potřebuje ještě i vnitřní pomoc, zprostředkovává Herfeliné nyní k podpoře těla ještě jeden velký dar

Tímto darem je Apollonův olej

Druh tohoto oleje je dar od Herfeliné, neboť umožňuje tělu člověka přijímat v jistém smyslu svit slunce skrze vnitřní oživení orgánu jater a záření krve

Oživením jater přináší Apollonův olej podporu krevní jiskrnosti a tím i postupné ozdravění ve spojení duchovní podstaty člověka s pozemským tělem

Užívání tohoto oleje je opět velmi prosté

O jeho vlastnostech a účincích bude ještě pohovořeno v dalších textech, přinášejících poznání o působnosti Herfeliné, nádherné služebnice Valhally, která je nyní v naplnění svého poslání skloněna k pozemským lidem, aby pomáhala všem, kteří svým otevřením nitra dovolují, aby se k nim přiblížily její pomoci

Dnes nacházíme se v bodě velikého obratu celých světových dějin na této hrubohmotné rovině

Je proto zřejmé, že Svatá Boží Všemoudrost vysílá pro všechny poctivé a o čistotu svého bytí usilující lidské duchy vícero pomocí, aby směli obstát a překonat všechny těžkosti

Převeliké množství pomocí je okolo pozemského člověka na jeho životní cestě

Stačí se jen rozhlédnout, těchto pomocí se zachytit a přijímat dary, které jsou ve zmíněných pomocích pro každého obsaženy

Je to obraz svědčící o velikosti Božího působení ve Stvoření, kdy vždy ruku v ruce účinkuje vedle sebe Spravedlnost a Láska

Spravedlnost je zde pro všechny jako neústupné naplnění všeho, co kdy bylo jednotlivým člověkem učiněno a co bylo přivedeno v život v tomto Díle Stvoření

Láska však může být poskytnuta jen těm, kteří sami ji dávají svým bližním vědomě jako dar, který přináší požehnání všude, kde je podáván

Jen ten, kdo sám nese ve svém nitru láskyplnost a čisté chtění pomoci druhým, může být nyní obdarován dary, které se přibližují k tomuto místu ve Stvoření, aby zde byla pomoc v čase, kdy očistný soud pod Paprskem Parsifalovým rozvine se v plné síle nad lidstvem

Vše, co se děje má vést člověka k probuzení jeho vůle pomáhat druhým na jejich cestě k duchovnímu domovu

Tato vůle v pomáhání potřebuje být probuzena a vynesena na dlaních člověka jako prokázání se v tom, že on jest skutečně duchem naplněným Světlem

Jen tak může být pomoženo i jemu samotnému

A právě Herfeliné je zde připravena přinést pomoci každému, kdo sám jde životem v podávání pomoci druhým lidem

Její dary jsou obdivuhodného druhu a následně přinesou nový základ pro léčení všech nemocí v nadcházející době duchovně probuzeného lidstva na Zemi